เกษียณก่อนกำหนด
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2552

      

รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มเติมของข้าราชการ สพฐ. จำนวน 1,312 ราย และอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มเติมของข้าราชการ สพฐ. จำนวน ๑,๓๑๒ ราย และอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ

เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ อีก ๑,๓๑๒ ราย

รมว.ศธ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินมาตรการฯ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คปร.กำหนด และกำหนดเงื่อนไขให้มีการบรรจุทดแทนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทุกตำแหน่งโดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ แต่ด้วยข้อจำกัดของบุคลากร จึงได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้เพียง ๘,๗๙๕ ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น ๑๐,๑๐๗ ราย และยังคงเหลือผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ อีกจำนวน ๑,๓๑๒ ราย

ครม.จึงได้อนุมัติให้ข้าราชการที่เหลือจำนวน ๑,๓๑๒ ราย ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๓ ของ สพฐ.เจียดจ่ายช่วยเหลือไปก่อนจำนวนประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่ง ครม.มีเงื่อนไขว่าเงินขวัญถุงจำนวน ๘-๑๕ เท่าของเงินเดือน ขอให้จ่ายเพียง ๙ เท่าก่อนในปี ๒๕๕๓ ส่วนที่เหลือจะจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า หากไม่ใช้วิธีนี้ ข้าราชการจำนวน ๑,๓๑๒ รายก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด แต่โดยวิธีการนี้จะทำให้สามารถสนองตอบความต้องการของข้าราชการกลุ่มนี้ที่ต้องการกำหนดอนาคตของชีวิตตนเอง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การวางแผนครอบครัว การดูแลบิดา-มารดาที่ชราภาพหรือเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งจิตใจของบุคคลกลุ่มนี้มุ่งหวังว่าตนเองจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา จึงไม่มีจิตใจและขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติราชการต่อไปอีกแล้ว นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อจำนวน (โควตา) ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปร.แล้วแต่อย่างใด และเมื่อมีตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว จะทำให้สามารถสรรหาบุคคลรุ่นใหม่ คัดเลือกบุคลากรมาบรรจุทดแทนได้ตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลนและตรงตามความต้องการของสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

--------------------------------------------------------------------------------

อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามคำว่า "สถานประกอบการ" "การจัดการอาชีวศึกษา" และ "การฝึกอบรมวิชาชีพ" พร้อมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอดำเนินการการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้พิจารณาคำขอและแจ้งผลการพิจารณาให้สถานประกอบการทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และการเพิกถอนหนังสือรับรองการจัดการอาชีวศึกษา.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1773 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์