ตั้งศูนย์เสมารักษ์
  ข่าวทั้งหมด
25 มิถุนายน 2552

      

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างและปรับปรุง "อาคารศาลาวชิราวุธ" มูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท ให้เป็นสถานที่ทำการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ทันสมัย ฉลอง ๑๐๐ ปีการลูกเสือไทย รวมทั้งยังได้ลงนามประกาศกระทรวงฯ จัดตั้ง "ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ" ให้เป็นศูนย์กลางดูแลแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือสารวัตรนักเรียนซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วหลายปี

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ "อาคารศาลาวชิราวุธ" ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน เป็นสถานที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้น เพื่อให้แผนการจัดสร้างและปรับปรุงรูปแบบอาคารให้มีความเป็นไทย ทันสมัย เหมาะสมเป็นศูนย์กลางการปกครองบังคับบัญชาลูกเสือทั่วประเทศ เป็นศูนย์ประสานงานสำนักงานลูกเสือโลกและภาคพื้น ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีการลูกเสือไทยด้วย จึงได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างและปรับปรุงอาคาร  โดยมี นายสุธรรม พันธุศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศธ.และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในวงเงิน ๔๐ ล้านบาท ในการจัดสร้างและปรับปรุงรูปแบบอาคารดังกล่าว

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ประสานความร่วมมือในกิจการลูกเสือร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้ว ยังทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษาด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีศูนย์กลางในการประสานงานและการขับเคลื่อนการทำงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสนองเจตนารมณ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ จัดตั้ง "ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ" เป็นหน่วยงานภายในสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙ และดำเนินการแก้ไข

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา

๓. ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ประสาน ติดตาม จัดทำกรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา

๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

๖. กำหนดให้มีศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงจัดระบบและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๗. ประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1206 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์