หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ครูระพิน  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
กันยายน 2558 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
 

  บล็อกของ ครูระพิน ค้นพบ 3 รายการ
รายงานการวิจัย  
หนังสือ 8 เรื่อง  
วิจัยพัฒนา  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
รายงานการวิจัย    [ 2009-04-02 11:08:46 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : การศึกษาทั่วไป

รายงานวิจัย   

การใช้แบบฝึกอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยเทคนิคการอ่าน

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกกลุ่มสาระ  ตรงกับมาตรฐานที่4ซึ่งผลจากการประเมินมาตรฐานด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของเด็กไทยยังมีผลไม่น่าพอใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีผ่านการประเมินมาตรฐานระดับพอใช้ในการประเมินของสมศ.ครั้งที่1และระดับดีในการประเมิน    ครั้งที่2  จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ครูทุกคนในโรงเรียน พยายามนำไปพัฒนาผู้เรียนจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ เรื่องการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีโดยใช้แบบฝึกอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยเทคนิคการอ่าน5ขั้น

วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ

1.เพื่อสร้างแบบฝึกและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัด

สมมติฐานของการวิจัย

 1.แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยเทคนิคการอ่าน5ขั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

            2.นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้พื้นฐานไม่ต่างกัน

            3.นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่ากลุ่มควบคุม

            4.นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก

วิธีดำเนินการวิจัย

            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2550จำนวน6ห้องเรียน230คน ซึ่งจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2550

จำนวน 2ห้องเรียน ห้องละ 38คนได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะห้องที่ผู้วิจัยสอน เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือแบบฝึกอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยเทคนิค5ขั้นจำนวน6ชุดคือ

การอ่านจากนิทานการอ่านจากภาพ การอ่านจากเพลง การอ่านจากข่าว การอ่านจากโฆษณาและการอ่านจากสารานุกรมแต่ละแบบฝึกประกอบด้วย แบบฝึก5ขั้นคือ

ขั้นที่1ค้นหาความจริงขั้นที่2 แยกสิ่งข้อเป็นความเห็นขั้นที่3เล่นคำสัมพันธ์ภาษาขั้นที่4นำปัญหามาวิเคราะห์และขั้นที่5 เลือกให้เหมาะประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความแบบปรนัย30ข้อและแบบอัตนัย5ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แบบฝึก แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยX  และทดสอบค่า t - test

                        ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

                        1.แบบฝึกอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยเทคนิคการอ่าน5ขั้นมีประสิทธิภาพ84.84/83.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                        2.นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความสามารถไม่ต่างกันนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05

                    3.นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05

นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก

            ผลงานวิจัยส่งผลให้โรงเรียนมีเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนผู้วิจัยได้นำไปใช้กับนักเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถือเป็นการพัฒนาสื่อนวัตกรรม อีกทางหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

ความคิดเห็นที่ 3   |    2010-07-27 12:14:44

chen

ความคิดเห็นที่ 2   |    2010-07-27 12:14:24

chen

ความคิดเห็นที่ 1   |    2009-04-02 20:22:44

ครูระพิน

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20