-

แบบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

 Download

 -

แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ(ปรับวุฒิ)

 Download

 -

แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการปฏิบัติการ)

 Download

 -

แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

 Download

 -

แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

 Download

 -

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส.1.1)

 Download

 -

ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส.1.2)

 Download

 -

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ ปส.1.3)

 Download

 -

แบบคำร้องขอโอน หรือบรรจุกลับ

 Download

 -

แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 Download

 -

แบบคำขอประเมินตำแหน่งวิชาการ ระดับเชียวชาญขึ้นไป

 

 

     - ขั้นตอนการส่งผลงาน ชช.

 Download

 

     - แบบประกอบคำขอรับการประเมิน

 Download

 

     - เอกสารหมายเลข 3 ตอนที่ 2

 Download

 -

แบบคำร้องขอลาออก

 Download

-

แบบแสดงประวัติและผลงานในการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เอกสารหมายเลข 1) 

 Download

-

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)

 Download

-

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)

 Download

-

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 Download

-

บัญชีรายละเอียดข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

 Download

-

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสโมสรข้าราชการ สป.ศธ. 

 Download

-

ตัวอย่างการจัดทำแบบขอนับต้นทุน 

 Download

-

ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 

 Download

-

ตัวอย่างการจัดทำแบบเกื้อกูล

 Download

-

UNDO ข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด

 Download

-     

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558

 Download
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.

 

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์