หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  บังอร ชาววัง  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ บังอร ชาววัง ค้นพบ 1 รายการ
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(บทคัดย่อ) โ  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(บทคัดย่อ) โ    [ 2013-03-22 02:44:04 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : ทั่วไป

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม

จริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยใช้สื่อประสม ชุด พัฒนาคุณธรรมนักเรียน  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้วิจัย                     นางบังอร  ชาววัง   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านโนนเมือง     อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ปีที่พิมพ์                2556

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสม ชุด  พัฒนาคุณธรรมนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์   80/80 2) ศึกษาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม   3)      เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนกับหลังเรียนสื่อประสม 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมกับกลุ่มที่เรียนตามปกติไม่ใช้สื่อประสม  5)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสม และ  6)  เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพสื่อประสมชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  แบ่งออกเป็น  4   ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่  1  สำรวจวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน / ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนที่  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้   ขั้นตอนที่  3  การทดลองใช้สื่อการเรียนรู้   ขั้นตอนที่  4    ประเมินผลสรุปรวมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 1 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านโนนเมืองและโรงเรียนบ้านหัวตะพาน  จำนวน 44  คน  ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  2 )  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2555    เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านโนนเมือง จำนวน 12 คน  ซึ่งได้มาโดยเลือก แบบเจาะจง   ( Purposive  Sampling )   เป็นกลุ่มทดลอง    และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    2    โรงเรียน

บ้านท่ายางชุม  จำนวน  12  คน เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งได้มาโดยโดยการ สุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling )   โดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม    3 )  ครูผู้มีประสบการณ์ในการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่   2    ภาคเรียนที่     1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน  10  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  ประกอบด้วย  1)  สื่อประสม ชุด พัฒนาคุณธรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประกอบด้วย  หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book ) จำนวน  22  เรื่อง  2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    สาระที่   1    ศาสนา   ศีลธรรม   จริยธรรม    จำนวน    ฉบับ   40    ข้อ 

3) แบบสอบถามสำรวจสภาพปัญหาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม  จำนวน ฉบับ  4)  แบบประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จำนวน 1  ฉบับ และแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  จำนวน  1 ฉบับ   5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  1 ฉบับ    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  (และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)   t – test  แบบ  Dependent  Sample  และ t – test  แบบ Independent  Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 

                1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม ชุด พัฒนาคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ทดลองใช้ภาคสนาม  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  255มีประสิทธิภาพ  83.97 / 82.56  ส่วนผลการทดลองใช้จริงกับนักเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555 มีประสิทธิภาพ  87.54/85.63   ตามลำดับ  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80

                2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The  Effectiveness  Index :  E.I )  ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยสื่อประสม ชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทดลองใช้ภาคสนาม  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  เท่ากับ  0.6900  ส่วนผลการทดลองใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 255 มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7336   ตามลำดับ  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่   0.50  หรือร้อยละ  50 

                3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยสื่อประสม           ชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  .01 

                4.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   กลุ่มทดลองซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม ชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติโดยไม่ใช้สื่อประสม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  .01 

                5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อประสม ชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  อยู่ในระดับ 

“ มากที่สุด ”  ( = 4.67 ;  SD = 0.59 ) 

                6. ครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนประเมินคุณภาพสื่อประสม ชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    2

ในส่วนหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม  มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ ดีมาก ”  (= 4.75 ;  SD = 0.51)  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book )  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  “ ดีมาก ”  ( = 4.80 ;  SD = 0.43 )  ตามลำดับ

                   จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้สื่อประสม ชุดพัฒนาคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ซึ่งประกอบด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ เมื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามวัย นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

 

 

 

 

 

   แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20