โครงงานภาษาอังกฤษ : อีก 1 ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
17 สิงหาคม 2552

      

     ในปัจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเป็นที่แพร่หลายแก่ครู-อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพรื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 4. การจัดการเรียนการสอนผสมสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานร่วมมือกับ บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระยวนการเรียนการสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จาก พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ของผู้เขียน โครงการภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการ (Integrate) ภาษาอังกฤษให้เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ ครู - อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องรู้จักยั่วยุให้ผู้เรียนคิดและอยากทำโครงงาน ผู้เรียนจะเกิดทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าด้วยตนเองและเกิดพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ
ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ (Definition oh Project Work in English)

Haines กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา

Fried - Booth กล่าวว่า โครงงาน คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา

    ผู้เรียนมีความเห็นว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ (Phases of Project Work in English)

     การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้เขียนได้ดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆ ดังนี้

 1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Identification of a problem) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไร (What) เป็นปัญหาของผู้เรียน อาจเป็นปัญหาของผู้เรียนเอง หรือปัญหาของชุมชนก็ได้ การตั้งปัญหาไม่ควรกว่างเกินไป ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้ปัญหาแคบลง โดยการช่วยกันถามว่าอะไรคือปัญหา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะดำเนินการต่ออย่างไร เช่น นักเรียนของผู้เขียนอยู่ในหมู่บ้านที่ผลิตสับปะรดแต่ผลผลิตของสับปะรดต่อไร่ต่ำมาก นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยังเพิ่มรายจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนด้วย ดังนั้นปัญหาของนักเรียนคือ ต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดจะทำอย่างไร โดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาสาสตร์ (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1)
 2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน (Purpose of project work) ผู้เรียนจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าเมื่อทำโครงงานแล้วได้อะไร (What) มีผลงานในด้านทักษะภาษาอังกฤษ (Language Skills) ในขั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไร เช่น นักเรียนของผู้เขียนได้ทำการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1) มีจุดประสงค์ คือ การเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อการเผยแพร่กลอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ (ดูตัวอย่างกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ Bangkok post ของนักเรียน)

 3. ขั้นวางแผน (Planning) ผู้เรียนต้องวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร นักเรียนของผู้เขียนได้วางแผนนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) ภาษาอังกฤษ การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอย่างละเอียด เช่น ถ้าไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสับปะรด หรือนักเรียนต้องวางแผนว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who) สัมภาษณ์ที่ไหน (Where) สัมภาษณ์ทำไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร (How)
 4. ขั้นดำเนินการ (Processes) นักเรียนดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ในขั้นกระบวนการ (Processes))
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านพุทธิพิสัย (Coghitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (Language Skille) การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียน (Self - evaluation) ประเมินโดยเพื่อนักเรียน (Peer evaluation) และประเมินโดยครู (Teacher-evaluation) โครงงานของผู้เขียน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการประเมินโครงงานด้วย ทั้งจากโปสเตอร์และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ

    การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว ครูผู้สอนอาจกำหนดหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆ ก็ได้ ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้


ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ
(The advantages of doing project work in English)

 1. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integration)
 3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collabortive)
 4. นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Learner-independence)
 5. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและผลงานจากโครงการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียน

     ปัญหาของนักเรียนคือ ต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้สารเคมี นักเรียนของผู้เขียนออกไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจากห้องสมุด นักเรียนกลุ่มนี้ของผู้เขียนได้เลือกสัมภาษณ์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและนำความรู้มาทดลอง 2 ไร่ คือ ไร่ที่ 1 ใช้สารเคมีตามปกติ ไร่ที่ 2 ใช้น้ำมะพร้าวผสมกากน้ำตาล ผสมหอยเชอรี่ (เนื่องจากบริเวณบ้านนักเรียนมีหอยเชอรี่มาก) และใส่สาร EM (Effective Microorganism) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ 2 ไร่ ทุก 15 วัน ผลปรากฏว่าไร่ที่ 2 สับปะรดมีผลผลิตและเจริญเติบโตได้ดีกว่าไร่ที่ 1

ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ ของนักเรียนโครงงานที่ 1 เรื่องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด

Statement of the problem-A study of increasing pineapples in a farm

objecive :


 1. To study how to increase pineapples in a farm.
 2. To prove that using natural material can increase pineapple in a farm.

Processes :

 1. Study books and research how to increaes pineapple in farms
 2. Write project work
 3. Prepare farms
 4. Consult wiht the wisdom person
 5. Use Colden Apple Snail, coconut juice, EM ang sugar to fertilize the soil in controlling pineapple farm
 6. Compare the amount of product between two farms
Conclusion : Use Golden Apple Snail, coconut juice, EM, and sugar can increase pineapples product

ตัวอย่างผลงานโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหนังสือพิมพ์ Bangkok post


สรุป การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ นักเรียนอาจนำเสนอในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ (we=all displays) โปสเตอร์ (Poster) หนังสือวารสาร (Magazine) หนังสือพิมพ์ (Newspaper) การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนทำโครงงาน โดยที่ครูผู้สอนไม่ช่วยเหลืออะไรเลย การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน เช่น ถ้านักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษ โดยเขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องสอนรูปแบบการเขียนจดหมายให้แก่นักเรียน ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่า การสอนโครงงานนั้นครูไม่ต้องสอนอะไรเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้านักเรียนไม่มีความสามารถในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar) ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนหลักการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แก่นักเรียนก่อน ผู้เขียนอยากให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่านว่า โครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องมีความขยันเตรียมการสอนอย่างดีและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนจัดการเรียนการสอนโครงงานให้แก่นักเรียน

โดย ขจิต ฝอยทอง
ที่มาข้อมูล : ขจิต ฝอยทอง วารสารวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2549


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
545 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์