ลัดดา สุขศรี ครูคุรุสดุดี 2552 สังกัด สพท.พังงา
  ข่าวทั้งหมด
13 มกราคม 2553

      

นางลัดดา สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2552 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ พัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา มุ่งหวังเพื่อสั่งสอนศิษย์ให้มีความรอบรู้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก จนเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างแท้จริง.....   

          นางลัดดา สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ เป็นผู้ที่ดำเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน และต่อตนเอง ในการทำหน้าที่ของครูที่สมบูรณ์แบบ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

    

          ด้านวินัยในตนเอง เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มีความอุตสาหะเอาใจใส่และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการหลังเลิกเรียน และวันหยุดราชการ มาปฏิบัติงานในโรงเรียน และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
          ด้านพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ในฐานะที่เป็นครูผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ เพื่อนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ผลิตและจัดหาสื่อมัลติมิเดีย ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนเรียน นำประสบการณ์ถ่ายถอดแนะนำเพื่อนครูและนักเรียน ทำให้เพื่อนครูมีความรู้ความสามารถ ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการวัดผลประเมินผลอย่างมีระบบ ได้มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กคละชั้น จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน 

    


          นางลัดดา สุขศรี ได้รับการยอมรับจากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมทางวิชาการอยู่เสมอ จนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถ และทักษะในการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล

แหล่งที่มาของข่าว http://www.obec.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
1105 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์