ส่งเสริมการอ่าน
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2552

      

กระทรวงศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินงานทศวรรษแห่งการอ่าน ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ๕ แผนงาน ๒๐ โครงการ พร้อมทั้งเตรียมเสนอการลดหย่อนภาษีช่วยในการส่งเสริมการอ่าน ทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป เพื่อให้ ครม.พิจารณา  โดยบุคคลทั่วไปซื้อหนังสืออ่านเอง ก็สามารถหักค่าลดหย่อนได้ปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินงานทศวรรษแห่งการอ่าน โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๕ แผนงาน มีโครงการต่างๆ รวมทั้งหมด ๒๐ โครงการ

  • ยุทธศาสตร์หลัก ๓ ด้าน   ๑.เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการอ่านให้กับคนไทยทั้งประเทศ  ๒.สร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน  ๓.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในประเทศ

  • แผนงาน ๕ แผน   ๑.รณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  ๒.เพิ่มสมรรถนะทางด้านการอ่าน  ๓.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน  ๔.การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน  ๕.งานด้านการวิจัย พัฒนา เพื่อส่งเสริมการอ่าน

  • โครงการ ๒๐ โครงการ   โดยในแต่ละแผนงานจะมีโครงการ ๒๐ โครงการ ดังนี้

แผนที่ ๑ คือ แผนงานรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  มี ๕ โครงการ คือ ๑.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานได้กำหนดหัวข้อหลักเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการรณรงค์  ๒.โครงการอ่านสะสมแต้ม ซึ่งจะรณรงค์ให้กับทุกภาคส่วนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้อ่านหนังสือมากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การสะสมแต้มและมีแรงจูงใจ  ๓.โครงการอ่านเพื่อชีวิต อ่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของประชาชนในแต่ละคน เช่น รณรงค์ให้อ่านฉลากอาหาร ฯลฯ ซึ่งคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้น้อยมาก  ๔.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในโอกาสสำคัญของประเทศ จะกำหนดรายละเอียดมาว่าใน ๑ ปีนั้นจะต้องรณรงค์เมื่อไร อย่างไร  ๕.โครงการคาราวานส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะเป็นคาราวานที่เคลื่อนที่ไปยัง หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้มีการอ่านมากขึ้น

แผนที่ ๒ คือ แผนเพิ่มสมรรถนะทางด้านการอ่าน  มี ๗ โครงการ คือ ๑.โครงการ Book start จะรณรงค์ให้อ่านตั้งแต่เด็กแรกเกิด  ๒.โครงการพัฒนาการอ่านในสถานศึกษา  ๓.โครงการพัฒนาเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย รวมภาษาต่างประเทศ  ๔.โครงการพัฒนาทักษะการใช้ e-Book  ๕.โครงการคลินิกภาษาไทย  ๖.โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทย  ๗.โครงการพัฒนาครูภาษาไทย

แผนที่ ๓ แผนสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน  มี ๕ โครงการ คือ ๑.โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน เช่น บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ๒.โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อคนทุกวัย ซึ่งก็จะรวมถึงการส่งเสริมนักเขียน นักวาด ในเรื่องของการอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นต้น  ๓.โครงการแนะนำหนังสือดีที่ควรอ่าน (Book Recommendation)  ๔.โครงการพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนนักอ่าน  ๕.โครงการห้องสมุด ๓ ดี/3D

แผนที่ ๔ แผนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน  มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  ๒.โครงการจัดตั้งอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ

แผนที่ ๕ แผนงานด้านการวิจัย พัฒนา เพื่อส่งเสริมการอ่าน  มี ๑ โครงการ คือ โครงการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะเน้นการรวบรวมและการสรุปประสบการณ์และงานวิจัยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการอ่านของประเทศ ให้เป็นทศวรรษแห่งการอ่านรวมทั้งการทำวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ โดยเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างทศวรรษการอ่านของประเทศ และให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง ซึ่งรวมงบประมาณของทางภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งจะใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง กศน.เป็นองค์กรหลักที่จะรับผิดชอบ ขณะนี้ได้ลงนามตั้งสำนักงานส่งเสริมการอ่าน ภายใต้การดูแลของ กศน.เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเรื่องการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านนั้น จะเน้น ๓ ส่วน ได้แก่

  • ภาษีการบริจาคหนังสือ ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  โดยนิติบุคคลจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่า แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ส่วนบุคคลธรรมดาให้หักค่าบริจาคหนังสือเป็นค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่าแต่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน ซึ่งบุคคลธรรมดานั้นปัจจุบันนี้หักไม่ได้ ยกเว้นบริจาคเป็นเงินสดแต่ก็ยังหักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อไปสามารถหักได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ และบริจาคเป็นหนังสือได้

  • หักค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเพื่อเข้าองค์กรในนามนิติบุคคลให้หักได้ ๒ เท่า ซึ่งปัจจุบันนี้หักไม่ได้ ส่วนบุคคลธรรมดาหากซื้อหนังสืออ่านเองก็สามารถหักค่าลดหย่อนได้ปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทจากเดิมที่หักไม่ได้เลย

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ปัจจุบันธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจหนังสือไม่ได้อยู่ในระบบ VAT ทำให้เกิดประเด็นปัญหาก็คือ เมื่อซื้อวัตถุดิบ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องจักร ฯลฯ ก็ต้องเสีย VAT แต่เรียก VAT คืนไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในระบบ ดังนั้นต้นทุนการผลิตหนังสือในปัจจุบันจึงสูง ต่อไปจะขอให้ธุรกิจหนังสือเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ให้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ ซึ่งจะมีผล ๓ ประการที่จะเป็นผลดีในการส่งเสริมการอ่าน คือ เมื่อเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะทำให้ต้นทุนของผู้ผลิตหนังสือลดลง และนอกจากนี้การตั้งราคาขายหนังสือถูกลง จะช่วยให้ผู้บริโภคซื้อหนังสือได้ถูกลงตามไปด้วยเพราะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า ศธ.จะนำเรื่องมาตรการภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ โดยในเบื้องต้นได้มีการหารือกันแล้วว่าควรใช้ภาษีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

รายละเอียดภาพ ข่าว http://www.moe.go.th/websm/2009/dec/444.html 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
538 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์