ประวัติและผลงาน

Description: http://www.moe.go.th/moe/th/minister/suphat011059.jpg

ดร.สุภัทร จำปาทอง

 

ประวัติการศึกษา

         คุณวุฒิ

 

สถานศึกษา

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                    

ประวัติการรับราชการ

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งทางการบริหาร

ตุลาคม ๒๕๕๙

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตุลาคม ๒๕๕๘

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มกราคม ๒๕๕๘

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีนาคม ๒๕๕๖

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมษายน ๒๕๕๑

ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

การฝึกอบรม

 

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๕๗) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ ๗) สถาบันพระปกเกล้า

 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (รุ่นที่ ๑) กรมบัญชีกลาง

 

Certificate : Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific The World Bank & The Ministry of Employment and Labor,Republic of Korea

 

Diploma : APEC e-Learning Training Program Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

 

 

ภารกิจอื่นในปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม