moe
moe
moe
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี..
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ (10 ก.ค. 62)
 
moe

moe
เครืองแบบสถาบันโคเซ็น สจล.
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า.. (21 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
รับราชการต่อเมื่ออายุครบ 60 ปี
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อการศึกษา
           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามจ.. (20 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
           ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 (13 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา
           มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 1) ร่างกฎกระทรวงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 2) ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น.. (12 มิ.ย. 62)
 
moe

moe
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
           ศธ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ (3 มิ.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี..
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ (10 ก.ค. 62)
 
moe

moe
หลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ
           ศปบ.จชต.มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้ (2 พ.ค. 62)
 
moe

moe
4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้
           พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562​ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" ที่ปัตตานี (1 พ.ค. 62)
 
moe

moe
รร.คุณภาพประจำตำบล ระยะที่2
           สพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลง รร.คุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม 3 องค์กร พร้อมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ผลสอบ O-NET ล่าสุด
           ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลสอบ O-NET ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมได้รับความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้น และมีคะแนนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา (2 เม.ย. 62)
 
moe

moe
127 ปีกระทรวงศึกษาธิการ
           กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (1 เม.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี..
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ (10 ก.ค. 62)
 
moe

moe
ประชุมสภาการศึกษา
           ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (30 เม.ย. 62)
 
moe

moe
กระทรวง อว.
           โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการประชุมสามัญ ทปอ. (23 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ยกระดับการศึกษาภาษาจีน
           พิธีลงนามความร่วมมือไทย-จีน โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต (17 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ผลิตกำลังคน
           การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” (4 เม.ย. 62)
 
moe

moe
ประชุม คกก.โรงเรียนร่วมพัฒนา
           ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ .. (3 เม.ย. 62)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)
20 พ.ย. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)
21 ส.ค. 61
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60)
10 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)
9 พ.ย. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)
3 ต.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ก.ค.60)
24 ส.ค. 60
moe
moe รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 มิ.ย.60)
31 ก.ค. 60
 
moe
RSS
moe

moe
moe
document แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..   moe
26 มิ.ย. 62
moe
.pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2..   moe
22 เม.ย. 62
moe
.pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนั..   moe
18 เม.ย. 62
moe
document หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561..  
5 เม.ย. 62
moe
.pdf เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562..   moe
26 มี.ค. 62
moe
document รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงาน..  
18 มี.ค. 62
moe
.pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจร..   moe
15 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ศธ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
           นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล (10 ก.ค. 62)
moe

moe
ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
           ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) 311 คน 25 ล้านบาท หลังโดนโกงมาตั้งแต่ปี 2547 (8 ก.ค. 62)
moe

moe
ขับเคลื่อน ป.ย.ป.ส่วนกลาง
           ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป... (2 ก.ค. 62)
moe

moe
กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
           ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3/2562 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (28 มิ.ย. 62)
moe

moe
ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา
           รองปลัด ศธ. "น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์" ประชุมจัดทำปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (28 มิ.ย. 62)
moe

moe
ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ.
           ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 5/2562 (24 มิ.ย. 62)
moe

moe
สอ.สป.ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน..
           สำนักอำนวยการ สป.จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี (21 มิ.ย. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ชาว กศน.ทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกป่า..
           ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กศน. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมห.. (18 ก.ค. 62)
moe

moe
สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร..
           นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (18 ก.ค. 62)
moe

moe
เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาล..
           ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ (18 ก.ค. 62)
moe

moe
เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Prac..
           ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภา.. (18 ก.ค. 62)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา..
20 มิ.ย. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1..
14 มิ.ย. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
28 พ.ค. 62
moe
moe ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)..
15 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา
5 มี.ค. 62
moe
moe ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)..
6 ก.พ. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe ทีม SKUBA-Jr คณะวิศวะ ม.เกษตรคว้าแชมป์โลก World RoboCup 2019..
18 ก.ค. 62
moe
moe เด็กไทยคว้า 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง แข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่อิสราเอล..
15 ก.ค. 62
moe
moe 4 เด็กเก่งไทยบินแข่งชีววิทยาโอลิมปิกฮังการี
12 ก.ค. 62
moe
moe เป็นปลื้มกันทั้งจ.กระบี่ “รร.อ่าวลึก”ติด 1 ใน 3 ตัวแทนไทยชิงแชมป์หุ่นยนต์นา..
12 ก.ค. 62
moe
moe “มข.”จับมือ “MEGA” สถาบันดังออสเตรเลียมุ่งโกอินเตอร์..
11 ก.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe คุรุสภารับสมัครครู/สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเท..
18 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2563
15 ก.ค. 62
moe
moe ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020
15 ก.ค. 62
moe
moe แบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
12 ก.ค. 62
moe
moe รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACY..
12 ก.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสาม..
12 ก.ค. 62
moe
moe รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแ..
12 ก.ค. 62
moe
moe การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชก..
12 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของ สป.
11 ก.ค. 62
moe
moe รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง..
9 ก.ค. 62
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย..
27 พ.ค. 62
moe
moe กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 พ.ค. 62
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น..
17 พ.ค. 62
moe
moe ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรม..
15 พ.ค. 62
moe
moe กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข..
14 พ.ค. 62
moe
moe เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
13 พ.ค. 62
moe
moe ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
1 มี.ค. 62
 
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe จ้างก่อสร้างบ้านพักลูกเสือ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยา..
12 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักลูกเสือ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาช..
12 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำหมวก ผ้าผูกคอ และเสื้อ โครงการชุมนุมยุวกาชาดทั่วปร..
8 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จก..
4 ก.ค. 62
moe
moe ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างทำหมวก ผ้าผูกคอ และเสื้อ โครงการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเ..
4 ก.ค. 62
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 moe  FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
ETV
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.41  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site