www.moe.go.th - Official website of the Ministry of Education of Thailand
Untitled-3
     
 
   

Page : 1 2

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

-------------------------

       1. ถาม - ตอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Click Download)

       2. ถาม - ตอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Click Download)

       3. ถาม - ตอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Click Download)

       4. ถาม - ตอบ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (Click Download)

       5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Click Download)

 
Page : 1 2

 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
• สมัครสมาชิก • ลืมรหัสผ่าน
 ลำดับที่ผู้เข้าชม

  
 

 
 
 
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th
สายด่วนการศึกษา 1579
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300