Untitled Document

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ) 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2628-6146

0-2280-2912

โทรสาร

0-2280-2941

 

2

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง) 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ


อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2628-6146

0-2280-2912

โทรสาร

0-2280-2941

 

3

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สพฐ.

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 

นายสนิท แย้มเกษร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2288-5862


โทรสาร

0-2628-5108

sanityam@hotmail.com

4

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

 

โทรศัพท์
0-2669-7734


โทรสาร
0-2243-7912

chaiyosh2009@hotmail.com

5

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)


อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น
2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2281-5555 ต่อ 1203

โทรสาร

-

srichaivec@gmail.com

6

รองเลขาธิการคุรุสภา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

น.ส.ทินสิริ ศิริโพธิ์ 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์
0-2356-0122

โทรสาร

0-2356-0122

tinsiri@ksp.or.th

7

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

 

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 

โทรศัพท์

0-2392-4021

โทรสาร
0-2381-0750

 

clert@ips.ac.th

8

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2280-2924


โทรสาร

0-2280-1688

it_planning@nfe.go.th

9

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ก.ค.ศ.)

นายชาย มะลิลา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2280-1017


โทรสาร

0-2280-1017

10

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

นายชลำ อรรถธรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์ 
0-2282-5903 

โทรสาร
0-2282-8908

chaalmm@hotmail.com

11

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.)

นายวัชรินทร์ จำปี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์
0-2281-7882

โทรสาร

0-2281-7884

ict@otep.moe.go.th

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์