เศรษฐศาสตร์ นักจัดสรรทรัพยากรมืออาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
2 ธันวาคม 2552

      

- ราคาไม่จำเป็นต้องสูงขึ้นตามต้นทุน
- เงินที่เก็บได้ข้างทางกับทำงานแลกมามีค่าเท่ากันไหม
- ทำไมมนุษย์ถึงชอบโหก
- เมื่อคนออมเงินมากขึ้น ทำไมเศรษฐกิจของชาติอาจล่มจม
- ขายไม่ได้กำไรทำไมถึงไม่ปิดร้าน


         สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เชื่อหรือไม่ว่า สามารถอธิบายได้ด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์ แต่ก่อนที่จะอธิบายอะไร เห็นที่ต้องเริ่มอธิบายเสียก่อนว่า เศรษฐศาสตร์ คืออะไร คำว่า เศรษฐศาสตร์ (Economics) นั้นก็คือ วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากร ที่ว่าต้องจัดสรรนั้นก็เพราะ ทรัพยากรที่เราใช้ๆอยู่อย่างไม่บันยะบันยังนี้มันมีอยู่อย่างจำกัด (scarcity resources) แต่มนุษย์กลับมีความต้องการอย่างไม่จำกัด (unlimited wants) ความขาดแคลนจึงเกิดขึ้น ทำให้ตองมีทางเลือก (Choice ) ที่ต้องตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัดไปในทางที่ก่อให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด  เศรษฐศาสตร์จึงมาช่วยให้เกิดการบริหารจัดการสรรทรัพยากรตามที่ว่ามานี้

ภาพ "The Father of Economics " Adam Smith (1723 – 1790) , Bank of England governor Mervyn King had decided to put Adam Smith's image on the reverse of the new £20 note.   In celebration here are a few quotes from the great man
ที่มา bp3.blogger.com

นั้นก็คือ พยายามหาหนทางให้คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นเอง เศรษฐศาสตร์เป็นจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

แล้วเรียนอะไรบ้าง?? เศรษฐศาสตร์ได้ชื่อว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์รวมทั้งสังคมศาสตร์ผสมผสานกัน และเพื่อที่จะให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจพร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้  จึงต้องเรียนทฤษฎีต่างๆ มากพอสมควร พร้อมกับมีทักษะในทางคณิตศาสตร์ และนี่ก็เป็นคำถามจากน้องๆนักเรียนที่ว่า "ไม่เก่งคณิตศาสตร์ วิเคราะห์กราฟ ไม่ถนัด จะเรียนคณะนี้ได้ไหม"

แน่นอนว่า เพื่อให้เข้าใจกับทฤษฎีต่างๆ เพื่ออธิบายและคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆในเศรษฐศาสตร์ได้นั้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และวิธีการทางสถิติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องใช้เป็น  แต่อย่างกังวลไป คณิตศาสตร์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ และมันไม่ใช่เครื่องมือที่ต้องใช้อย่างหนักหน่วงเท่ากับเหล่าวิศวกร  รวมทั้งบรรดากราฟต่างๆที่โผล่มาเป็นระยะๆในตำรา  ก็ใช่ว่าต้องเป็นผู้มีความจำเป็นเลิศเท่านั้นถึงจะเรียนไหว เพราะแท้ที่จริงแล้ว กราฟพวกนี้ล้วนเขียนตามทฤษฎีที่หากเราทำความเข้าใจว่า แต่ละเส้นมีที่มาที่ไปอย่างไร สัมพันธ์กบเจ้าตัวแปรบนแกนต่างๆในทิศทางไหน ก็แทบไม่จำเป็นต้องท่องกราฟเลยก็ว่าได้ เพียงค่อยๆลากจากความเข้าใจใช้เหตุผลตามทฤษฎีต่างๆ ก็ออกมาเป็นกราฟได้ไม่ยากนัก หรือจะบอกว่าการที่คิดจะท่องกราฟนั้นต่างหากที่ยากลำบากมากกว่าทำความเข้าใจหลายเท่านัก 

จึงแนะนำให้กลัวคณิตศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์แต่พอประมาณ

โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาเศรษฐศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ


1. เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Economic Analysis  หรือ Positive  Economic) 
เป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามที่เป็นจริง เพื่อความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ มุ่งวางหลักเกณฑ์หรือวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือสาเหตุกับผลลัพธ์ เช่น  ถ้าสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูง  ผู้ซื้อจะตัดสินใจอย่างไร  โดยเชื่อว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่า โดยไม่คำนึงถึงว่าการตัดสินใจอย่างไร  โดยไม่คำนึงว่าการตัดสินใจนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมที่ได้กำหนดไว้แล้วหรือไม่

2. เศรษฐศาสตร์นโยบาย (Economic Policy หรือ Normative Economic)
เป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น โดยจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่าว่า การดำเนินกิจกรรมหรือการตัดสินใจหนึ่งๆ ที่ดำเนินอยู่นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมที่ได้กำหนดไว้แล้วหรือไม่
สำหรับวิชาที่นักเรียนเศรษฐศาสตร์ทุกสาขาจำเป็นจะต้องเรียนในเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานก่อนที่จะเรียนลงลึกในวิชาเอกต่อไป จะประกอบไปด้วย ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาค, ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาค , ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ, ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ, วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย, วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์, สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์, การบัญชีพื้นฐาน, ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งพื้นฐานของสาขาอื่นๆในคณะ
ส่วนในด้านคณิตศาสตร์ก็จะเป็นวิชาทางด้านสถิติ และแคลคูลัสพื้นฐาน, สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์,การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์, คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐมิติ
 
สาขาต่างๆในคณะเศรษฐศาสตร์ เช่น


1. สาขาทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ (Theoretical Economics)

เน้นการเรียนการสอนด้านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีหลักการในการตัดสินใจที่แม่นยำ เพราะจะมีมุมมอง มีมุมมองการคิดวิเคราะห์และการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับภาพรวมของประเทศ ได้เป็นอย่างดี

วิชาเฉพาะสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์จุลภาค, การวิเคราะห์เศรษฐกิจ, ทฤษฎีเกม, นโยบายเศรษฐกิจมหภาค, เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ, ทฤษฎีเงินเฟ้อ, วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ, การวิเคราะห์เศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์การจัดการ และปัญหาพิเศษเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

2. สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งความรู้ด้านธุรกิจ  ปรับผสานเข้ากับการบริหารจัดการเข้าสู่การประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

วิชาเฉพาะสาขา เช่น พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเจรจาต่อรอง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม, เศรษฐศาสตร์การตลาด, การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การคลัง, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การตลาด, การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายธุรกิจ

3. สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง (Public Economics)

ศึกษาบทบาทที่เกี่ยวกับการคลังของรัฐบาลที่มีต่อสังคม วิเคราะห์การบริหารรายรับของรัฐ (ภาษี) รายจ่ายของรัฐ (งบประมาณรายจ่าย) การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ

วิชาเฉพาะสาขา เช่น การคลังรัฐบาล การบริหารงบประมาณและหนี้สาธารณะ, หลักการภาษีอากรม, เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย, ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ, เศรษฐศาสตร์, รัฐวิสาหกิจ, เศรษฐกิจการคลัง, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการโอนกิจการเป็นของรัฐ, การคลังท้องถิ่น, การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม, ทฤษฎีและนโยบายการคลัง, การคลังประเทศกำลังพัฒนา และเศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ
 
4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic History)

ศึกษาประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจ ตั้งแต่ยุคเอาสิ่งของมาแลกกัน ทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มาสู่เศรษฐศาสตร์ของไทยเรา เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปและเข้าใจลึกซึ้งถึงการเกิดทฤษฎีต่างๆทางเศรษฐศาสตร์  พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้
  
วิชาเฉพาะสาขา เช่น ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย, ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศสหภาพโซเวียต, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม, ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา, ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมั, ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ, สัมมนาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

5. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)

นำเทคนิคทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีของผู้ผลิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีความจำเริญทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งแบบจำลองจุลภาค และใช้ในการคาดคะเนปัจจัยทางเศรษฐกิจ

