ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

 

นายบัณฑิต  ทิพากร

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

โทรศัพท์
0-2610-5215

0-2610-5214
โทรสาร

0-2610-5217

 

 

2

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง) 


อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2280-2912

0-2628-6146

โทรสาร

0-2280-2941

 

3

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 

นายณรงค์ แผ้วพลสง

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2288-5862


โทรสาร

0-2628-5108

 

4

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

นายบัณฑิต  ทิพากร


อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5215

0-2610-5214
โทรสาร

0-2610-5217

 

5

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น
2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2281-5555 ต่อ 1203

โทรสาร

-

 

6

รองเลขาธิการคุรุสภา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์
0-2280-4330

โทรสาร

-

burapatis@hotmail.com

7

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

 

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 

โทรศัพท์

0-2392-4021 ต่อ 2406

โทรสาร
0-2381-0750

 

clert@ips.ac.th

8

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์)

 

นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 

โทรศัพท์
0-2849-7089

โทรสาร
0-2849-4102

chaiwat_dui@mwit.ac.th

9

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2281-7873


โทรสาร

0-22817873

 

10

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ก.ค.ศ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2280-2820


โทรสาร

0-2280-2820

11

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

นายประยูร หรั่งทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์ 
0-81243-4018 

โทรสาร
0-2281-2762

prayorun@hotmail.com

12

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

 

โทรศัพท์
0-2668-7123 ต่อ 1256,1257


โทรสาร
0-2668-9706

somsak.d@onec.go.th

13

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.)

นายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์
0-2282-4936

โทรสาร

0-2282-4936

 

 


 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์