จิตตปัญญาศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
16 กรกฎาคม 2552

      

จิตตปัญญาศึกษา

          ความเจริญก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลจากทุกแห่งในโลกได้อย่างทัดเทียม และรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้มนุษย์ต้องดำเนินชีวิตอย่างรีบเร่ง และแข่งขันกันอย่างเข้มข้นด้วยกระแสความคิดมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ เพื่อความได้เปรียบเหนือผู้อื่น

          มนุษย์จึงขาดอิสรภาพทางความคิด ขาดการตระหนักรู้ถึงบทบาทความเป็นมนุษย์ ที่แท้จริง ดังนั้น ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล  รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยการนำศาสตร์ต่างๆ ที่มีในโลกมาผสมผสานสาน และเชื่อมโยงกันอย่างชาญฉลาด เพื่อแก้ไขสิ่งที่มนุษย์เคยกระทำผิดพลาดต่อโลก และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเอื้ออาทรด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยน ซึ่งกระบวน การเรียนรู้โดยรวมดังกล่าวนี้ถูกกำหนดว่าเป็น “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” หรือ “จิตตปัญญาศึกษา (contemplative education)”

          จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงความเจริญงอกงาม ด้วยการฝึกพิจารณาใคร่ครวญสรรพสิ่งด้วยจิตวิญญาณเพื่อให้จิตใจเกิดความอ่อนน้อมอ่อนโยน เกิดสุขภาวะ  และเป็น แนวทางในการค้นหาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จิตตปัญญาศึกษาจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจิตใจผู้เรียนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งโดยไม่มีอคติและการแบ่งแยก  กระบวนการเรียนรู้ดังนี้จึงก่อให้เกิดความรัก ความเมตตา  เกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม และความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมพื้นฐานปัญญา (Wisdom-Based Society)

          ปัจจุบันมีนักการศึกษามากมายจากทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจและทำการศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความชอบอย่างเหมาะสมตามเพศและวัย ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังเสริมสร้างให้เกิดสติและสมาธิควบคู่กันไปด้วย เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมด้านศิลปะ การสนทนา (ที่เน้น   การฟังอย่างไม่ตัดสิน เกิดสติและปัญญาร่วมกัน ; dialogue) และกิจกรรมการปลีกวิเวก (retreat) เพื่อทำความรู้จักตนเอง (ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเนื่อง จากส่งผลดีต่อสภาวะจิต เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านซึ่งอาจทำให้ค้นพบคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา)

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งได้บรรจุแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันของตนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเข้าถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพของตนเองได้อย่างแท้จริงจนเกิดความมั่นใจ และความกล้าที่จะใช้วิชาชีพของตนในการก่อประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และตนเอง สำหรับประเทศไทยก็มีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อ รณรงค์ ศึกษา และเผยแพร่จิตตปัญญาศึกษาสู่สังคม เช่นกัน

          เนื่องจากวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม มีแนวทางที่ใกล้เคียงและสัมพันธ์กับจิตตปัญญาอย่างแนบแน่น การสร้างความเข้าใจและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จิตตปัญญาจึงเป็นเรื่องไม่ยาก ประกอบกับการที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ของไทยต่างตระหนักแล้วว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยนั้นมีประเพณี และกิจกรรมมากมายที่งดงามและส่งเสริมต่อการพัฒนาจิตใจ หากนำมาประยุกต์เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและวิทยาการที่ทันสมัยด้วยคำและสำนวนใหม่ๆ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจจิตตปัญญาได้อย่างลึกซึ้ง และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และการทำลายกันเอง หากแต่จะเกิดเป็นทาง ออกที่แสดงถึงภูมิปัญญาร่วมกันของมนุษย์ในที่สุด--จบ--

 

          ที่มา: http://www.siamturakij.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
701 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์