หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ครูแมวคนงาม  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
กันยายน 2558 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
 

  บล็อกของ ครูแมวคนงาม ค้นพบ 5 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 ( SAR  
งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในการจำแนกก  
งานวิจัยชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย ผลของการใช้กิจก  
คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ของท่านพุทธทาส  
ธรรมนูญชีวิต  
รายการโปรด
7 สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด
รายงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่บ้านบางวัง
รายงานการปฏิบัติงาน

  
 
 
งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในการจำแนกก    [ 2011-01-12 10:46:14 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

เรื่อง               การพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  

ชื่อผู้วิจัย          นางสาวภัชรินทร์  เลิศบุรุษ     ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านบางฉาง

ปีที่ทำการวิจัย     2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังของนักเรียน ศึกษาดัชนีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง ประชากรในการวิจัยเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัยเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสถิติ t - test

การวิจัยครั้งนี้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีค่า.80  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังจึงมีค่า 80.28/85.83  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน ควรได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นประจำ จะทำให้สามารถเรียนรู้และมีความชำนาญในการใช้ทักษะและการเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และในการพัฒนาทักษะการจำแนก อาจสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องอื่น เช่น การจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่  การจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจำแนกวัสดุในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการจำแนกแก่ผู้เรียน

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

               ในการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังค่อนข้างน้อยมาก จึงผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก (คิดเป็นร้อยละ 30) อาจเนื่องมาจากมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มน้อย ขาดทักษะในการจัดจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ไม่ค่อยมีเวลาการฝึกจัดจำแนก ไม่มีตัวอย่างมากพอ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก  จากปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึงได้พยายามหาแนวทางหลากหลายในการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ด้วยการใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

         

         

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.             เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังของนักเรียน

2.             เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

3.             เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

 

ขอบเขตการวิจัย

                ขอบเขตด้านเนื้อหา

ว 1.2  ป 5/5  จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะ และลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

ขอบเขตด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง

                ในการวิจัยครั้งนี้ให้ประชากรทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 

จำนวน  24 คน

ขอบเขตด้านเวลา/สถานที่

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนบ้านบางฉาง

                   ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  2553

แบบแผนการวิจัย

ผู้ศึกษาวิจัยทำการวิจัยในลักษณะเป็นการศึกษาเชิงทดลอง   โดยใช้แผนการวิจัย   One   Group   Pre - Test   Post - Test    Design   ( พรรณี  ลีกิจวัฒนะ. 2549  : 158 )  ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  แบบแผนการวิจัย  One   Group   Pre - Test   Post - Test    Design              

กลุ่ม

ทดสอบก่อนเรียน

ทดลอง

ทดสอบหลังเรียน

E

TE1

X

TE2

เมื่อ      E          แทน       กลุ่มทดลอง

                   TE1    แทน        Pre - Test  กลุ่มทดลอง

                   X        แทน        การจัดกระทำกลุ่มทดลอง

                             TE2              แทน        Post - Test  กลุ่มทดลอง

 

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

          นักเรียนไม่สามารถจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังพวกต่างๆได้อย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ

 

 

เครื่องมือ/สื่อ /นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา

-                   แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

-                   สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

-                   การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

-                   แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง   ผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งวัดด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนที่สร้างโดยผู้วิจัยเอง มีจำนวน 10 ข้อ

แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  หมายถึง แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังที่สร้างโดยผู้วิจัยเอง มีจำนวน 5 ชุด 

สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  หมายถึง  สื่อสื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลังที่สร้างโดยผู้วิจัยเอง

ค่าดัชนีประสิทธิผล หมายถึง  ค่าที่ได้จากการคำนวณหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  ตามแนวความคิดของ Hofland   ( บุญชม  ศรีสะอาด, 2544:158-159 อ้างใน พิสณุ  ฟองศรี , 2549 :  186)  

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  หมายถึง สัดส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้

 

ความสำคัญของการวิจัย

1.             เป็นการพัฒนาทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังให้แก่นักเรียน

2.             เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

 

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น   ได้แก่  แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง   สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

ตัวแปรตาม  ได้แก่   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะและประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย

- แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

- สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

- การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

- แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

 


จากการทบทวนเอกสาร เช่น  การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ดังนี้

ผลของการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

-                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-                   ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ

-                   ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

 


ตัวแปรต้น                                                                                                              ตัวแปรตาม

 

วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านบางฉาง อำเภอสิชล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 24  คน

เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัยเอง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาวิจัยได้นำ แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง  การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัยเอง ไปใช้กับประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนบ้านบางฉาง   อำเภอสิชล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน  24  คนด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียน

2. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เก็บคะแนนไว้

3. นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ การสิบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

4. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

5. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  เก็บคะแนนไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าสถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสถิติ t - test

ผลการวิจัย

ตารางที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

จำนวนนักเรียน 24 คน

ค่าเฉลี่ย  ( )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ค่า  t

ก่อนเรียน

2.75

0.59

75.07*

หลังเรียน

8.58

0.64

t :.05  ( df  = 24) = 2.064*

                จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.75 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.58  เมื่อพิจารณาค่าวิกฤตของ  t   พบว่า มีค่า 75.07  มากกว่าค่าวิกฤตของ t  จากตาราง แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

จำนวนผู้เรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียน

คะแนนเฉลี่ย

หลังเรียน

ค่าดัชนีประสิทธิผล

24

10

2.75

8.58

0.80

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่า 2.75  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า 8.58 และค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีค่า .80

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง

คะแนน

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

( )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.)

