ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ โทรสาร
1.

รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_teerakiat.htm

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-6286133-5

โทรสาร
02-2805300

2.

รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_surachet.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-281-9281,
02-281-1015

โทรสาร
0 2-281-8774
 

3.

รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_udom.htm


อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

4.

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

 

พลโท โกศล ประทุมชาติ


อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

5.

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

 

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
 


อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

6.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร)

 

นายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

7.

เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล

website
http://www.moe.go.th/
websm/minister/
pariyada.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

8.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงศึกษาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ  นภาธร


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

9.

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

นางรัตนา ศรีเหรัญ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 

10.

 

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรา นันท์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร
 
 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์