โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายิ้มง่ายไหว้สวย อีกหนึ่งคุณธรรมนำความรู้ส่การปฏิบัติ
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2550

       จากนโยบายการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2550 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 8 คน ได้จัดทำโครงงานภายใต้ชื่อ โครงงานยิ้ม ไหว้ ทัก ทายกัน สร้างสัมพันธ์ฉันน้องพี่ (Smile and Creeting) โดยกลุ่มเยาวชนยิ้มง่ายไหว้สวย ซึ่งได้จุดประกายขึ้น กลายเป็นโครงงานที่ทุกคนให้การยอมรับ และขยายผลสู่การปฏิบัติจริง จนเป็นเสน่ห์ของผู้ที่พบเห็น และทำให้เกิดความประทับใจ เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่มพี่ เพื่อน น้อง อย่างเป็นกัลยาณมิตร รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าวรุนแรง และการทะเลาะวิวาทในหมู่วัยรุ่น

          จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า ภายในปี พ.ศ.2552 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยามีความก้าวหน้าด้าน ICT นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใส่ใจศิลปะ ดนตรี กีฬา ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยการนำของนายยงยุทธ  ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ได้นำ ICT มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนทุกระบบ ทุกด้าน และนำโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และได้ให้บุคลากร อันประกอบด้วย ครู นักเรียน ได้ตระหนักในความสำคัญ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถพิสูจน์ได้

          สำหรับประเด็นหลักที่ว่าการไม่มีสัมมาคารวะของนักเรียนที่มีต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และรุ่นพี่ อันมีสาเหตุเนื่องจากการขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตลอดจนการได้รับค่านิยมที่ไม่เหมาะสม และการขาดสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันของรุ่นพี่และรุ่นน้อง สาเหตุดังกล่าว กลุ่มเยาวชนยิ้มง่ายไหว้สวยจึงได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ คาร โว จเอตมฺมงฺคลมฺตฺตมํ คือ ความเคารพ และนิวา โต จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และพระราชดำริสำคัญ คือ สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา สมานัตตา และอัตถจริยา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินการ โดยเริ่มต้นจากการทำแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มเยาวชนยิ้มง่ายไหว้สวย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 8 คน พร้อมทั้งครูที่ปรึกษา 2 ท่าน และพระครูวิทยากรที่มาสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ได้เป็นที่ปรึกษาอีก 1 รูป ได้จัดประชุมวางแผนดำเนินงานตามกรอบ กระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ การสาธิตการไหว้ที่ถูกต้องเหมาะสม การยิ้ม และการทักทายด้วยกิริยามารยาทอันเป็นกัลยาณมิตร และได้ดำเนินการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสรรหาเยาวชนที่ยิ้มง่าย ไหว้สวย ในรอบเดือน เพื่อเป็นการเชิญชวน ชื่นชมยินดีกับการแสดงออกในทางที่ดีของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติตนต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง รุ่นพี่และเพื่อน ๆ ต่อจากนั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็ได้มีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนยิ้มง่าย ไหว้สวย อีกด้วย

          อย่างไรก็ตามปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงงาน ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน สร้างสัมพันธ์ฉันน้องพี่ คือ การรณรงค์ให้คณะครู นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามการทำงานของกลุ่มเยาวชนยิ้มง่ายไหว้สวย ตลอดทั้งการขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคน เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน สร้างสัมพันธ์ฉันน้องพี่ หนึ่งเดียวจากโครงงานทั้งหมด 80 โครงงาน เป็นตัวแทนจังหวัดเลย เข้าร่วมประกวดโครงงานในระดับภาคที่จังหวัดสกลนครต่อไป โครงงาน ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน สร้างสัมพันธ์ฉันน้องพี่ เป็นหนึ่งในกิจกรรม คุณธรรมนำความรู้ จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การที่โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง ตามหลักธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ

          กลุ่มแกนนำเยาวชนยิ้มง่ายไหว้สวย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน และเป็นต้นแบบนำร่องในการขับเคลื่อนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม คือ การไหว้ หนึ่งในคุณธรรมความดีจากนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรม.

         


          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


265 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.46  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์