ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ โทรสาร
1.

รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_teerakiat.htm

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-6286133-5

โทรสาร
02-2805300

2.

รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_surachet.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-281-9281,
02-281-1015

โทรสาร
0 2-281-8774
 

3.

รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_panadda.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

4.

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

 

พลโท โกศล ประทุมชาติ


อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

5.

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

 

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
 


อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

6.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล)

 

นายไพโรจน์ อนุรัตน์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

7.

เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล

website
http://www.moe.go.th/
websm/minister/
pariyada.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

8.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงศึกษาธิการ

 

นายโศภณ  นภาธร


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

9.

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

นางรัตนา ศรีเหรัญ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

10.

 

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล)

ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์