สพฐ.อัดฉีดงบฯเรียนฟรี 3.5 ล้าน หนุน"โฮมสคูล-โรงงาน"จัดศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
26 สิงหาคม 2552

      

สพฐ.อัดฉีดงบฯเรียนฟรี 3.5 ล้าน หนุน"โฮมสคูล-โรงงาน"จัดศึกษา


นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีมติให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 3,576,973 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว และสถานประกอบการ จำแนกเป็นอุดหนุนการจัดการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว จำนวน 157 คน และจัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 3,867 คน ซึ่งงบฯดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รวม 3 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน 2,023,123 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 476,825 บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,077,025 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยให้ฟรี 5 รายการ แต่จะยกเว้นค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ไม่จัดสรรให้เช่นเดียวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่บุคคล ครอบครัว และสถานประกอบการ จะยึดหลักดังนี้ ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว จะจัดสรรให้เท่ากับอัตราที่รัฐจัดให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ จะจัดสรรให้ร้อยละ 50 ของอัตราที่รัฐจัดให้แก่สถานศึกษาสังกัด สช. โดยมีเกณฑ์การจัดสรรให้ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน จะจัดสรรให้ต่อคนต่อปี ดังนี้ ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นอนุบาล 1-2 รับ 200 บาท ชั้น ป.1 รับ 483.20 บาท ชั้น ป.2 รับ 347.20 บาท ชั้น ป.3 รับ 365.60 บาท ชั้น ป.4 รับ 580 บาท ชั้น ป.5 รับ 424 บาท ชั้น ป.6 รับ 496 บาท ชั้นม.1 รับ 739.20 บาท ชั้น ม.2 รับ 564.80 บาท ชั้น ม.3 รับ 560 บาท ชั้น ม.4 รับ 1,160.80 บาท ชั้น ม.5 รับ 805.60 บาท และชั้น ม.6 รับ 763.20 บาท ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-3 รับ 500 บาท

สำหรับค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะจัดสรรให้ต่อคนต่อภาคเรียน ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นอนุบาล 1-2 รับ 100 บาท ชั้น ป.1-6 รับ 195 บาท ชั้น ม.1-3 รับ 210 บาท และชั้น ม.4-6 รับ 230 บาท ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ระดับ ปวช.1-3 รับ 115 บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นอนุบาล 1-2 รับ 215 บาท ชั้น ป.1-6 รับ 240 บาท ชั้น ม.1-3 รับ 440 บาท และชั้น ม.4-6 รับ 475 บาท ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ระดับ ปวช. 1-3 รับ 265 บาท ทั้งนี้ สพฐ.จะจัดสรรงบฯดังกล่าวผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งผู้ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สพท. สามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ที่ สพท.

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 23


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
104 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์