เงินอุดหนุนรายหัว
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2552

      

ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีสาระสำคัญ สรุปดังนี้

  • เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนพิการเอกชนเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับ สพฐ.

จากการที่ ศธ.มีนโยบายที่จะปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพิการ (สายสามัญ) ในโรงเรียนเอกชนให้เป็นอัตราเดียวกับการอุดหนุนนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนดังกล่าวมีผลทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราเงินอุดหนุนรายหัวด้วย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแก้ไขร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แทน

  • เห็นชอบร่างประกาศฯ อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องตามนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึง ป.๖ ทุกคน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าโรงเรียนรัฐหรือเอกชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

ชมภาพข่าวนี้ http://www.moe.go.th/websm/2009/oct/386.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1953 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์