ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

 

รศ.บัณฑิต  ทิพากร

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

โทรศัพท์
0-2610-5215

0-2610-5214
โทรสาร

0-2610-5217

 

 

2

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง) 

ดร.พิษณุ ตุลสุข


อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2280-2912

0-2628-6146

โทรสาร

0-2280-2941

 

3

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2288-5862


โทรสาร

0-2628-5108

 

4

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

รศ.บัณฑิต  ทิพากร


อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5215

0-2610-5214
โทรสาร

0-2610-5217

 

5

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายวณิชย์  อ่วมศรี

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น
2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2281-5555 ต่อ 1204

โทรสาร
0-2627-1202

 

 

6

รองเลขาธิการคุรุสภา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

นายสำเริง  กุจิรพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์
0-2281-1845

โทรสาร

0-2281-1845

 

7

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

 

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 

โทรศัพท์

0-2392-4021 ต่อ 2406

โทรสาร
0-2381-7530

 

 

8

รักษาการหัวหน้าสาขาวิทยาการคอม ฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์)

 

นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 

โทรศัพท์
0-249-7083

โทรสาร
0-2849-7102

 

9

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2282-6711


โทรสาร

0-2282-6711

 

10

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ก.ค.ศ.)

นางจินตนา  มีแสงพราว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2280-1018


โทรสาร

0-2280-1180

11

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

นายพีรศักดิ์  รัตนะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์ 
0-2282-6831  ต่อ 313

โทรสาร
0-2282-8842

 

12

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

นางวัฒนาพร  ระวังทุกข์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

 

โทรศัพท์
0-2628-5643-4

โทรสาร
0-2281-8281

 

13

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (เลขานุการ CIO) กระทรวงศึกษาธิการ

 

นายศัจธร วัฒนะมงคล

ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์
0-2668-7123 ต่อ 1256

โทรสาร

0-2234-7912

 

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์