กทม. ส่งข้าราชการศึกษาต่อปริญญาโทหลายสาขา นำความรู้พัฒนากรุงเทพฯ
  ข่าวทั้งหมด
6 สิงหาคม 2552

      

กทม. ส่งข้าราชการศึกษาต่อปริญญาโทหลายสาขา นำความรู้พัฒนากรุงเทพฯ

          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโทจากโครงการทุนอัมรินทร์ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยกล่าวว่าการได้รับทุนในการศึกษาต่อครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านวิชาการและสังคมท้องถิ่นของเมืองอื่นๆ จึงนับเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสสังคมที่แตกต่างจากสังคมของเรา ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งสังคมท้องถิ่นและสังคมของนักศึกษานานาชาติ โดยขอให้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

          สำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศครั้งนี้ มีจำนวน 8 คน เป็นข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากโครงการทุนอัมรินทร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย น.ส.พรรณราย จริงจิตร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขาการบริหาร หลักสูตร Urban Management (Regional Science) มีกำหนด 2 ปี ระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 52 - 16 ส.ค. 54 ณ Cornell University สหรัฐอเมริกา น.ส.สุนิสา ปั้นวิลัย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขาการต่างประเทศ หลักสูตร Internation Relations มีกำหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 ณ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร น.ส.พัชรักษ์ เธียรสรรชัย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5 กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ศึกษาต่อสาขาการต่างประเทศ หลักสูตร Internation Development มีกำหนด 2 ปี ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 52 – 1 ก.ย. 54 ณ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน น.ส.ณฐมน ยงสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อหลักสูตร Human Resource Management มีกำหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 11 ก.ย.52 – 30 ก.ย.53 ณ The University of Manchester สหราชอาณาจักร นายพงพันธุ์ ชื่นอารมณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 กองตรวจสอบภายใน ศึกษาต่อสาขาการบริหาร หลักสูตร Audit Management and Consultance มีกำหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. 52 - 30 ก.ย. 53 ณ Birmingham City University สหราชอาณาจักร และ นายสุรชัย จิวาภิบาลธนากิจ วิศวกรโยธา 5 กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 2 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรม หลักสูตร Transportation Engineering มีกำหนด 2 ปี ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 52 – 31 ธ.ค. 54 ณ New Jersey’s Science and Technology University สหรัฐอเมริกา สำหรับข้าราชการอีก 2 คน ได้รับทุนจากกรุงโซล ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารจัดการเมือง สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ณ Korea University เกาหลีใต้ระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ น.ส.สุคนธา ยิ้มพงษ์ นักผังเมือง 5 กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง นายเดชรัตน์ ยุกตะนันท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5 กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม การและการท่องเที่ยว
          เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถาบันฯ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยเปิดอบรมหลักสูตร Intensive English Course เพื่อให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรมสามารถสอบทำคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL และ IELTS เพื่อนำไปใช้ในการสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ หรือทุนในประเทศหลักสูตรนานาชาติต่อไป

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กทม.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
269 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์