moe
moe
moe
แต่งตั้งบอร์ด สทศ. และ สสวท.
           ครม.อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สทศ. และ สสวท. มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป (13 ต.ค. 58)
 
moe

moe
โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
           รมว.ศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ 1,890 คน (12 ต.ค. 58)
 
moe

moe
การผลิตกำลังคนด้านอาชีวะ
           รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมภาค​รัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2558 (12 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ตรวจเยี่ยม รร.นำร่องลดเวลาเรียน
           รมว.ศธ.พร้อมด้วยเลขานุการ รมว.ศธ. และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.วัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (9 ต.ค. 58)
 
moe

moe
นโยบายอาชีวศึกษาเอกชน
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ที่ จ.เชียงใหม่ (9 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบสี่
           พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบสี่ (8 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
           ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2558 โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (8 ต.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
หลักสูตรกีฬา-การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมหารือกับรมว.ศึกษาธิการ และรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาหลักสูตรกีฬาและการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (5 ต.ค. 58)
 
moe

moe
การศึกษาชายแดนใต้
           พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษาผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ และประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ (1 ต.ค. 58)
 
moe

moe
ผลประชุมองค์กรหลัก
           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 18/2558 (23 ก.ย. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
           นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ประชุมครูโรงเรียนนานาชาติ สถาบันภาษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (13 ต.ค. 58)
 
moe

moe
หารือกับ ทปอ.
           ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา (6 ต.ค. 58)
 
moe

moe
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี..
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 (3 ต.ค. 58)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdf รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับความผาสุก และความผูกพัน สป ..   moe
13 ต.ค. 58
moe
document รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครบรอบ 1 ปี..  
5 ต.ค. 58
moe
.pdf วารสารการศึกษาไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘   moe
16 ก.ย. 58
moe
.pdf วารสารการศึกษาไทย เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘   moe
16 ก.ย. 58
moe
.pdf รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา (Gini Coefficient o..   moe
9 ก.ย. 58
 
moe
RSS
moe

  


  moe
moe
moe
AUA จัดสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุมใหญ่สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่.. (13 ต.ค. 58)
moe

moe
ประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเ..
           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 40 "การ.. (13 ต.ค. 58)
moe

moe
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาครูแล..
           เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งร.. (8 ต.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
สอศ. จับมือ สกว. สนับสนุนทุนวิจัยท่องเที..
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยใ.. (13 ต.ค. 58)
moe

moe
มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส...
           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กร.. (13 ต.ค. 58)
moe

moe
สกศ.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (พ..
           รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๕.. (13 ต.ค. 58)
moe

moe
ชี้แจงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
           นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ (12 ต.ค. 58)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe กบข.ขอเชิญอบรมเรื่อง “ทำอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ”
8 ต.ค. 58
moe
moe การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
5 ต.ค. 58
moe
moe สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงค..
1 ต.ค. 58
moe
moe ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ..
28 ก.ย. 58
moe
moe กรมเจ้าท่าขอเชิญร่วมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี ๒๕๕๘
18 ก.ย. 58
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe คำสั่ง สอศ.แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕๒ ราย
13 ต.ค. 58
moe
moe การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
8 ต.ค. 58
moe
moe แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
5 ต.ค. 58
moe
moe ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
5 ต.ค. 58
moe
moe สำรวจคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
1 ต.ค. 58
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moe สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
8 ต.ค. 58
moe
moe สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
5 ต.ค. 58
moe
moe จ้างดำเนินการพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 255..
12 ต.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
7 ต.ค. 58
moe
moe วิทยาลัยประมงสมุทรสาครสอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ
7 ต.ค. 58
 
moe
RSS
moe

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 

moe
moe
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
สถานีวิทยุศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
moe หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
moe
แผนผังเว็บไซต์
moe Mobile site