ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

 

โทรศัพท์
0-2610-5250

โทรสาร

0-2354-5595


2

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา


 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5210


โทรสาร

02-610-5218
 

3

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

 นางอรสา ภาววิมล

 อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

 

โทรศัพท์


0-2610-5214


โทรสาร

0-2610-52174

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา


 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

 

โทรศัพท์
0-2610-5212


โทรสาร

02-644-5489


5

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5210     0-2610-5211 


โทรสาร

-


 

 

6

ที่ปรึกษาด้าน
ระบบบริหาร


อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

 

โทรศัพท์
0-2610-5461 

โทรสาร

0-2610-5216

 

7

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

10400
 

 โทรศัพท์
0-2610-5210


โทรสาร

02-610-5218

 

8

ที่ปรึกษา
ด้านนโยบาย
และแผน

น.ส.วัฒนาพร สุขพรต

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

 

โทรศัพท์
0-2281-0649


โทรสาร

0-2280-4162

9

ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐาน
การศึกษา

น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

10400
 

โทรศัพท์
0-2354-5564 

โทรสาร

0-2354-5530

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์