7 องค์การระหว่างประเทศจับมือแก้วิกฤตภาษาของโลก
  ข่าวทั้งหมด
1 กรกฎาคม 2551

      
             นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง " การพัฒนาภาษา การฟื้นฟูภาษา และการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 2"(The Second Conference on "Language Development,Language Revitalization and Multingual Education in Ethnolinguistic Communities") โรงแรมทวินทาวเวอร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ซึ่งจัดโดย องค์การเพื่อการพัฒนา 7 สถาบัน คือ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ SIL Iternatonal, CARE Tnternational,Save the Children UKและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นฐานทั่วโลก รวมทั้งชี้ให้เห็นปัญหาที่สำคัญต่าง ๆทางด้านภาษาที่โลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะภาษาของชนกลุ่มน้อย สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเข้าถึงและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในชนกลุ่มน้อย โดยมุ่งหวังให้เด็กทุกคนอยู่ในสังคมและชุมชนใดต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

                นายชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ภาษาเป็นส่วนหนึ่งในการจะพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพ และความเข้าใจร่วมกันของมนุษยชาติ และมีผลต่อชาติพันธุ์ ซึ่งมีความหลากหลายทางภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม บางคนมองข้ามเรื่องภาษาของชนกลุ่มน้อย จริง ๆแล้ว ภาษาเหล่านี้บ่งบอกและแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนกลุ่มนั้น ๆ ดังนั้นการพัฒนา การฟื้นฟูภาษาที่กำลังจะสูญหาย การบริหารจัดการศึกษาในชุมชนที่มีความหลากหลายทางภาษา หรือที่เรียกว่า พหุภาษา (Multilingual Education) จึงมีความสำคัญยิ่ง ทุกประเทศควรตระหนักถึงความสำคัญ อย่ามองว่าเป็นเรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญเรื่องภาษา ซึ่งมีอยู่หลากหลายในประเทศของตน และคำนึงถึงความสำคัญของการจัดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถเข้าถึงเด็กนักเรียนและประชาชน ในชนกลุ่มน้อยได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพราะภาษา วัฒนธรรมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ไม่แตกแยก
                      หน่วยงานของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ต่างให้การสนับสนุนและทุ่มเทช่วยเหลือเพื่อรักษาภาษา และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย โดยช่วยพัฒนาและคิดค้นวิธีการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สนับสนุนใช้ภาษาแม่เป็นภาษาหลักสำหรับการเรียนการสอน แต่ความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กและประชาชนในกลุ่มน้อยยังไม่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์ ทำให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนชุมชนกลุ่มน้อยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนจำนวนมากในชนกลุ่มน้อยต้องเลิกเรียนก่อนที่จะจบการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รองปลัดกระทรวงกล่าว

*****************************************
วาสนา/ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ

89 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์