ศธ.เปิดตัว" หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
  ข่าวทั้งหมด
24 ธันวาคม 2552

      

ศธ.เปิดตัว" หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

          นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ว่า สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบและชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกระบบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6 ) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3 )
          จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาสาสตร์ทั้งระบบ จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนโดยลงไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจริงด้วยตัวเอง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์องค์ประกอบหลักของโลก ได้แก่ บรรยากาศ ดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์องค์ประกอบต่างๆของโลกซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เมื่อระบบใดระบบหนึ่งถูกกระทบย่อมส่งผลต่อระบบอื่นตามไปด้วย รวมทั้งปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล่อมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก รวมถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโลกทั้งระบบ ฝึกใช้กระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดเป็นเหตุเป็นผล รูปแบบการจัดกิจกรรมจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อสืบเสาะหาความรู้ในท้องถิ่น ผ่านการทำงานวิจัยร่วมกีนระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์และชุมชม อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมิวทยาศาตร์โลกทั้งระบบไปประยุกต์ใช้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆได้ เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์ประกอบโลก เกิดความตระหนักและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
618 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์