จิตตปัญญาศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
16 กรกฎาคม 2552

      

จิตตปัญญาศึกษา

          ความเจริญก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลจากทุกแห่งในโลกได้อย่างทัดเทียม และรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้มนุษย์ต้องดำเนินชีวิตอย่างรีบเร่ง และแข่งขันกันอย่างเข้มข้นด้วยกระแสความคิดมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ เพื่อความได้เปรียบเหนือผู้อื่น

          มนุษย์จึงขาดอิสรภาพทางความคิด ขาดการตระหนักรู้ถึงบทบาทความเป็นมนุษย์ ที่แท้จริง ดังนั้น ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล  รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยการนำศาสตร์ต่างๆ ที่มีในโลกมาผสมผสานสาน และเชื่อมโยงกันอย่างชาญฉลาด เพื่อแก้ไขสิ่งที่มนุษย์เคยกระทำผิดพลาดต่อโลก และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเอื้ออาทรด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยน ซึ่งกระบวน การเรียนรู้โดยรวมดังกล่าวนี้ถูกกำหนดว่าเป็น “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” หรือ “จิตตปัญญาศึกษา (contemplative education)”

          จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงความเจริญงอกงาม ด้วยการฝึกพิจารณาใคร่ครวญสรรพสิ่งด้วยจิตวิญญาณเพื่อให้จิตใจเกิดความอ่อนน้อมอ่อนโยน เกิดสุขภาวะ  และเป็น แนวทางในการค้นหาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จิตตปัญญาศึกษาจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจิตใจผู้เรียนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งโดยไม่มีอคติและการแบ่งแยก  กระบวนการเรียนรู้ดังนี้จึงก่อให้เกิดความรัก ความเมตตา  เกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม และความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมพื้นฐานปัญญา (Wisdom-Based Society)

          ปัจจุบันมีนักการศึกษามากมายจากทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจและทำการศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความชอบอย่างเหมาะสมตามเพศและวัย ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังเสริมสร้างให้เกิดสติและสมาธิควบคู่กันไปด้วย เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมด้านศิลปะ การสนทนา (ที่เน้น   การฟังอย่างไม่ตัดสิน เกิดสติและปัญญาร่วมกัน ; dialogue) และกิจกรรมการปลีกวิเวก (retreat) เพื่อทำความรู้จักตนเอง (ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเนื่อง จากส่งผลดีต่อสภาวะจิต เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านซึ่งอาจทำให้ค้นพบคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา)

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งได้บรรจุแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันของตนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเข้าถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพของตนเองได้อย่างแท้จริงจนเกิดความมั่นใจ และความกล้าที่จะใช้วิชาชีพของตนในการก่อประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และตนเอง สำหรับประเทศไทยก็มีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อ รณรงค์ ศึกษา และเผยแพร่จิตตปัญญาศึกษาสู่สังคม เช่นกัน

          เนื่องจากวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม มีแนวทางที่ใกล้เคียงและสัมพันธ์กับจิตตปัญญาอย่างแนบแน่น การสร้างความเข้าใจและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จิตตปัญญาจึงเป็นเรื่องไม่ยาก ประกอบกับการที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ของไทยต่างตระหนักแล้วว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยนั้นมีประเพณี และกิจกรรมมากมายที่งดงามและส่งเสริมต่อการพัฒนาจิตใจ หากนำมาประยุกต์เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและวิทยาการที่ทันสมัยด้วยคำและสำนวนใหม่ๆ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจจิตตปัญญาได้อย่างลึกซึ้ง และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และการทำลายกันเอง หากแต่จะเกิดเป็นทาง ออกที่แสดงถึงภูมิปัญญาร่วมกันของมนุษย์ในที่สุด--จบ--

 

          ที่มา: http://www.siamturakij.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
208 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์