ก.พ.: หลักสูตรสำหรับข้าราชการใหม่
  ข่าวทั้งหมด
1 มกราคม 2553

      

คอลัมน์: หมายเหตุ ก.พ.: หลักสูตรสำหรับข้าราชการใหม่

          นายพิษณุโลก
          การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างสมรรถนะทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ
          สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย ด้วยการจัดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการก่อนการปฏิบัติราชการ เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการแรกบรรจุมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในภารกิจของรัฐ มีจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และปลูกฝังค่านิยม ปรัชญาในการทำงานราชการ พร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดี
          รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ล่าสุด ได้ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
          โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิดูแลกรอบเนื้อหาหลักสูตร 2 ท่าน คือ ท่านประวีณ ณ นคร และท่านสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ.
          และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้เขียนเนื้อหาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ ท่านประวีณ ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. นายยันยงค์ คำบันลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. นายอุดมมุ่งเกษม ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. คุณอัญชณา เวสารัชช์ ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
          เนื้อหาแบ่งเป็น 4 หมวด มีทั้งหมด 13 ชุดวิชา
          หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วยชุดวิชา การเป็นข้าราชการ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
          หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยชุดวิชา ระบบราชการไทย การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          หมวยดที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย ชุดวิชา วินัยและจรรยาข้าราชการ ระเบียบแบบแผนของทางราชการกฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
          หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็นประกอบด้วยชุดวิชา การพัฒนาการคิด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
          หลักสูตรที่ว่านี้เป็นหลักสูตรกลาง ที่สำนักงาน ก.พ.จัดให้แก่ส่วนราชการ และจะให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านเนื้อหาหลักสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ นำมาใช้ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ได้ทันภายในปีหน้า

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1425 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์