บทเพลงส่งเสริมคุณธรรม
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2552

      

      ในการที่จะปฏิรูปการศึกษานั้น สังคมไทยควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมไทย ส่งเสริมพัฒนาจิตใจความคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้น เพื่อยกจิตวิญญาณของคนให้สูงขึ้นด้วย คุณธรรม สังคมไทยจึงจะเป็น สังคมคุณธรรมนำความรู้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาสังคมคุณธรรม ฉะนั้นหากครูมีการบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนการสอนทุกวิชา โดยเกิดการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนอย่างมีมีส่วนร่วมและสนุกกับการเรียนรู้จากการสร้างบรรยากาศที่ดี  แรงบันดาลใจ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตาแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ลดการชิงดีชิงเด่นเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม และอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมนั้น ก็คือ การนำบทเพลงไปสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสอนด้วยบทเพลงเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะ 8  คุณธรรมพื้นฐานซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ เพื่อจะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป และขอมอบความดีและคุณประโยชน์แด่เจ้าของผลงานผู้ประพันธ์เพลง  บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมมีอยู่หลายบทเพลงแต่ผู้เขียนขอนำเสนอบทเพลงที่เคยประทับใจตั้งแต่วัยเยาว์ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณครูที่จะใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมต่อไปได้แก่

เพลงอย่าเกียจคร้าน
      อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา งานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย ไม่ทำงานหลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบาย แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ (สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความขยัน)

เพลงตรงต่อเวลา
     ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร วันเวลาไม่เคยคอยใคร(สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความมีวินัย)

เพลงความซื่อสัตย์
     ความซื่ออสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้ มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไปคดโกงแล้วใครจะรับไว้เข้าร่วมงานเอย (สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความซื่อสัตย์)

เพลงสามัคคีชุมนุม
     
สามัคคี นี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา สยามรัฐ จักวัฒน ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน (อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี   ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี ) สร้อย(สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความสามัคคี

เพลงความเกรงใจ
      ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจำใจ (สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความสุภาพ)

เพลงช่วยกันทำงาน
     งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย  เฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จำไว้ทุกคนต้องทำงานเราต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน(สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความมีน้ำใจ

       จะเห็นว่าบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมนั้น นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องนั้นให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ครูจึงควรจัดการเรียนรู้คุณธรรมไปบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระวิชา  เมื่อผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว การจัดการเรียนรู้ในเรื่องสาระต่างๆ ก็จะตามมา จนพัฒนาผู้เรียนจากการเป็น  คนดี สู่ ความเป็นคนเก่ง สามารถนำองค์ความรู้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข จนกลายเป็นสังคมคุณธรรมนำความรู้เกิดผลดีต่อตัวเราทุก ๆ คนนั้นเอง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1558 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์