การนับระยะเวลาทวีคูณข้าราชการครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ข่าวทั้งหมด
14 กันยายน 2552

      

การนับระยะเวลาทวีคูณข้าราชการครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. / โดย ศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งต่างๆ เป็นผู้มีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ทำงานด้วยความยากลำบากในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป

พื้นที่ที่ประสบปัญหาในการจัดการศึกษาที่ยากลำบาก เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มีภัยร้ายคุกคามชีวิตคือพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาบทราบดีว่าบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ จึงได้มีการหามาตรการและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือบุคลากรในภูมิภาคนี้ให้ดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก

ก.ค.ศ.ในฐานะองค์กรหลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นี้เช่นกัน โดยกำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการทำงานและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เป็นระยะๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อหารือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 หารือกรณีเจ้าหน้าที่บริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สพท. รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 จะสามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ สำหรับใช้คำนวณระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งเพื่อให้มีคุณสมบัติครบที่จะขอให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ได้หรือไม่ และเรื่องการให้ส่วนราชการนับระยะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณได้ในทุกตำแหน่งและทุกสายงานสำหรับใช้คำนวณระยะเวลาในทุกกรณี เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 จะนำมาใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้หรือไม่

กรณีนี้ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นทวีคูณ เพื่อประโยชน์ในการขอให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ได้ และ ก.ค.ศ.ได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งให้นับระยะเวลาเป็นทวีคูณสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/1032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 แล้วเช่นกัน

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์