การทดสอบทางการศึกษา (O - NET) สำคัญอย่างไร
  ข่าวทั้งหมด
20 มิถุนายน 2552

      

การทดสอบทางการศึกษา (O - NET) สำคัญอย่างไร

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ละระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน

การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด

การประเมินผลระดับสถานศึกษาที่จะทำการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinsry National Education Test หรือ O - NET) เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกสังกัด ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินระดับชาตินั่นเอง

โดยสรุป การประเมินระดับชาติในปัจจุบันเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือเรียกสั้นๆ ว่า การสอบ O - NET ดำเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกย่อว่า สทศ.

การสอบ O - NET ในปัจจุบันดำเนินการสอบมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าที่จบปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 ที่จัดสอบเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 และประกาศผลไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกันนั้น โดยจัดสอบ 5 กลุ่มสาระคือ

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

 

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ภาษาอังกฤษ

ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป จะสอบอีก 3 กลุ่มสาระ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีอีกด้วย

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐานมีมติเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวแล้ว การสอบ O - NET จึงมีความสำคัญต่อการเรียนมากขึ้น จากผลการทดสอบสองปีที่ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ สพฐ.ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนำผลการสอบมาทบทวน เนื่องจากทั้งห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบ นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ำกว่าครึ่งมาก และมีผู้สอบบางคนสอบได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้องให้เห็นว่า คุณภาพของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงเป็นที่มาของการนำผลการสอบ O - NET มาใช้เป็นองค์ประกอบในการจบหลักสูตร เพราะผู้เรียนบางคนอาจไม่ตั้งใจสอบเท่าที่ควรนั่นเอง

และจากการประชุม เห็นชอบที่จะใช้ผลการสอบ O - NET มาเป็ยองค์ประกอบในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการปรับเทียบคะแนน (Equating) ระหว่างคะแนนสอบ O - NET กับผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ โดยให้โรงเรียนและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2549 มาทดสอบเทียบคะแนนและพัฒนาระบบร่วมกัน และเริ่มใช้จริงในปีการศึกษา 2552 เพื่อรองรับระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือ แอดมิชชั่น ในปีการศึกษา 2553

ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียน ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมที่จะรับนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่มั่นใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา


โดย ธัญญา เรืองแก้ว


ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2550

ที่มาเว็บ : https://www.myfirstbrain.com 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
7761 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์