มติ ครม.27 ตค.2552
  ข่าวทั้งหมด
27 ตุลาคม 2552

      

ศึกษาธิการ - รมว.ศธ.เผยที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รับทราบผลวิจัยแนวทางพัฒนาคุณภาพ รร.ขนาดเล็ก, อนุมัติให้มหาวิทยาลัย ๓ จว.ชายแดนใต้ สามารถใช้อัตราว่างเพื่อรองรับการโอนย้ายอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนได้เป็นกรณีพิเศษ


ศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบรายงานผลการวิจัยแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และอนุมัติให้มหาวิทยาลัย ๓ จว.ชายแดนใต้ สามารถใช้อัตราว่างเพื่อรองรับการโอนย้ายข้าราชการต่างประเทศมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ

เห็นชอบแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครม.ได้เห็นชอบแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และให้นำข้อเสนอแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกัน

แนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้กลุ่มประชากรวัยเรียนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง (Education for all) และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแข่งขันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้กติกาที่เป็นธรรม
๒) จัดสรรและบริหารงบประมาณทางการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมระหว่างรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนในสังคม และผู้เรียน
๓) นำระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี ข้อสนเทศเชิงพื้นที่) ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา

เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะต้องมีการจัดอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน มีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจะต้องนำแนวทางและมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ไปดำเนินการปรับปรุงการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรการดำเนินงาน
๑) มาตรการบริหารอัตรากำลังปกติ ให้ตรึงกรอบอัตราข้าราชการครูโดยไม่มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ และสำหรับการ
จัดสรรอัตราข้าราชการครูจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามที่ คปร. กำหนดเป็นปีๆ ไป ทั้งนี้ โดยจัดสรรคืนให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้เป็นอันดับแรก ๑-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยกเว้นสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในแผนการรวมสถานศึกษา ๒-ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ๓-ตำแหน่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔-ตำแหน่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับอำเภอ ตำบล และโรงเรียนห่างไกล ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕-ตำแหน่งในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ
๒) มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑-การปรับบทบาทภาครัฐเพื่อดำเนินภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ๒-การบริหารจัดการให้มีจำนวนโรงเรียนสอดคล้องกับความจำเป็นของพื้นที่ ๓-การบริหารจัดการกำลังคนให้สมดุลและสอดคล้องกับภารกิจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔-การบริหารทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕-การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ โดยต้องกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางและกลไกสำหรับติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเป็นรายปี ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๕
๒) รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้ คปร.รับทราบทุก ๖ เดือน เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓) ให้ คปร. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

--------------------------------------------------------------------------------

รับทราบรายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

ครม.ได้รับทราบผลการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ส่วนเพิ่ม (TOP up) สังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก หลังจากได้รับงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนเพิ่ม (Top up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ พร้อมทั้งสำรวจนวัตกรรม/กิจกรรมที่มีแนวโน้มต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ภายหลังได้รับงบประมาณงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ส่วนเพิ่ม (Top up) ทั้งตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้เรียน เช่น มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณ มีสื่อแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเป็นต้น ดังนั้น สพฐ.ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนโยบายควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานกับสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนเพิ่ม (Top up) ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องต่อไป

๒) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวนมาก ทั้งนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งระดับ สพฐ.และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรได้นำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นต่างๆ เหล่านี้ไปรวบรวมสังเคราะห์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้มีการนำไปใช้และเกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไป

๒) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ นำงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ส่วนเพิ่ม (Top up) ที่ได้รับไปบูรณาการกับงบประมาณปกติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อมกล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่รับรู้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังจากโรงเรียนได้รับงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ส่วนเพิ่ม (Top up) โดยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ครูให้ความสนใจและเอาใจใส่นักเรียนมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ ๗๘.๓) รองลงไปเป็นด้านนักเรียนมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น (ร้อยละ ๗๕.๒๘) และนักเรียนมีความสนุกและสนใจโครงการหรือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น (ร้อยละ ๗๐.๗๖) นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ พบว่าผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.๖ ในโรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีมากกว่าจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนต่ำลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนผลสอบ NT ของนักเรียนชั้น ม.๓ พบว่าจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีมากกว่าจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------

อนุมัติให้มหาวิทยาลัย ๓ จว.ชายแดนใต้ สามารถใช้อัตราว่างเพื่อรองรับการโอนย้ายข้าราชการต่างประเทศ มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ

ครม.ได้อนุมัติตามที่ คปร.เสนอ คือ อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถใช้อัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ว่างลงจากการเกษียณอายุและอัตราว่างโดยเหตุอื่น เพื่อรองรับการโอนย้ายข้าราชการต่างประเทศ จากส่วนราชการอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยเท่านั้น

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติในหลักการให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ สำหรับกรณีสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ ที่มีวิทยาเขตในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ด้วย หากมีคำขอให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เช่นเดียวกับกรณีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1882 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์