ไขก๊อก หลักสูตรป.โท ยอดนิยม
  ข่าวทั้งหมด
29 ธันวาคม 2552

      

ไขก๊อก หลักสูตรป.โท ยอดนิยม

          > MBA ศาสตร์ที่ทุกคนต้องเรียน
          ในยุคโลกาภิวัตน์การศึกษาของคนไทยไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกต่อไป เมื่อประเทศกำลังมุ่งพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก การเรียนระดับปริญญาโทจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจที่ยังคงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ทำให้เกิดการแข่งขันในการเปิดสอนหลักสูตรค่อนข้างสูงดังนั้นทุกสถาบันจำต้องสร้างความแตกต่างของหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่เรียน
          ฉบับนี้ “สยามธุรกิจ” นำเสนอหลัก สูตรปริญญาโทซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าในอนาคตหลัก สูตรดังกล่าวจะกลายเป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททุกคนจำเป็นต้องเรียน นั่นคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ The Master of Business Administration (MBA)
          ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่อง จากมีตำแหน่งงานรองรับผู้ที่จบออกมาในองค์กรธุรกิจโดยทั่วไป หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยเอง มีจำนวนนักศึกษา กว่า 400 คนที่กำลังศึกษาอยู่
          สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรการเรียนที่เน้นการใช้สมองซีกขวาอย่างสร้าง สรรค์ พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ เพื่อสร้างผู้บริหารยุคใหม่ที่เปี่ยมคุณภาพ ภายใต้ชื่อว่า I AMMBA@ Sripatum University ซึ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
          งานจริงควบคู่ไปกับการเรียนในหลักทฤษฎี โดยนักศึกษาจะต้องเสนอแผนโครงงานพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติแผนโครงงานร่วมกับพนักงานขององค์กรธุรกิจจริง ทั้งนี้แนวโน้มในอนาคตคาดว่า ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา จะมุ่งสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากผู้ที่จบหลักสูตร MBA สามารถนำความรู้จากการเรียนทั้งหมดมาใช้ในการทำงานในองค์กรภาคธุรกิจได้จริง และรวมถึงการประกอบธุรกิจ ส่วนตัวได้อีกด้วย
          ด้านอาจารย์ ศศิธร ง้วนพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทการบริหารธุรกิจ เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ ที่ต้องการพนักงานระดับมืออาชีพ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน โดยมีจุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่เมื่อจบการศึกษาสามารถหางานทำได้ง่าย และอีกหนึ่งทางเลือกคือสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจของตนเองได้
          “การบริหารธุรกิจถือเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับทุกสาขา วิชา ซึ่งเน้นการสอนเรื่องของวิสัยทัศน์สำหรับนักบริหาร ครอบคลุมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรธุรกิจ ทั้งการบริหารบุคคล บริหารงาน การลงทุน การตลาด โดยในปีหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตจะเปิดสอนหลักสูตร MBA ในสาขาใหม่เพิ่มเติมคือ สาขาลอจิสติกส์ และสาขาการเงินการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสาขาวิชาที่เปิดจะต้องมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตร MBAของม.รังสิต”
          นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตร MBA คือ การเน้นการสอนที่มีคุณภาพ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถ และประกอบด้วย คุณวุฒิ ประสบการณ์ตรงในสาขาที่สอน การเน้นจำนวนคนต่อการเรียนในแต่ละ ห้องเรียน โดยเฉลี่ยประมาณ 40 คน/ 1 ชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
          ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการ ค้าไทย กล่าวว่า ภาพรวมของการเรียน MBA ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1 ภาคภาษาไทย หรือ CEO MBA มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนกว่า 20 สาขา อาทิ สาขาการเงินการจัดการ สาขาผู้ประกอบการธุรกิจ และสาขาลอจิสติกส์ ซึ่งม.หอการค้าถือเป็นที่แรกที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว และในปีหน้าจะเปิดสอนสาขาการประกันชีวิต โดยร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ในการร่างหลักสูตร
          ในส่วนที่ 2.ภาคภาษาอังกฤษ Global MBA โดยมีผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สนใจทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และนักเรียนต่างชาติที่ได้รับทุนจากรัฐบาล
          ไทย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์จากต่างประเทศกว่า 60 % 3. MBA online เป็นหลักสูตรออนไลน์ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าจะมีการเปิด สอนในสาขาโรงแรมและการบริการ การประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรมหรืองาน
          อีเวนต์ และสาขาการจัดการธุรกิจเกษตร รวมทั้งจะขยายการเปิดสอนผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เป็นจำนวน 1.8-2 พันคน“หลักสูตรบริหารธุรกิจถือเป็นหลักสูตรที่อมตะ มีแนวโน้มผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อนาคตคาดว่าวิธีการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า โดยการเรียนในระบบออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดีการเรียน MBA ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือผ่านระบบออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนต้อง ให้ความสำคัญคือสาขาที่เลือกเรียนต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนเอง” ดร.ทรรศนะกล่าวในตอนท้าย

          --สยามธุรกิจฉบับวันที่ 26 - 29 ธ.ค. 2552--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
383 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์