ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
  ข่าวทั้งหมด
26 สิงหาคม 2552

      

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

เว็บไซต์ : http://www.nfe.go.th/0104-v3/frontend/index.php?Submit=Clear

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง ดำเนินงานจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ ปรับเพิ่ม)และหรือสิทธิบางอย่าง

      การดำเนินงานระยะเริ่มแรก เมื่อปี พุทธศักราช 2526 ดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบสอบเทียบความรู้ให้ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้กรมวิชาการและกรมสามัญศึกษา ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันคือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกันดำเนินงาน “สอบเทียบ” ความรู้บุคคลภายนอก และต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอกได้มอบหมายให้กรมวิชาการรับผิดชอบในด้านวิชาการ เช่น ข้อสอบและมาตรฐานของข้อสอบ กรมสามัญศึกษารับผิดชอบด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร การบริการและการบริหารหน่วยจัดประเภทคคลภายนอก ส่วนกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้คำว่า “การจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก” จำนวน 92 แห่ง

      ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มอบหมายให้ กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน และเมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กลุ่มงานพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนปัจจุบัน) ขณะนั้นมีภารกิจหลักอยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษารับผิดชอบภารกิจทั้งกระบวนการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ขึ้นใหม่ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก" เรียกชื่อย่อว่า “ศบน.” และในปีการศึกษา 2530 ศบน. ได้มีการปรัปปรุงหลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จของการศึกษานอกโรงเรียน เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2530 และปรับวิธีเรียนเป็น 3 วิธี คือ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียนทางไกล และวิธีเรียนด้วยตนเอง ต่อมา ศมน. ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการมาตรฐานการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะกับภารกิจ เป็น “สถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน” เรียกชื่อย่อว่า “สมน.” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536

      ระยะต่อมา สมน. ได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้การจัดการศึกษานอกโรงเรียนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพพิเศษ และมีปัญหาพิเศษแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และมีวิธีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการเด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง และคนไทยต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ เป็น “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” เรียกชื่อย่อว่า "ศกพ." เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ

      1. จัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยจัดกระทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับกับกลุ่มเป้าหมายคนไทยในต่างประเทศ
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสพิเศษในประเทศ ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีกลุ่มเสี่ยงในปี พุทธศักราช 2551 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ขององค์กรหลักและภารกิจให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น“ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” ชื่อย่อ ศกพ. จนถึงปัจจุบัน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1913 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์