7 องค์การระหว่างประเทศจับมือแก้วิกฤตภาษาของโลก
  ข่าวทั้งหมด
1 กรกฎาคม 2551

      
             นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง " การพัฒนาภาษา การฟื้นฟูภาษา และการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 2"(The Second Conference on "Language Development,Language Revitalization and Multingual Education in Ethnolinguistic Communities") โรงแรมทวินทาวเวอร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ซึ่งจัดโดย องค์การเพื่อการพัฒนา 7 สถาบัน คือ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ SIL Iternatonal, CARE Tnternational,Save the Children UKและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นฐานทั่วโลก รวมทั้งชี้ให้เห็นปัญหาที่สำคัญต่าง ๆทางด้านภาษาที่โลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะภาษาของชนกลุ่มน้อย สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเข้าถึงและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในชนกลุ่มน้อย โดยมุ่งหวังให้เด็กทุกคนอยู่ในสังคมและชุมชนใดต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

                นายชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ภาษาเป็นส่วนหนึ่งในการจะพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพ และความเข้าใจร่วมกันของมนุษยชาติ และมีผลต่อชาติพันธุ์ ซึ่งมีความหลากหลายทางภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม บางคนมองข้ามเรื่องภาษาของชนกลุ่มน้อย จริง ๆแล้ว ภาษาเหล่านี้บ่งบอกและแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนกลุ่มนั้น ๆ ดังนั้นการพัฒนา การฟื้นฟูภาษาที่กำลังจะสูญหาย การบริหารจัดการศึกษาในชุมชนที่มีความหลากหลายทางภาษา หรือที่เรียกว่า พหุภาษา (Multilingual Education) จึงมีความสำคัญยิ่ง ทุกประเทศควรตระหนักถึงความสำคัญ อย่ามองว่าเป็นเรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญเรื่องภาษา ซึ่งมีอยู่หลากหลายในประเทศของตน และคำนึงถึงความสำคัญของการจัดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถเข้าถึงเด็กนักเรียนและประชาชน ในชนกลุ่มน้อยได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพราะภาษา วัฒนธรรมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ไม่แตกแยก
                      หน่วยงานของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ต่างให้การสนับสนุนและทุ่มเทช่วยเหลือเพื่อรักษาภาษา และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย โดยช่วยพัฒนาและคิดค้นวิธีการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สนับสนุนใช้ภาษาแม่เป็นภาษาหลักสำหรับการเรียนการสอน แต่ความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กและประชาชนในกลุ่มน้อยยังไม่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์ ทำให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนชุมชนกลุ่มน้อยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนจำนวนมากในชนกลุ่มน้อยต้องเลิกเรียนก่อนที่จะจบการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รองปลัดกระทรวงกล่าว

*****************************************
วาสนา/ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ

662 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์