บทเพลงส่งเสริมคุณธรรม
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2552

      

      ในการที่จะปฏิรูปการศึกษานั้น สังคมไทยควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมไทย ส่งเสริมพัฒนาจิตใจความคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้น เพื่อยกจิตวิญญาณของคนให้สูงขึ้นด้วย คุณธรรม สังคมไทยจึงจะเป็น สังคมคุณธรรมนำความรู้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาสังคมคุณธรรม ฉะนั้นหากครูมีการบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนการสอนทุกวิชา โดยเกิดการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนอย่างมีมีส่วนร่วมและสนุกกับการเรียนรู้จากการสร้างบรรยากาศที่ดี  แรงบันดาลใจ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตาแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ลดการชิงดีชิงเด่นเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม และอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมนั้น ก็คือ การนำบทเพลงไปสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสอนด้วยบทเพลงเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะ 8  คุณธรรมพื้นฐานซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ เพื่อจะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป และขอมอบความดีและคุณประโยชน์แด่เจ้าของผลงานผู้ประพันธ์เพลง  บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมมีอยู่หลายบทเพลงแต่ผู้เขียนขอนำเสนอบทเพลงที่เคยประทับใจตั้งแต่วัยเยาว์ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณครูที่จะใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมต่อไปได้แก่

เพลงอย่าเกียจคร้าน
      อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา งานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย ไม่ทำงานหลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบาย แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ (สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความขยัน)

เพลงตรงต่อเวลา
     ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร วันเวลาไม่เคยคอยใคร(สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความมีวินัย)

เพลงความซื่อสัตย์
     ความซื่ออสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้ มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไปคดโกงแล้วใครจะรับไว้เข้าร่วมงานเอย (สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความซื่อสัตย์)

เพลงสามัคคีชุมนุม
     
สามัคคี นี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา สยามรัฐ จักวัฒน ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน (อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี   ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี ) สร้อย(สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความสามัคคี

เพลงความเกรงใจ
      ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจำใจ (สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความสุภาพ)

เพลงช่วยกันทำงาน
     งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย  เฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จำไว้ทุกคนต้องทำงานเราต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน(สามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง ความมีน้ำใจ

       จะเห็นว่าบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมนั้น นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องนั้นให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ครูจึงควรจัดการเรียนรู้คุณธรรมไปบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระวิชา  เมื่อผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว การจัดการเรียนรู้ในเรื่องสาระต่างๆ ก็จะตามมา จนพัฒนาผู้เรียนจากการเป็น  คนดี สู่ ความเป็นคนเก่ง สามารถนำองค์ความรู้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข จนกลายเป็นสังคมคุณธรรมนำความรู้เกิดผลดีต่อตัวเราทุก ๆ คนนั้นเอง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
4520 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์