เกษียณก่อนกำหนด
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2552

      

รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มเติมของข้าราชการ สพฐ. จำนวน 1,312 ราย และอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มเติมของข้าราชการ สพฐ. จำนวน ๑,๓๑๒ ราย และอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ

เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ อีก ๑,๓๑๒ ราย

รมว.ศธ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินมาตรการฯ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คปร.กำหนด และกำหนดเงื่อนไขให้มีการบรรจุทดแทนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทุกตำแหน่งโดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ แต่ด้วยข้อจำกัดของบุคลากร จึงได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้เพียง ๘,๗๙๕ ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น ๑๐,๑๐๗ ราย และยังคงเหลือผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ อีกจำนวน ๑,๓๑๒ ราย

ครม.จึงได้อนุมัติให้ข้าราชการที่เหลือจำนวน ๑,๓๑๒ ราย ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๓ ของ สพฐ.เจียดจ่ายช่วยเหลือไปก่อนจำนวนประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่ง ครม.มีเงื่อนไขว่าเงินขวัญถุงจำนวน ๘-๑๕ เท่าของเงินเดือน ขอให้จ่ายเพียง ๙ เท่าก่อนในปี ๒๕๕๓ ส่วนที่เหลือจะจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า หากไม่ใช้วิธีนี้ ข้าราชการจำนวน ๑,๓๑๒ รายก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด แต่โดยวิธีการนี้จะทำให้สามารถสนองตอบความต้องการของข้าราชการกลุ่มนี้ที่ต้องการกำหนดอนาคตของชีวิตตนเอง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การวางแผนครอบครัว การดูแลบิดา-มารดาที่ชราภาพหรือเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งจิตใจของบุคคลกลุ่มนี้มุ่งหวังว่าตนเองจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา จึงไม่มีจิตใจและขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติราชการต่อไปอีกแล้ว นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อจำนวน (โควตา) ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปร.แล้วแต่อย่างใด และเมื่อมีตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว จะทำให้สามารถสรรหาบุคคลรุ่นใหม่ คัดเลือกบุคลากรมาบรรจุทดแทนได้ตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลนและตรงตามความต้องการของสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

--------------------------------------------------------------------------------

อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. ....

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามคำว่า "สถานประกอบการ" "การจัดการอาชีวศึกษา" และ "การฝึกอบรมวิชาชีพ" พร้อมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอดำเนินการการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้พิจารณาคำขอและแจ้งผลการพิจารณาให้สถานประกอบการทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และการเพิกถอนหนังสือรับรองการจัดการอาชีวศึกษา.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
114 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์