กทม. ส่งข้าราชการศึกษาต่อปริญญาโทหลายสาขา นำความรู้พัฒนากรุงเทพฯ
  ข่าวทั้งหมด
6 สิงหาคม 2552

      

กทม. ส่งข้าราชการศึกษาต่อปริญญาโทหลายสาขา นำความรู้พัฒนากรุงเทพฯ

          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโทจากโครงการทุนอัมรินทร์ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยกล่าวว่าการได้รับทุนในการศึกษาต่อครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านวิชาการและสังคมท้องถิ่นของเมืองอื่นๆ จึงนับเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสสังคมที่แตกต่างจากสังคมของเรา ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งสังคมท้องถิ่นและสังคมของนักศึกษานานาชาติ โดยขอให้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

          สำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศครั้งนี้ มีจำนวน 8 คน เป็นข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากโครงการทุนอัมรินทร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย น.ส.พรรณราย จริงจิตร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขาการบริหาร หลักสูตร Urban Management (Regional Science) มีกำหนด 2 ปี ระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 52 - 16 ส.ค. 54 ณ Cornell University สหรัฐอเมริกา น.ส.สุนิสา ปั้นวิลัย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขาการต่างประเทศ หลักสูตร Internation Relations มีกำหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 ณ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร น.ส.พัชรักษ์ เธียรสรรชัย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5 กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ศึกษาต่อสาขาการต่างประเทศ หลักสูตร Internation Development มีกำหนด 2 ปี ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 52 – 1 ก.ย. 54 ณ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน น.ส.ณฐมน ยงสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อหลักสูตร Human Resource Management มีกำหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 11 ก.ย.52 – 30 ก.ย.53 ณ The University of Manchester สหราชอาณาจักร นายพงพันธุ์ ชื่นอารมณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 กองตรวจสอบภายใน ศึกษาต่อสาขาการบริหาร หลักสูตร Audit Management and Consultance มีกำหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. 52 - 30 ก.ย. 53 ณ Birmingham City University สหราชอาณาจักร และ นายสุรชัย จิวาภิบาลธนากิจ วิศวกรโยธา 5 กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 2 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรม หลักสูตร Transportation Engineering มีกำหนด 2 ปี ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 52 – 31 ธ.ค. 54 ณ New Jersey’s Science and Technology University สหรัฐอเมริกา สำหรับข้าราชการอีก 2 คน ได้รับทุนจากกรุงโซล ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารจัดการเมือง สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ณ Korea University เกาหลีใต้ระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ น.ส.สุคนธา ยิ้มพงษ์ นักผังเมือง 5 กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง นายเดชรัตน์ ยุกตะนันท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5 กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม การและการท่องเที่ยว
          เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถาบันฯ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยเปิดอบรมหลักสูตร Intensive English Course เพื่อให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรมสามารถสอบทำคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL และ IELTS เพื่อนำไปใช้ในการสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ หรือทุนในประเทศหลักสูตรนานาชาติต่อไป

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กทม.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
785 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์