คำถาม 1. ประวัติความเป็นมาของกระทรวงศึกษาธิการ
คำตอบ : กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้
ช่วงปีพุทธศักราช ชื่อกระทรวง
2435 - 2461 กระทรวงธรรมการ
2462 - 2468 กระทรวงศึกษาธิการ
2469 - 2483 กระทรวงธรรมการ
2484 - ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ  
 

คำถาม 2. วิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มมีกี่กลุ่ม มีอะไรบ้าง
คำตอบ : สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีจำนวนทั้งหมด 424 แห่ง ประกอบด้วย
1. วิทยาลัยเทคนิค 121 แห่ง (Technical College)
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 37 แห่ง (Vocational College)
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง (College of Agriculture and Technology)
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง (Polytechnic College)
5. วิทยาลัยการอาชีพ 140 แห่ง (Industrial and Community Education College)
6. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง (Commercial College)
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง (Ship Building Industrial and Technology College)
8. วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง (Arts and Crafts College)
9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 4 แห่ง (College of Business Administration and Tourism)
10. วิทยาลัยประมง 3 แห่ง (Fishery College)
11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง (Goldsmith College)
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 10 แห่ง (Technologhy and managerment college)
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง (Science Based Technology Vocational College)
14. วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1 แห่ง (Vocational College)
15. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง 1 แห่ง ( College of Agricultural Technology)
 
   
คำถาม 3. วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีทั้งหมดกี่แห่ง
คำตอบ : มีทั้งหมด 424 แห่ง
 
   
คำถาม 4. ช่องทางติดต่อกับหน่วยงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คำตอบ : สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
319 ถ.ราชดำเนินนอก วังจันทรเกษม ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2281-8775, 0-2280-0344  โทรสาร ต่อ 16
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 24
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21, 23
กลุ่มจัดสรรเงินทุน ต่อ 19, 18
กลุ่มกำกับ ติดตาม ประเมินผล ต่อ 17
 
   
คำถาม 5. ความเป็นมาของการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
คำตอบ : ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้เป็นส่วนราชการตาม มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามกฎกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่าวนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓/๓ กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ก ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)

จากมติ ค.ร.ม. ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 
   
   
   
   


 

 

 

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์