ศธ.เปิดตัว" หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
  ข่าวทั้งหมด
24 ธันวาคม 2552

      

ศธ.เปิดตัว" หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

          นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ว่า สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบและชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกระบบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6 ) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3 )
          จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาสาสตร์ทั้งระบบ จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนโดยลงไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจริงด้วยตัวเอง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์องค์ประกอบหลักของโลก ได้แก่ บรรยากาศ ดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์องค์ประกอบต่างๆของโลกซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เมื่อระบบใดระบบหนึ่งถูกกระทบย่อมส่งผลต่อระบบอื่นตามไปด้วย รวมทั้งปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล่อมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก รวมถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโลกทั้งระบบ ฝึกใช้กระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดเป็นเหตุเป็นผล รูปแบบการจัดกิจกรรมจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อสืบเสาะหาความรู้ในท้องถิ่น ผ่านการทำงานวิจัยร่วมกีนระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์และชุมชม อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมิวทยาศาตร์โลกทั้งระบบไปประยุกต์ใช้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆได้ เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์ประกอบโลก เกิดความตระหนักและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
103 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์