วิชาเฉพาะสาขา เช่น คณิตเศรษฐศาสตร์คณิตเศรษฐศาสตร์จุลภาค, คณิตเศรษฐศาสตร์มหภาค, การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์, เศรษฐมิติ, วิธีการทางเศรษฐมิติ, เศรษฐมิติประยุกต์, หลักการวิจัยดำเนินงานเศรษฐศาสตร์, หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์
 
6. เศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary and Financial Economics)

นำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผนวกเข้ากับความรู้ด้านการเงิน เพื่อมีความรอบรู้ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ

วิชาเฉพาะสาขา เช่น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินขั้นสูง, เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, การเงินและการธนาคารในการพัฒนาเศรษฐกิจ, นโยบการเงินและสถาบันหลักทรัพย์, สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน, หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และเอกัตศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
 
7. สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

ผสมผสานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เข้ากับความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ระหว่างประเทศต่างๆ เกี่ยวข้องกับ การดุลการชำระเงิน การคุ้มกัน ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การจัดระบบเศรษฐกิจและการลงทุนการช่วยเหลือจากต่างประเทศและการค้าการอุตสาหกรรม

วิชาเฉพาะสาขา เช่น  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การจัดระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การช่วยเหลือจากต่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน, สถาบันการค้าระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน, การค้าระหว่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศของไทย, การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการค้าการอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8. สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

เป็นศึกษาเพื่อหาวิธีจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ถูกนำไปใช้ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาเฉพาะสาขา เช่น  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, นโยบายอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์โครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม, การตลาดอุตสาหกรรม, ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม, วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี, เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม, หลักและการวิเคราะห์หลักทรัพย์อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

9.  เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics)

เป็นการนำเอาความรู้ ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการเกษตรทั้งในด้านการ ผลิต การบริโภค และการจัดสรรสินค้าเกษตร
 
วิชาเฉพาะสาขา เช่น หลักการเลี้ยงสัตว์, หลักการกสิกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน, ปฐพีวิทยาเบื้องต้น, เคมีทั่วไป, หลักชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์เกษตร, สหกรณ์เบื้องต้น,หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม, ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้, การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร, ธนกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์ที่ดิน, เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร, เศรษฐศาสตร์ปัญหาอาหาร, เศรษฐศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรน้ำ, นโยบายการเกษตร, เศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร, เศรษฐศาสตร์การประมง, ราคาผลิตผลเกษตร, ธนกิจเกษตร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์

10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics)

เน้นการจัดการสหกรณ์ ด้วยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

วิชาเฉพาะสาขา เช่น ประวัติพัฒนาการสหกรณ์, หลักและวิธีการสหกรณ์, โครงสร้างและการจัดการสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย, ระบบบัญชีสหกรณ์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, หลักการตลาด, สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย, สหกรณ์ที่มิใช่สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย, วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการสหกรณ์, สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, การศึกษาและการส่งเสริมสหกรณ์ และการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
 
เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วจะไปเป็นอะไร

ด้วยความที่เศรษฐศาสตร์ไม่เหมือนบางสาขาที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพ ดังนั้นงานในสายทางนี้จึงเป็นงานที่นำเอาความรู้และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐ และเอกชน  เช่น เศรษฐกร, นักวิจัยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ, ผู้ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ,โบรกเกอร์, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุน, ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง, นักวิจัยประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน, วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ, ผู้ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ, หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์, ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ, ที่ปรึกษารัฐมนตรี อาจารย์การด้านเศรษฐศาสตร์, โบรกเกอร์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า, ที่ปรึกษาทางการเงิน, ทำงานเกี่ยวกับหุ้นและตลาดหุ้น, นักลงทุน, นักวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ประจำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่างๆ

บางคนอ่านมาถึงตรงนี้ก็ถามว่า แล้วตกลงที่จั่วหัวเอาไว้ข้างตน ตกลงเศรษฐศาสตร์จะอธิบายได้อย่างไรกัน เห็นที่ต้องให้ลองถามนักเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวคุณดูนะคะ รึใครจะนึกสนุกอยากแลกเปลี่ยนความเห็นในกระทู้นี้ด้วย ก็ยินดีค่ะ

ที่มา : วิชาการ.คอม


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
546 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์