เปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
23 ธันวาคม 2552

      
 

            นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลก         ทั้งระบบและชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือเรียน   คู่มือครู  และหลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3  โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน               พ.ศ.2551


                   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยได้ลงไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจริงด้วยตนเอง เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของโลก ทั้งดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต                ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเป็นเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

        “ขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้งระบบไปใช้ ทำให้นักเรียนสารมารถพัฒนางานวิจัยศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจากสิ่งที่ตนเองสนใน โดยได้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2 ไปแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
www.ipst.ac.th/globe                  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
--------------------------------------------------
อิชยา/ข่าว
ศุภชัยภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ วัฒนอมร
151 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์