เปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
23 ธันวาคม 2552

      
 

            นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลก         ทั้งระบบและชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือเรียน   คู่มือครู  และหลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3  โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน               พ.ศ.2551


                   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยได้ลงไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจริงด้วยตนเอง เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของโลก ทั้งดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต                ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเป็นเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

        “ขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้งระบบไปใช้ ทำให้นักเรียนสารมารถพัฒนางานวิจัยศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจากสิ่งที่ตนเองสนใน โดยได้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2 ไปแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
www.ipst.ac.th/globe                  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
--------------------------------------------------
อิชยา/ข่าว
ศุภชัยภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ วัฒนอมร
819 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์