เป้าหมายการศึกษาไทย ปี 2556
  ข่าวทั้งหมด
5 มกราคม 2553

      

เป้าหมายการศึกษาไทย ปี 2556

ศธ.วางหมากพัฒนาการศึกษาเป็นรายจังหวัด  วางเป้าปี  56  การศึกษาไทยคืบไกล  คุณภาพการเรียนเพิ่มขึ้นทุกระดับ  อาชีวะ-อุดมต้องผ่านประเมิน  สมศ.100%  แถมอัตราการเข้าเรียนพุ่ง  คาดโทษล่วงหน้า  จังหวัดไหนผลประเมินต่ำกว่าเป้า  มีผลต่อการพิจารณาผลงานแน่นอน     นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.)  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการ ศึกษา  (กบย.)  ว่า  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปีการศึกษา  2553-2556  โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น  2  ส่วน  คือ  เป้าหมายร่วมที่ทุกจังหวัดต้องทำ  และเป้าหมายเฉพาะของแต่ละจังหวัด  สำหรับเป้าหมายร่วมจะเน้น  3  ด้านหลักๆ  คือ  คุณภาพทางการศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
           โดยวางตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไว้  7  ตัวดังนี้  1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนจะต้องขยับเพิ่มขึ้นภายในปี การศึกษา   2556   โดยระดับชั้น  ป.ปัจจุบันอยู่ที่   46.14%  จะต้องขยับเป็น  55.62%,  ระดับ  ม.ปัจจุบันอยู่ที่  37.59%  ต้องขยับเป็น  46.96%   และระดับ   ม.ปัจจุบันอยู่ที่  36.08%  ต้องขยับเป็น  45.76%  ตัวชี้วัดที่   2.คือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ภายในปี  56  สถานศึกษาจะต้องผ่านประเมินในเกณฑ์ที่กำหนด  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันผ่านเกณฑ์อยู่ที่  79.09%  ต้องเพิ่มเป็น  97.09%  ส่วนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ต้องผ่านประเมินจาก  สมศ.100%  ตัวชี้วัดที่  3  การทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีโดยใช้นโยบาย  3D  4.การทำให้ผู้เรียนมีความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งปัจจุบันพบ ว่าความสุขของนักเรียนอยู่ที่  57.8%  ต้องเพิ่มเป็น  72.8%  ในปี  56  ตัวชี้วัดที่  5.ห้องสมุดต้องได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุด   3D   จากปัจจุบัน  8,090  ห้อง  ต้องเพิ่มเป็น   30,746  ห้อง  ตัวชี้วัดที่  6.ผู้ไม่รู้หนังสือจะต้องลดลง  โดยปัจจุบันอยู่ที่  2.87%  ต้องลดเหลือ  0.70%  และ  7.ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

     เป้าหมายและโอกาสทางการศึกษากำหนดไว้ว่า  ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจะต้องเพิ่มขึ้น  โดยประชากรอายุ  15-39  ปี  ปัจจุบันปีการศึกษาเฉลี่ย  10.6  ปี  ต้องเพิ่มเป็น  11.9  ปี  ช่วงอายุ  40-59  ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่  7.7  ปี  ต้องเพิ่มเป็น  9.2  ปี  นอกจากนั้นอัตราการเข้าเรียนของประชากรจะต้องเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่  81%  เพิ่มเป็น  86%  ส่วนการมีส่วนร่วมทางการศึกษานั้นตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนนัก เรียนระหว่างรัฐบาลและเอกชน  จากปัจจุบันรัฐบาลอยู่ที่  81%  ต่อเอกชน  19%  เป็นรัฐบาล  71%  เอกชน  29%  และเพิ่มสัดส่วนนักเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ  ปัจจุบันอยู่ที่สายสามัญ  62%  ต่อสายอาชีพ 38%  เป็นสายสามัญ  53%  ต่อสายอาชีพ  47%
           "โดยการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดมอบหมายให้    ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต   1   (สพท.เขต   1)  ทำหน้าที่เป็นประธานในการขับเคลื่อน  โดยดึงภาคเอกชน  รัฐบาล   และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  และต้องรายงานความคืบหน้าให้  ศธ.ทราบทุก  3  เดือน  ถ้าจังหวัดใดทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะมีผลต่อการพิจารณาผลงาน  แต่ถ้าจังหวัดใดประสบความสำเร็จตามเป้าก็จะได้รับความดีความชอบ

 

แหล่งที่มา   http://www.unigang.com/Article/888

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
429 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์