moe
moe

moe
moe
moe moe
moe
moe
 
 
moe
moe
moe
ผลประชุมสภาการศึกษา
           ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม (1 ส.ค. 57)
 
moe

moe
แต่งตั้งโยกย้าย
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" เปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสูง 3 ราย (31 ก.ค. 57)
 
moe

moe
แก้ไข กม.การศึกษา
           สกศ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มี การปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย (30 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 23/2557 (28 ก.ค. 57)
 
moe

moe
มติ คสช.เกี่ยวกับการศึกษา..
           คสช.เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียน สพฐ.-สช. 15,441 โรงทั่วประเทศ (23 ก.ค. 57)
 
moe

moe
มหกรรมปรองดอง
           "สุทธศรี วงษ์สมาน" กล่าวเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมชมนิทรรศการภายในงาน ที่ท้องสนามหลวง (22 ก.ค. 57)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (21 ก.ค. 57)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
ปลัดฯ ศธ. ได้รับคัดเลือกป..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศเกี.. (1 ส.ค. 57)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (1 ส.ค. 57)
moe

moe
คุรุสภา ปฏิรูปครูสู่อนาคต..
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปครูสู่อนาคตประเทศไทย” (1 ส.ค. 57)
moe

moe
สอศ. จับมือกับสภาอุตสาหกร..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) .. (31 ก.ค. 57)
moe

moe
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับก..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเ.. (30 ก.ค. 57)
moe

moe
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ..
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เ.. (30 ก.ค. 57)
moe

moe
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้..
           รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง11 (30 ก.ค. 57)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ศธ. ขอเชิญติดป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1 ส.ค. 57
moe
moe ขอเชิญผู้สนใจสมัครตำแหน่งว่างขององค์การยูเนสโก
30 ก.ค. 57
moe
moe สป.ขอเชิญตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปี 2558
29 ก.ค. 57
moe
moe เชิญชวนชาวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
29 ก.ค. 57
moe
moe ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ
23 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe สอศ.แจ้งข้าราชการยื่นความประสงค์ขอย้ายผ่าน Online ทั้งสายบริหารและสายการสอน
31 ก.ค. 57
moe
moe รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้น..
30 ก.ค. 57
moe
moe รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ นายเสฐียรพงศ..
28 ก.ค. 57
moe
moe แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดศธ. และ ผู้ช่วยปลัดศธ.ปฏิบัติราชการแทน
28 ก.ค. 57
moe
moe (update)ประกาศ สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท..
17 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สอบราคาซื้ออาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
31 ก.ค. 57
moe
moe ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อหนังสือ กศน.ตำบล
31 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ
28 ก.ค. 57
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์แบบ 7 ที่นั่ง
28 ก.ค. 57
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe

moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
 
moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.36  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site