Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
รศ.บัณฑิต  ทิพากร  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ   
   
โทรศัพท์ 0-2610-5215 0-261-5214
โทรสาร 0-2610-5217 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
ดร.พิษณุ ตุลสุข  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
   
โทรศัพท์ 0-2610-5215 0-261-5214
โทรสาร 0-2610-5217 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
โทรศัพท์ 0-2288-5862
โทรสาร 0-2628-5108  
 
   
   

 

Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์   
รองเลขาธิการสภาการศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
   
โทรศัพท์ 0-2668-7123 ต่อ 1256
โทรสาร 0-2234-7912 
 
   
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
รศ.บัณฑิต  ทิพากร  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   
โทรศัพท์ 0-2610-5215 0-261-5214
โทรสาร 0-2610-5217 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายวณิชย์ อ่วมศรี   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
   
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1204
โทรสาร 0-2627-1202 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
ดร.สำเริง กุจิรพันธ์   
รองเลขาธิการคุรุสภา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา  
   
โทรศัพท์ 0-2281-1845
โทรสาร 0-2281-1845 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.  
   
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2406
โทรสาร 0-2318-7530 
 
   
     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง   
รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์   
   
โทรศัพท์ 0-2849-7083
โทรสาร 0-2849-7102 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา   
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.   
   
โทรศัพท์ 0-2282-6711
โทรสาร 0-2282-6711 
 
   
     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นางจินตนา มีแสงพราว   
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.  
   
โทรศัพท์ 0-2280-1018
โทรสาร 0-2280-1180 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ   
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.  
   
โทรศัพท์ 0-2282-6831 ต่อ 313
โทรสาร 0-2282-8842 
 
   

 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´àÅç¡ µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´¡ÅÒ§ µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´ãË­è
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์