-ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
 -ใบลาพักผ่อน Download
 -ใบสำคัญรับเงิน  Download
 -บเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
 -สัญญาการยืมเงิน  Download
 -ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
 -ใบมอบฉันทะ  Download
 -หลักฐานการจ่ายเงิน คชจ. ในการเดินทางไปราชการ Download
 -ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  Download
 -ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ Download
 -ที่ปิดใบสำคัญ  Download
 -แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน Download
 -แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  Download
 -หนังสือรับรองใบสำคัญ Download
 -หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา  Download
-หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219 Download
-ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  Download
-ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ Download
-หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต  Download
-แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2 Download
-รับรองการเป็นทายาท Download
-หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ Download
-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 Download
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7200 Download
- คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 Download
- แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1 Download

 


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สป.
 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์