ราชการแนวหน้า : การรักษาราชการแทน
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2552

      

ราชการแนวหน้า : การรักษาราชการแทน

          1. เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารแล้ว  หากผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งว่างนั่นแหละ) ก็จะต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการมารักษาราชการแทนเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นอย่างต่อเนื่อง
          2. เดิมการกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทตำแหน่งและมีระดับเป็นตัวแบ่งแยกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 และ 2535 โดยไม่มีการเทียบตำแหน่งเหมือนกับในสมัยใช้กฎหมายฉบับปี 2497 แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้พิจารณามีมติโดยที่ประชุมใหญ่ให้มีการเทียบตำแหน่งโดยยึดถือระดับตำแหน่งเป็นเกณฑ์ก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไปได้
          3. ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งเป็น 5 ประเภท และในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็นระดับแตกต่างกันออกไปแตกต่างไปจากระบบการกำหนดตำแหน่งในปี 2535 ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเกิดขึ้น
          4. สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้หยิบปัญหานี้ที่มีอยู่ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ที่บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน เข้าหารือ ก.พ.ร.แล้วได้ความโดยสรุปว่า การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 ดังกล่าว อธิบดีสามารถแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้คือ 
          (1) ตำแหน่งประเภทบริหาร
          (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
          (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป
          (4) ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่นร 1200/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552)

          5. เมื่อมีคำตอบออกมาเช่นนี้ ส่วนราชการก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปัญหาที่มีอยู่ก็คลี่คลายลงไปได้ ผู้ที่กำลังตั้งป้อมจะหยิบเป็นประเด็นฟ้องส่วนราชการก็ให้ยุติครับ

แหล่งที่มา : แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
553 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์