ประวัติและผลงาน

Description:  http://www.moe.go.th/moe/th/minister/chaiyapluk011059.jpg

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

 

ประวัติการศึกษา

         คุณวุฒิ

 

สถานศึกษา

    ปริญญาเอก       คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ปริญญาโท         คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

    ปริญญาตรี         คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    

ประวัติการรับราชการ

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งทางการบริหาร

ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๕๔

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๒

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๒

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (ระดับ ๑๐)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๔๖

 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๒๔

เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้สอน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่

 

การฝึกอบรม

 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๐ (วปอ.๕๐)

 

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๔๒

 

เกษียณอายุราชการ

กันยายน ๒๕๖๓