ลัดดา สุขศรี ครูคุรุสดุดี 2552 สังกัด สพท.พังงา
  ข่าวทั้งหมด
13 มกราคม 2553

      

นางลัดดา สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2552 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ พัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา มุ่งหวังเพื่อสั่งสอนศิษย์ให้มีความรอบรู้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก จนเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างแท้จริง.....   

          นางลัดดา สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ เป็นผู้ที่ดำเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน และต่อตนเอง ในการทำหน้าที่ของครูที่สมบูรณ์แบบ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

    

          ด้านวินัยในตนเอง เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มีความอุตสาหะเอาใจใส่และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการหลังเลิกเรียน และวันหยุดราชการ มาปฏิบัติงานในโรงเรียน และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
          ด้านพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ในฐานะที่เป็นครูผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ เพื่อนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ผลิตและจัดหาสื่อมัลติมิเดีย ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนเรียน นำประสบการณ์ถ่ายถอดแนะนำเพื่อนครูและนักเรียน ทำให้เพื่อนครูมีความรู้ความสามารถ ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการวัดผลประเมินผลอย่างมีระบบ ได้มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กคละชั้น จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน 

    


          นางลัดดา สุขศรี ได้รับการยอมรับจากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมทางวิชาการอยู่เสมอ จนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถ และทักษะในการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล

แหล่งที่มาของข่าว http://www.obec.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์