สพฐ.ปรับหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
  ข่าวทั้งหมด
3 สิงหาคม 2552

      

สพฐ.ปรับหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

          ขณะที่กระแสสังคมยังคงให้ความสนใจการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเห็นว่านักเรียนเยาวชนไทย "ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์" โดยเฉพาะไม่รู้จักบรรพบุรุษ และพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องรักษาชาติไทยสืบมาถึงปัจจุบัน เราคงต้องยอมรับว่าเยาวชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ เพราะเห็นว่าเป็นวิชาท่องจำและไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในโลกยุคโลกาภิวัตน์

          อันที่จริงค่านิยมดังกล่าวนี้ สามารถที่จะปรับแนวคิดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้หากเยาวชนไทยเข้าใจว่า โลกในยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและรวดเร็ว โลกของความเจริญทางเทคโนโลยีของชาติที่เจริญกว่ามีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากกว่าได้เปรียบชาติที่อ่อนแอและล้าหลัง เพราะข้อมูลและข่าวสารที่แพร่กระจายในสื่อต่าง ๆ เหล่านี้มีทั้งข้อเท็จจริง คือมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงรวมกันอยู่ทั้งโดยเจตนาที่จะตั้งใจบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์อย่างขาดจริยธรรมตามที่เราพบเห็นการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ หรืออาจไม่เจตนาแต่ด้วยความไม่รู้อย่างแท้จริง หรือการหลงเชื่อทำให้เข้าร่วมในวงจรอุบาทว์โดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เยาวชนไทยจะต้องรู้วิธีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ

          วิธีการจัดการ และการวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนี้เป็นลักษณะเฉพาะของวิชาประวัติศาสตร์ ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จึงจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีวิจารณญาณในการรับรู้และวิเคราะห์ข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ประวัติศาสตร์คืออะไร
          โดยทั่วไปประวัติศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวสำคัญของสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต บนพื้นฐานของการวิพากษ์ วิเคราะห์ตีความ และประเมินค่าข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

          ในความหมายนี้ประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญในฐานะเป็น "บทเรียนจากอดีต" ซึ่งจะมีประโยชน์ให้ผู้คนในสังคมได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสังคมของตนเอง เห็นบทเรียนในอดีตที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว การรักษาเอกราชและความแตกแยกของผู้คนในชาติ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและช่วยในการตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับสังคมและชาติบ้านเมือง ที่สำคัญบทเรียนจากอดีตจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมในชะตากรรมให้กับคนในสังคมเดียวกัน ปลูกฝังความรู้สึกในความเป็นชาติ และหวงแหนอิสรภาพและเอกราชของชาติตน

          ประวัติศาสตร์ยังมีความหมายในฐานะที่เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วด้วย ดังนั้นความสำคัญของประวัติศาสตร์ในแง่นี้จึงมุ่งเน้นไปที่วิธีการสืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบซึ่งเรียกว่า "วิธีการทางประวัติศาสตร์" อันเป็นวิธีการศึกษาที่เป็นลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร์

          ในแง่นี้ประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าในการสร้างมนุษย์ เพราะเป็น "กระบวนการสร้างภูมิปัญญา" พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นนักคิด และปัญญาชนของสังคม

          ความตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดย สพฐ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ในกลยุทธ์ที่ 1 "ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย" ดังนั้นจึงได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ทั้งด้าน (1) การพัฒนาครูและกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นมาของชาติไทย (4) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในเขตพื้นที่การศึกษา

          การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเยาวชนไทย ซึ่งยังคงหลักการสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในมาตรฐานการเรียนรู้ 3 มาตรฐาน คือ ส 4.1 ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ส 4.2 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ และ ส 4.3 ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยแยกวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเฉพาะ และเรียนประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น นักเรียนประถมศึกษาเรียนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงทุกชั้นปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่ม 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนเพิ่มอีก 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง

          ที่สำคัญ สพฐ. ได้จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทย โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้อยากเรียนรู้ และให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

          กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การจัดกิจกรรมการแข่งขัน "ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีการศึกษา 2551

          ในเดือนกรกฎาคม 2552 สพฐ. ได้จัดทำโครงการ "การจัดทำหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์" โดยมีกิจกรรมหลักคือ การประชมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนและครูผู้สอนศิลปะ เรื่อง การจัดทำหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้มีแนวคิดว่าเยาวชนทั้งเด็กเล็กเด็กโตชอบการ์ตูนอยู่แล้ว บางคนชอบอ่าน บางคนชอบวาดภาพ หากเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ตนประทับใจมาสู่จินตนาการ สร้างสรรค์เป็นหนังสือการ์ตูน โดยเฉพาะวีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนปกป้องชาติ จะเป็นผลให้เยาวชนสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เกิดจิตสำนึก มีความภูมิใจในความเป็นชาติได้ ทั้งยังเป็นผลพลอยได้ให้สถานศึกษาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย

          ในการนี้ สพฐ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนและครูผู้สอนศิลปะ ประมาณ 40 คนเป็นเวลา 7 วัน โดยแบ่งเวลาการฝึกภาคปฏิบัติออกเป็น 3 ระยะ (ครั้งที่ 1 จำนวน 3 วัน เมื่อ 10-12 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมดีลักษณ์เพลส กทม. ครั้งที่ 2 จำนวน 2 วัน เมื่อ 18-19 กรกฎาคม 2552 และครั้งที่ 3 จำนวน 2 วัน เมื่อ 25-26 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.) ผลงานของนักเรียนขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแต่งของบรรณาธิการ และ สพฐ. จะจัดพิมพ์เผยแพร่ให้สถานศึกษาเห็นแนวทางการพัฒนา และจะกระตุ้นให้เยาวชนสนใจโดยจัดประกวดหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ต่อไป

          ทั้งนี้ สพฐ. ยังมีแนวนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาขบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาสำนึกความเป็นไทย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้น่าสนใจการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

          มาตรฐานการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
          ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์ เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
          ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
          ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. curthai@gmail.com

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ ขอเชิญชม การแสดงละครจินตภาพประกอบ แสง เสียง เทิดไท้พระบารมี คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00-21.00 น. ณ สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาคลองจั่น กรุงเทพมหานคร--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ส.ค. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
99 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์