แนวการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ข่าวทั้งหมด
25 ธันวาคม 2552

      

แนวการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

 

      ความเป็นมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) ได้กำหนดเป็น Mega Project บรรจุ ไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555) มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอก โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ำ คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

 

      ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้หาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่ประสบปัญหา ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมแนวทางหนึ่งคือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจาก โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบ ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาครูในแต่ละสาขาวิชาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและร่วม มือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและในชนบทถิ่นทุรกันดารให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันจากการสอนของ ครูคนเดียวกันในเวลาเดียวกันการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิดประโยชน์แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการ ศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือผู้สนใจ ได้เป็นอย่างดีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการเปิดรับสัญญาณออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

 

     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งถ่ายทอดสดการจัดการเรียน การสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ทาง DLTV 81-86 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) ทาง DLTV 87-89 และช่วงชั้นที่ 4(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทาง DLTV 90-92 โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเปิดรับสัญญาณออกอากาศการจัดการเรียนการสอน ได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน โดยสามารถเปิดรับสัญญาณได้ตามความต้องการของระดับช่วงชั้นที่เปิดสอน ถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นระบบการเรียนการสอนแบบซิงโครนัส Synchronous ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นแบบเรียลไทม์ เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

 

1. เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน

2. เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในบางสาขาวิชาเอก

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

4. เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ มีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ

 

1. ต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียม

 

2. ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและดำเนินงานอย่างจริงจังต่อ เนื่อง

 

3 .นักเรียนต้องเข้าใจวิธีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ถูกต้อง มีวินัยในการเรียน มีทักษะพื้นฐานเหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทันกำหนดของโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียน วังไกลกังวล)

 

4. โรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถชมรายการได้ครบถ้วนตามตารางการออกอากาศของโรงเรียน วังไกลกังวล โรงเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งถ้าโรงเรียนนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียมมาใช้อย่างถูกต้องจริงจังและต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนมี คุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

 

แหล่งที่มา   http://www.sakonarea1.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
742 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์