การทดสอบทางการศึกษา (O - NET) สำคัญอย่างไร
  ข่าวทั้งหมด
20 มิถุนายน 2552

      

การทดสอบทางการศึกษา (O - NET) สำคัญอย่างไร

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ละระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน

การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด

การประเมินผลระดับสถานศึกษาที่จะทำการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinsry National Education Test หรือ O - NET) เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกสังกัด ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินระดับชาตินั่นเอง

โดยสรุป การประเมินระดับชาติในปัจจุบันเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือเรียกสั้นๆ ว่า การสอบ O - NET ดำเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกย่อว่า สทศ.

การสอบ O - NET ในปัจจุบันดำเนินการสอบมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าที่จบปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 ที่จัดสอบเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 และประกาศผลไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกันนั้น โดยจัดสอบ 5 กลุ่มสาระคือ

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

 

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ภาษาอังกฤษ

ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป จะสอบอีก 3 กลุ่มสาระ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีอีกด้วย

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐานมีมติเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวแล้ว การสอบ O - NET จึงมีความสำคัญต่อการเรียนมากขึ้น จากผลการทดสอบสองปีที่ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ สพฐ.ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนำผลการสอบมาทบทวน เนื่องจากทั้งห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบ นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ำกว่าครึ่งมาก และมีผู้สอบบางคนสอบได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้องให้เห็นว่า คุณภาพของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงเป็นที่มาของการนำผลการสอบ O - NET มาใช้เป็นองค์ประกอบในการจบหลักสูตร เพราะผู้เรียนบางคนอาจไม่ตั้งใจสอบเท่าที่ควรนั่นเอง

และจากการประชุม เห็นชอบที่จะใช้ผลการสอบ O - NET มาเป็ยองค์ประกอบในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการปรับเทียบคะแนน (Equating) ระหว่างคะแนนสอบ O - NET กับผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ โดยให้โรงเรียนและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2549 มาทดสอบเทียบคะแนนและพัฒนาระบบร่วมกัน และเริ่มใช้จริงในปีการศึกษา 2552 เพื่อรองรับระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือ แอดมิชชั่น ในปีการศึกษา 2553

ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียน ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมที่จะรับนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่มั่นใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา


โดย ธัญญา เรืองแก้ว


ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2550

ที่มาเว็บ : https://www.myfirstbrain.com 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
3,027 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์