หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ครูอร  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
สิงหาคม 2558 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
 
 
 
 

  บล็อกของ ครูอร ค้นพบ 3 รายการ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพศศึกษา  
เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามท  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู    [ 2013-03-19 23:14:54 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

ชื่อผลงาน                  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

          ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้รายงาน                   นางบังอร   อาจวิชัย  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษาที่พิมพ์          2554

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2)เพื่อพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (3)เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (4)เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เพศศึกษา ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD  เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 28 คน แบบแผนการวิจัย ใช้การทดลองแบบ Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยประกอบด้วย (1)เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิค  STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์(2)แบบประเมิน ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3)หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิค STAD  เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (4)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD เรื่องเพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิคSTAD
เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยศึกษาความคิดเห็นและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆแล้วนำมาพัฒนาเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาให้นักเรียนเรียนรู้ 9 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ห้องแห่งความลับ...เรื่องที่ 2 แด่เธอ...ผู้เป็นดาว เรื่องที่ 3  ช่วยด้วย...   เรื่องที่ 4  โลกที่มืดมนของพี่ชิด  เรื่องที่ 5  เตรียมตัว...  เรื่องที่ 6  ผมคือสุภาพบุรุษครับ...เรื่องที่ 7  สวยใส...แต่ไม่ไร้สติ  เรื่องที่ 8  ทำอย่างไรดีล่ะ... เรื่องที่ 9 ทางออก คู่มือครูประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินผลงานนักเรียน คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ คำชี้แจงในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD  เรื่อง เพศศึกษา  บทบาทของนักเรียน ใบความรู้
 ใบงาน แนวการตอบใบงาน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (
 )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าt–test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความโดยเครื่องมือต่างๆ มีคุณภาพดังต่อไปนี้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.39 – 0.79 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27–0.73 หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.57/87.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  สรุปผลการวิจัยพบว่า

             1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD  เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ารูปแบบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจน มีการ์ตูน รูปภาพ ประกอบ รูปเล่มกะทัดรัด สีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ ด้านเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา ควรเป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้นักเรียนให้ช่วยเหลือกันมากขึ้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือ ควรมีการเรียนรู้จากกรณีศึกษา มีการวัดผลประเมินผล ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การตรวจผลงานแบบทดสอบ แบบฝึกหัดและแบบสังเกตพฤติกรรม

             2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ:เทคนิค STADเรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              ทั้ง 9  เล่ม  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80–1.00 ค่าประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 66.30/68.67 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) เท่ากับ 71.98/73.33  ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD  เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
มีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) เท่ากับ 81.31/82.71  ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

             3. ผลการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD  เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้นำหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้            แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 28 คน ซึ่งใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทั้งสิ้น  20 ชั่วโมง ผลการทดลองใช้พบว่า นักเรียนส่วนให้มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบ             การเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นำมาทดลองใช้ได้นำกรณีศึกษาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบการเรียนรู้

                   4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีผลการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

                   5.  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

 

 

   แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

ความคิดเห็นที่ 1   |    2013-04-02 12:12:20

ครูหลิว

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20