สอศ.เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2553

      

สอศ.เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการ เลือกซื้อผลผลิตจากการประกอบการในโครงการอาหารกลางวัน และฝึกอาชีพระยะสั้น ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระหว่าวันที่ 8-10 มกราคม 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 
      นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่าโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลเพื่อมุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล และกระบวนการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมโดยรวม  เป็นการทำงานแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และสถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) สนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ส่งเสริมสุขภาพ สุขลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน รวมถึงส่งผลให้โรงเรียนเกิดความเข้มแข็ง
      ด้านนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ซึ่งสอศ.มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีศักยภาพและความสามารถด้านเกษตรและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอเพื่อไปสู่ความยั่งยืน และสามารถใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 48 แห่ง เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1,450 แห่ง เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 180,000 คน   
       งานครั้งนี้จะจัดขึ้น  3 วัน  ตั้งแต่วันที่  8 – 10  มกราคม  พ.ศ. 2553  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่  กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอองค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่เป็นเรื่องเด่น และประสบความสำเร็จ  นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนโครงการ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมทั้งการแสดงบนเวที และการมอบโล่ให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 

นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานเปิดงานเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ณ  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดแพร่ ในงานนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับชาติ ณ  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 
8 มกราคม 2553


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
709 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์