สอศ.เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2553

      

สอศ.เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการ เลือกซื้อผลผลิตจากการประกอบการในโครงการอาหารกลางวัน และฝึกอาชีพระยะสั้น ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระหว่าวันที่ 8-10 มกราคม 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 
      นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่าโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลเพื่อมุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล และกระบวนการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมโดยรวม  เป็นการทำงานแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และสถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) สนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ส่งเสริมสุขภาพ สุขลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน รวมถึงส่งผลให้โรงเรียนเกิดความเข้มแข็ง
      ด้านนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ซึ่งสอศ.มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีศักยภาพและความสามารถด้านเกษตรและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอเพื่อไปสู่ความยั่งยืน และสามารถใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 48 แห่ง เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1,450 แห่ง เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 180,000 คน   
       งานครั้งนี้จะจัดขึ้น  3 วัน  ตั้งแต่วันที่  8 – 10  มกราคม  พ.ศ. 2553  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่  กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอองค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่เป็นเรื่องเด่น และประสบความสำเร็จ  นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนโครงการ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมทั้งการแสดงบนเวที และการมอบโล่ให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 

นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานเปิดงานเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ณ  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดแพร่ ในงานนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับชาติ ณ  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 
8 มกราคม 2553


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
132 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์