มาตรการประหยัดเบิกค่าใช้จ่าย
  ข่าวทั้งหมด
24 พฤศจิกายน 2552

      

ครม.เห็นชอบมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย โดยให้ระดับ ๙ ขึ้นไปเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด และปรับลดการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมอบรม รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนงบไทยเข้มแข็ง โดยให้ส่งข้อมูลขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายนนี้


กระทรวงศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย โดยขอความร่วมมือให้ระดับ ๙ ขึ้นไปเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด และเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมและประชุมไม่เกิน ๒๕ บาทต่อมื้อต่อคน ค่าอาหารในการอบรมไม่เกิน ๑๕๐ บาท ส่วนค่าอาหารในการประชุมไม่เกิน ๘๐ บาทต่อมื้อต่อคน นอกจากนี้ได้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้ม ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ อาจผ่อนผันได้จนถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

ครม.เห็นชอบมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือจากส่วนราชการงดื่มให้ใช้ดุลพินิจในการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทุกแห่งใช้อำนาจตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ๒๕๒๖ (มาตรา ๖) โดยขอความร่วมมือให้ออกระเบียบภายในให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัด เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีจะเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในอัตราที่ตนมีสิทธิหรือในอัตราต่ำกว่าที่ตนเองมีสิทธิได้รับก็ได้

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม ขอความร่วมมือให้เบิกในอัตรา ๒๕ บาทต่อมื้อต่อคน ส่วนค่าอาหารในการฝึกอบรม กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ ขอความร่วมมือให้เบิกไม่เกินคนละ ๑๕๐ บาทต่อมื้อ ส่วนกรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ถ้าจัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวัน ขอความร่วมมือให้เบิกได้ไม่เกินคนละ ๔๐๐ บาท (ถ้าเลี้ยงเกิน ๑ มื้อ ให้เบิกไม่เกินอัตราตามระเบียบ)

๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ให้เบิกในอัตรา ๒๕ บาทต่อมื้อต่อคน ส่วนค่าอาหารในการประชุม ไม่เกิน ๘๐ บาทต่อมื้อต่อคน โดยขอความร่วมมือให้จัดประชุมภายในสถานที่ราชการ

ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น หากส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราที่ขอความร่วมมือไว้ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาเบิกจ่าย โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

--------------------------------------------------------------------------------

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ครม.เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

๒. ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และบันทึกข้อมูล แผนงาน งวดงานและงวดเงิน ตามระบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงาน งวดงานและงวดเงิน ที่สอดคล้องกับความสำเร็จของงานในแต่ละเดือน ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ให้นำอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๔. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มบทบาทให้คลังจังหวัดดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของส่วนราชการในจังหวัดเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนที่กำหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น ในทางปฏิบัติมีกรณีที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงเห็นควรผ่อนผันกรณี รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้จัดสรรเงินได้จนถึงวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ และสำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ผ่อนผัน รัฐมนตรีเจ้าสังกัดควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1920 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์