เป้าหมายการศึกษาไทย ปี 2556
  ข่าวทั้งหมด
5 มกราคม 2553

      

เป้าหมายการศึกษาไทย ปี 2556

ศธ.วางหมากพัฒนาการศึกษาเป็นรายจังหวัด  วางเป้าปี  56  การศึกษาไทยคืบไกล  คุณภาพการเรียนเพิ่มขึ้นทุกระดับ  อาชีวะ-อุดมต้องผ่านประเมิน  สมศ.100%  แถมอัตราการเข้าเรียนพุ่ง  คาดโทษล่วงหน้า  จังหวัดไหนผลประเมินต่ำกว่าเป้า  มีผลต่อการพิจารณาผลงานแน่นอน     นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.)  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการ ศึกษา  (กบย.)  ว่า  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปีการศึกษา  2553-2556  โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น  2  ส่วน  คือ  เป้าหมายร่วมที่ทุกจังหวัดต้องทำ  และเป้าหมายเฉพาะของแต่ละจังหวัด  สำหรับเป้าหมายร่วมจะเน้น  3  ด้านหลักๆ  คือ  คุณภาพทางการศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
           โดยวางตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไว้  7  ตัวดังนี้  1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนจะต้องขยับเพิ่มขึ้นภายในปี การศึกษา   2556   โดยระดับชั้น  ป.ปัจจุบันอยู่ที่   46.14%  จะต้องขยับเป็น  55.62%,  ระดับ  ม.ปัจจุบันอยู่ที่  37.59%  ต้องขยับเป็น  46.96%   และระดับ   ม.ปัจจุบันอยู่ที่  36.08%  ต้องขยับเป็น  45.76%  ตัวชี้วัดที่   2.คือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ภายในปี  56  สถานศึกษาจะต้องผ่านประเมินในเกณฑ์ที่กำหนด  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันผ่านเกณฑ์อยู่ที่  79.09%  ต้องเพิ่มเป็น  97.09%  ส่วนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ต้องผ่านประเมินจาก  สมศ.100%  ตัวชี้วัดที่  3  การทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีโดยใช้นโยบาย  3D  4.การทำให้ผู้เรียนมีความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งปัจจุบันพบ ว่าความสุขของนักเรียนอยู่ที่  57.8%  ต้องเพิ่มเป็น  72.8%  ในปี  56  ตัวชี้วัดที่  5.ห้องสมุดต้องได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุด   3D   จากปัจจุบัน  8,090  ห้อง  ต้องเพิ่มเป็น   30,746  ห้อง  ตัวชี้วัดที่  6.ผู้ไม่รู้หนังสือจะต้องลดลง  โดยปัจจุบันอยู่ที่  2.87%  ต้องลดเหลือ  0.70%  และ  7.ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

     เป้าหมายและโอกาสทางการศึกษากำหนดไว้ว่า  ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจะต้องเพิ่มขึ้น  โดยประชากรอายุ  15-39  ปี  ปัจจุบันปีการศึกษาเฉลี่ย  10.6  ปี  ต้องเพิ่มเป็น  11.9  ปี  ช่วงอายุ  40-59  ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่  7.7  ปี  ต้องเพิ่มเป็น  9.2  ปี  นอกจากนั้นอัตราการเข้าเรียนของประชากรจะต้องเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่  81%  เพิ่มเป็น  86%  ส่วนการมีส่วนร่วมทางการศึกษานั้นตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนนัก เรียนระหว่างรัฐบาลและเอกชน  จากปัจจุบันรัฐบาลอยู่ที่  81%  ต่อเอกชน  19%  เป็นรัฐบาล  71%  เอกชน  29%  และเพิ่มสัดส่วนนักเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ  ปัจจุบันอยู่ที่สายสามัญ  62%  ต่อสายอาชีพ 38%  เป็นสายสามัญ  53%  ต่อสายอาชีพ  47%
           "โดยการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดมอบหมายให้    ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต   1   (สพท.เขต   1)  ทำหน้าที่เป็นประธานในการขับเคลื่อน  โดยดึงภาคเอกชน  รัฐบาล   และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  และต้องรายงานความคืบหน้าให้  ศธ.ทราบทุก  3  เดือน  ถ้าจังหวัดใดทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะมีผลต่อการพิจารณาผลงาน  แต่ถ้าจังหวัดใดประสบความสำเร็จตามเป้าก็จะได้รับความดีความชอบ

 

แหล่งที่มา   http://www.unigang.com/Article/888

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
472 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์