ราชการแนวหน้า : การรักษาราชการแทน
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2552

      

ราชการแนวหน้า : การรักษาราชการแทน

          1. เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารแล้ว  หากผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งว่างนั่นแหละ) ก็จะต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการมารักษาราชการแทนเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นอย่างต่อเนื่อง
          2. เดิมการกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทตำแหน่งและมีระดับเป็นตัวแบ่งแยกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 และ 2535 โดยไม่มีการเทียบตำแหน่งเหมือนกับในสมัยใช้กฎหมายฉบับปี 2497 แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้พิจารณามีมติโดยที่ประชุมใหญ่ให้มีการเทียบตำแหน่งโดยยึดถือระดับตำแหน่งเป็นเกณฑ์ก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไปได้
          3. ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งเป็น 5 ประเภท และในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็นระดับแตกต่างกันออกไปแตกต่างไปจากระบบการกำหนดตำแหน่งในปี 2535 ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเกิดขึ้น
          4. สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้หยิบปัญหานี้ที่มีอยู่ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ที่บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน เข้าหารือ ก.พ.ร.แล้วได้ความโดยสรุปว่า การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 ดังกล่าว อธิบดีสามารถแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้คือ 
          (1) ตำแหน่งประเภทบริหาร
          (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
          (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป
          (4) ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่นร 1200/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552)

          5. เมื่อมีคำตอบออกมาเช่นนี้ ส่วนราชการก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปัญหาที่มีอยู่ก็คลี่คลายลงไปได้ ผู้ที่กำลังตั้งป้อมจะหยิบเป็นประเด็นฟ้องส่วนราชการก็ให้ยุติครับ

แหล่งที่มา : แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
311 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์