แนวการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ข่าวทั้งหมด
25 ธันวาคม 2552

      

แนวการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

 

      ความเป็นมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) ได้กำหนดเป็น Mega Project บรรจุ ไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555) มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอก โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ำ คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

 

      ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้หาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่ประสบปัญหา ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมแนวทางหนึ่งคือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจาก โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบ ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาครูในแต่ละสาขาวิชาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและร่วม มือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและในชนบทถิ่นทุรกันดารให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันจากการสอนของ ครูคนเดียวกันในเวลาเดียวกันการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิดประโยชน์แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการ ศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือผู้สนใจ ได้เป็นอย่างดีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการเปิดรับสัญญาณออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

 

     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งถ่ายทอดสดการจัดการเรียน การสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ทาง DLTV 81-86 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) ทาง DLTV 87-89 และช่วงชั้นที่ 4(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทาง DLTV 90-92 โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเปิดรับสัญญาณออกอากาศการจัดการเรียนการสอน ได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน โดยสามารถเปิดรับสัญญาณได้ตามความต้องการของระดับช่วงชั้นที่เปิดสอน ถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นระบบการเรียนการสอนแบบซิงโครนัส Synchronous ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นแบบเรียลไทม์ เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

 

1. เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน

2. เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในบางสาขาวิชาเอก

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

4. เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ มีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ

 

1. ต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียม

 

2. ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและดำเนินงานอย่างจริงจังต่อ เนื่อง

 

3 .นักเรียนต้องเข้าใจวิธีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ถูกต้อง มีวินัยในการเรียน มีทักษะพื้นฐานเหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทันกำหนดของโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียน วังไกลกังวล)

 

4. โรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถชมรายการได้ครบถ้วนตามตารางการออกอากาศของโรงเรียน วังไกลกังวล โรงเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งถ้าโรงเรียนนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียมมาใช้อย่างถูกต้องจริงจังและต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนมี คุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

 

แหล่งที่มา   http://www.sakonarea1.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
298 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์