เงินอุดหนุนรายหัว
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2552

      

ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีสาระสำคัญ สรุปดังนี้

  • เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนพิการเอกชนเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับ สพฐ.

จากการที่ ศธ.มีนโยบายที่จะปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพิการ (สายสามัญ) ในโรงเรียนเอกชนให้เป็นอัตราเดียวกับการอุดหนุนนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนดังกล่าวมีผลทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราเงินอุดหนุนรายหัวด้วย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแก้ไขร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แทน

  • เห็นชอบร่างประกาศฯ อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องตามนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึง ป.๖ ทุกคน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าโรงเรียนรัฐหรือเอกชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

ชมภาพข่าวนี้ http://www.moe.go.th/websm/2009/oct/386.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
511 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์