moe
moe
moe
ประชุมทางไกลนโยบายอาชีวศึกษา
           รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Smart Classroom กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (6 มี.ค. 58)
 
moe

moe
พัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. (6 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ผลการประุชุมกระทรวง
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2558 (5 มี.ค. 58)
 
moe

moe
นโยบายสำคัญของอาชีวะ
           ความก้าวหน้า 2 นโยบายการอาชีวศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนสายสามัญคู่ขนานกับสายอาชีพ และอาชีวะจิตอาสา ตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล (4 มี.ค. 58)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
           ครม.เห็นชอบให้ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.สวนดุสิต มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่วน ม.กาฬสินธุ์ ควบรวม 2 แห่งเข้าด้วยกัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3 มี.ค. 58)
 
moe

moe
การศึกษาทางไกล
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (3 มี.ค. 58)
 
moe

moe
คุรุทายาท
           พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เกี่ยวกับโครงการคุรุทายาท (2 มี.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
           สรุปการบรรยายของ ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในการประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน (วทร.22) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (6 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เปิดการสัมมนาการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และเสวนา “การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา และความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ” (3 มี.ค. 58)
 
moe

moe
ภารกิจที่สงขลา
           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางในการดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21" ที่ อ.หาดใหญ่ (27 ก.พ. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทา..
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภ.. (23 ก.พ. 58)
 
moe

moe
เปิดสัมมนา ผอ.สพท.
           พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดการสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (20 ก.พ. 58)
 
moe

moe
สโลแกนด้านอาเซียนของ ศธ.
           วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของ ศธ. : “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” (20 ก.พ. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 4 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 58)
19 ก.พ. 58
moe
moe สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. - 31 ธ.ค.57)..
12 ม.ค. 58
moe
moe รายงานผลการดำเนินการขององค์กรหลัก
12 ม.ค. 58
moe
moe สรุปผลความก้าวหน้าตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
12 ม.ค. 58
moe
moe สรุปผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2557
5 ม.ค. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าร..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชวัลลภ กระท.. (5 มี.ค. 58)
moe

moe
หารือด้านการศึกษา ไทย – กุ้ยโจว
           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับนายเฉิน หมิง หมิง รองผู้ว่าการมลฑลกุ้ย.. (5 มี.ค. 58)
moe

moe
ครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งสมาคมโรงเรียนนานา..
           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งป.. (2 มี.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
ร่วมพัฒนา Technical Highschool และ Techn..
           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน Technical Highschool และ Technological Univers.. (6 มี.ค. 58)
moe

moe
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเว..
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (6 มี.ค. 58)
moe

moe
เสวนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..
           ดร.ชุมพล พรประภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้.. (6 มี.ค. 58)
moe

moe
ประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ..
           ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน สกศ. ร่วมกับผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๖ ณ กรุง.. (6 มี.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นําทางวิชาการฯ ด้วยกระบวนการวิจัย
27 ก.พ. 58
moe
moe สพฐ. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยปีงบประมาณ 2558
27 ก.พ. 58
moe
moe เชิญชวนส่งผลงานร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ..
26 ก.พ. 58
moe
moe เชิญชวนส่งผลงานประกวดกวีนิพนธ์ในกิจกรรมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ..
26 ก.พ. 58
moe
moe การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
0 -1957
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดของ นายพิทักษ์ ไทยแก้ว
0 -1957
moe
moe รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิด ของ น.ส.ณัฐมน ณ ถลาง
0 -1957
moe
moe สพฐ.แจ้งหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
24 ก.พ. 58
moe
moe รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
18 ก.พ. 58
moe
moe รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
16 ก.พ. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขว..
6 มี.ค. 58
moe
moe สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ สอบราคาซื้อActive Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw
6 มี.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง
6 มี.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ..
6 มี.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน ๗ รายการ
6 มี.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
form moe2015
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.43  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site