สพฐ.ปรับหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
  ข่าวทั้งหมด
3 สิงหาคม 2552

      

สพฐ.ปรับหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

          ขณะที่กระแสสังคมยังคงให้ความสนใจการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเห็นว่านักเรียนเยาวชนไทย "ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์" โดยเฉพาะไม่รู้จักบรรพบุรุษ และพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องรักษาชาติไทยสืบมาถึงปัจจุบัน เราคงต้องยอมรับว่าเยาวชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ เพราะเห็นว่าเป็นวิชาท่องจำและไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในโลกยุคโลกาภิวัตน์

          อันที่จริงค่านิยมดังกล่าวนี้ สามารถที่จะปรับแนวคิดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้หากเยาวชนไทยเข้าใจว่า โลกในยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและรวดเร็ว โลกของความเจริญทางเทคโนโลยีของชาติที่เจริญกว่ามีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากกว่าได้เปรียบชาติที่อ่อนแอและล้าหลัง เพราะข้อมูลและข่าวสารที่แพร่กระจายในสื่อต่าง ๆ เหล่านี้มีทั้งข้อเท็จจริง คือมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงรวมกันอยู่ทั้งโดยเจตนาที่จะตั้งใจบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์อย่างขาดจริยธรรมตามที่เราพบเห็นการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ หรืออาจไม่เจตนาแต่ด้วยความไม่รู้อย่างแท้จริง หรือการหลงเชื่อทำให้เข้าร่วมในวงจรอุบาทว์โดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เยาวชนไทยจะต้องรู้วิธีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ

          วิธีการจัดการ และการวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนี้เป็นลักษณะเฉพาะของวิชาประวัติศาสตร์ ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จึงจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีวิจารณญาณในการรับรู้และวิเคราะห์ข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ประวัติศาสตร์คืออะไร
          โดยทั่วไปประวัติศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวสำคัญของสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต บนพื้นฐานของการวิพากษ์ วิเคราะห์ตีความ และประเมินค่าข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

          ในความหมายนี้ประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญในฐานะเป็น "บทเรียนจากอดีต" ซึ่งจะมีประโยชน์ให้ผู้คนในสังคมได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสังคมของตนเอง เห็นบทเรียนในอดีตที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว การรักษาเอกราชและความแตกแยกของผู้คนในชาติ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและช่วยในการตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับสังคมและชาติบ้านเมือง ที่สำคัญบทเรียนจากอดีตจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมในชะตากรรมให้กับคนในสังคมเดียวกัน ปลูกฝังความรู้สึกในความเป็นชาติ และหวงแหนอิสรภาพและเอกราชของชาติตน

          ประวัติศาสตร์ยังมีความหมายในฐานะที่เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วด้วย ดังนั้นความสำคัญของประวัติศาสตร์ในแง่นี้จึงมุ่งเน้นไปที่วิธีการสืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบซึ่งเรียกว่า "วิธีการทางประวัติศาสตร์" อันเป็นวิธีการศึกษาที่เป็นลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร์

          ในแง่นี้ประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าในการสร้างมนุษย์ เพราะเป็น "กระบวนการสร้างภูมิปัญญา" พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นนักคิด และปัญญาชนของสังคม

          ความตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดย สพฐ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ในกลยุทธ์ที่ 1 "ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย" ดังนั้นจึงได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ทั้งด้าน (1) การพัฒนาครูและกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นมาของชาติไทย (4) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในเขตพื้นที่การศึกษา

          การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเยาวชนไทย ซึ่งยังคงหลักการสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในมาตรฐานการเรียนรู้ 3 มาตรฐาน คือ ส 4.1 ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ส 4.2 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ และ ส 4.3 ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยแยกวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเฉพาะ และเรียนประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น นักเรียนประถมศึกษาเรียนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงทุกชั้นปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่ม 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนเพิ่มอีก 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง

          ที่สำคัญ สพฐ. ได้จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทย โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้อยากเรียนรู้ และให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

          กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การจัดกิจกรรมการแข่งขัน "ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีการศึกษา 2551

          ในเดือนกรกฎาคม 2552 สพฐ. ได้จัดทำโครงการ "การจัดทำหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์" โดยมีกิจกรรมหลักคือ การประชมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนและครูผู้สอนศิลปะ เรื่อง การจัดทำหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้มีแนวคิดว่าเยาวชนทั้งเด็กเล็กเด็กโตชอบการ์ตูนอยู่แล้ว บางคนชอบอ่าน บางคนชอบวาดภาพ หากเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ตนประทับใจมาสู่จินตนาการ สร้างสรรค์เป็นหนังสือการ์ตูน โดยเฉพาะวีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนปกป้องชาติ จะเป็นผลให้เยาวชนสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เกิดจิตสำนึก มีความภูมิใจในความเป็นชาติได้ ทั้งยังเป็นผลพลอยได้ให้สถานศึกษาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย

          ในการนี้ สพฐ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนและครูผู้สอนศิลปะ ประมาณ 40 คนเป็นเวลา 7 วัน โดยแบ่งเวลาการฝึกภาคปฏิบัติออกเป็น 3 ระยะ (ครั้งที่ 1 จำนวน 3 วัน เมื่อ 10-12 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมดีลักษณ์เพลส กทม. ครั้งที่ 2 จำนวน 2 วัน เมื่อ 18-19 กรกฎาคม 2552 และครั้งที่ 3 จำนวน 2 วัน เมื่อ 25-26 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.) ผลงานของนักเรียนขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแต่งของบรรณาธิการ และ สพฐ. จะจัดพิมพ์เผยแพร่ให้สถานศึกษาเห็นแนวทางการพัฒนา และจะกระตุ้นให้เยาวชนสนใจโดยจัดประกวดหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ต่อไป

          ทั้งนี้ สพฐ. ยังมีแนวนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาขบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาสำนึกความเป็นไทย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้น่าสนใจการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

          มาตรฐานการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
          ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์ เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
          ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
          ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. curthai@gmail.com

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ ขอเชิญชม การแสดงละครจินตภาพประกอบ แสง เสียง เทิดไท้พระบารมี คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00-21.00 น. ณ สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาคลองจั่น กรุงเทพมหานคร--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ส.ค. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
449 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์