ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
  ข่าวทั้งหมด
26 สิงหาคม 2552

      

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

เว็บไซต์ : http://www.nfe.go.th/0104-v3/frontend/index.php?Submit=Clear

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง ดำเนินงานจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ ปรับเพิ่ม)และหรือสิทธิบางอย่าง

      การดำเนินงานระยะเริ่มแรก เมื่อปี พุทธศักราช 2526 ดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบสอบเทียบความรู้ให้ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้กรมวิชาการและกรมสามัญศึกษา ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันคือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกันดำเนินงาน “สอบเทียบ” ความรู้บุคคลภายนอก และต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอกได้มอบหมายให้กรมวิชาการรับผิดชอบในด้านวิชาการ เช่น ข้อสอบและมาตรฐานของข้อสอบ กรมสามัญศึกษารับผิดชอบด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร การบริการและการบริหารหน่วยจัดประเภทคคลภายนอก ส่วนกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้คำว่า “การจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก” จำนวน 92 แห่ง

      ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มอบหมายให้ กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน และเมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กลุ่มงานพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนปัจจุบัน) ขณะนั้นมีภารกิจหลักอยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษารับผิดชอบภารกิจทั้งกระบวนการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ขึ้นใหม่ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก" เรียกชื่อย่อว่า “ศบน.” และในปีการศึกษา 2530 ศบน. ได้มีการปรัปปรุงหลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของการศึกษานอกโรงเรียน เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2530 และปรับวิธีเรียนเป็น 3 วิธี คือ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียนทางไกล และวิธีเรียนด้วยตนเอง ต่อมา ศมน. ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการมาตรฐานการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะกับภารกิจ เป็น “สถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน” เรียกชื่อย่อว่า “สมน.” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536

      ระยะต่อมา สมน. ได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้การจัดการศึกษานอกโรงเรียนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพพิเศษ และมีปัญหาพิเศษแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และมีวิธีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการเด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง และคนไทยต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ เป็น “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” เรียกชื่อย่อว่า "ศกพ." เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ

      1. จัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยจัดกระทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับกับกลุ่มเป้าหมายคนไทยในต่างประเทศ
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสพิเศษในประเทศ ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีกลุ่มเสี่ยงในปี พุทธศักราช 2551 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ขององค์กรหลักและภารกิจให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น“ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” ชื่อย่อ ศกพ. จนถึงปัจจุบัน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
3103 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์