ก.พ.: หลักสูตรสำหรับข้าราชการใหม่
  ข่าวทั้งหมด
1 มกราคม 2553

      

คอลัมน์: หมายเหตุ ก.พ.: หลักสูตรสำหรับข้าราชการใหม่

          นายพิษณุโลก
          การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างสมรรถนะทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ
          สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย ด้วยการจัดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการก่อนการปฏิบัติราชการ เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการแรกบรรจุมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในภารกิจของรัฐ มีจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และปลูกฝังค่านิยม ปรัชญาในการทำงานราชการ พร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดี
          รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ล่าสุด ได้ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
          โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิดูแลกรอบเนื้อหาหลักสูตร 2 ท่าน คือ ท่านประวีณ ณ นคร และท่านสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ.
          และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้เขียนเนื้อหาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ ท่านประวีณ ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. นายยันยงค์ คำบันลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. นายอุดมมุ่งเกษม ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. คุณอัญชณา เวสารัชช์ ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
          เนื้อหาแบ่งเป็น 4 หมวด มีทั้งหมด 13 ชุดวิชา
          หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วยชุดวิชา การเป็นข้าราชการ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
          หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยชุดวิชา ระบบราชการไทย การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          หมวยดที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย ชุดวิชา วินัยและจรรยาข้าราชการ ระเบียบแบบแผนของทางราชการกฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
          หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็นประกอบด้วยชุดวิชา การพัฒนาการคิด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
          หลักสูตรที่ว่านี้เป็นหลักสูตรกลาง ที่สำนักงาน ก.พ.จัดให้แก่ส่วนราชการ และจะให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านเนื้อหาหลักสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ นำมาใช้ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ได้ทันภายในปีหน้า

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์