ร้อยละ

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน(E1)

50

40.13

0.70

80.25

แบบทดสอบหลังเรียน (E2)

10

8.58

0.64

85.83

 

จากตารางที่ 4 พบว่า  คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) ทุกกิจกรรม   มีค่าเฉลี่ย 40.13 คิดเป็นร้อยละ 80.25 และ คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเฉลี่ย 8.58 คิดเป็นร้อยละ 85.83 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังจึงมีค่า 80.28/85.83

 

สรุปผลการวิจัย

          จากผลการวิจัย พบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีค่า .80  

3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังจึงมีค่า 80.28/85.83

อภิปรายผล

                จากผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีค่า.80  เป็นแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำไปให้ผู้อื่นใช้หรือเผยแพร่ได้ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังจึงมีค่า 80.28/85.83  แม้ว่าในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้าก่อน แต่ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะในการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีค่าสอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

 

ข้อเสนอแนะ

1.             ในการวิจัยครั้งนี้มีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาประสิทธิภาพของสื่อและความพึงพอใจของนักเรียนในการพัฒนาสื่อด้วย

2.             ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน ควรได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นประจำ จะทำให้สามารถเรียนรู้และมีความชำนาญในการใช้ทักษะและการเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

3.             ในการพัฒนาทักษะการจำแนก อาจสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องอื่น เช่น การจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่  การจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจำแนกวัสดุในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการจำแนกแก่ผู้เรียน

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร      แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์        การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2551.

ถวัลย์   มาศจำรัส.    นวัตกรรมการศึกษาชุด การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ

          การจัดทำผลงานทางวิชาการอาจารย์ 3 และบุคลากรทางการศึกษา . กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2546.

ทิวัฒน์  มณีโชติ.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ  :  เกรด         เอ็ดดูเคชั่น,  2549.

ทิศนา  แขมมณี.    ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ  :         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2545.

ธานินทร์   ศิลป์จารุ.    การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย SPSS . กรุงเทพฯ : วี อินเตอร์พริ้นท์, 

          2547.

บัณฑิตวิทยาลัย   มหามกุฏราชวิทยาลัย.   คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์. นครศรีธรรมราช 

                :  รัตนโสภณ,  2545.

บุญชม   ศรีสะอาด.    พัฒนาหลักสูตรและการสอน.  มหาสารคาม  :  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะ   ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2541.

--------------. การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ :  สุรีวิยาสาส์น, 2540.

พรรณี   ลีกิจวัฒนะ.     วิธีการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ  :  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง,  2549.

พิสณุ   ฟองศรี.    วิจัยชั้นเรียน หลักการและเทคนิคปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 2 .   กรุงเทพฯ  :ห้าง         หุ้นส่วน  จำกัด พิมพ์งาม,  2549.

ยนต์  ชุ่มจิต. ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ :  โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2541.

วรรณวิไล   พันธุ์สีดา.  ผลงานทางวิชาการ ก้าวสู่วิทยฐานะครู.    พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  อี เค

          บุคส์,  2549.

สมเดช  สีแสง และคณะ. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.    นครสวรรค์ : ริมปิง, 2543.

อลิศรา  ชูชาติและคณะ.  นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์แห่ง

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

อาภรณ์  ใจเที่ยง. หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ :  โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2550.

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง


1.             สัตว์ในข้อใดปฏิสนธิภายในและออกลูกเป็นตัว

ก.      นก

ข.       หนู

ค.      จิ้งจก

ง.       คางคก

2.             สัตว์กลุ่มใดเป็นสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด

ก.      เต่า  งู  จระเข้

ข.       เขียด กิ้งก่า  อึ่งอ่าง

ค.      ตุ๊กแก  จิ้งจกน้ำ เขียด

ง.       งู กิ้งก่า  จิ้งจกน้ำ

3.             สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็น

1.             สัตว์จำพวกปลา

2.             สัตว์จำพวกนก

3.             สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

4.             สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ก.      ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก

ข.       ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

ค.      ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก

ง.       ข้อ 2 และข้อ 4 ถูก

4.             “สัตว์เลือดอุ่น หายใจด้วยปอด มีผิวหนังเรียบ มีขนแบบเส้นผม อาศัยอยู่บนบก หมายถึงสัตว์ข้อใด”

ก.      ไก่แจ้

ข.       เพนกวิน

ค.      ค้างคาว

ง.       นกกระจอกเทศ

 

5.             สัตว์ต่อไปนี้ มักเรียก ปลา นำหน้า แต่ไม่จัดอยู่ในสัตว์กลุ่มปลา ยกเว้นข้อใด

ก.      ปลาโลมา

ข.       ปลาวาฬ

ค.      ปลาดาว

ง.       ปลาฉลาม

6.             สัตว์ข้อใดมีการลอกคราบ

ก.      กบ       ค. เต่า

ข.       งู          ง.  กิ้งก่า

7.             สัตว์คู่ใดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ก.      เสือ จระเข้

ข.       โลมา ลิง

ค.      กบ  ปลากัด

ง.       นก ค้างคาว

8.             สัตว์กลุ่มใดเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมด

ก.      จระเข้  ปลากัด แมว

ข.       ปลากัด นก  ค้างคาว

ค.      กิ้งก่า  ค้างคาว แมว

ง.       กบ ปลากัด  จระเข้

9.             สัตว์ในข้อใดอยู่ในกลุ่มปลาทั้งหมด

ก.      ปลากัด แมวน้ำ ม้าน้ำ

ข.       โลมา วาฬ  ฉลาม

ค.      โลมา ปลาทู ปลาฉลาม

ง.       ปลาทู ปลากัด  ม้าน้ำ

10.      สัตว์พวกใดส่วนใหญ่มีการปฏิสนธิภายนอก ออกลูกเป็นไข่

ก.      สัตว์พวกนก

ข.       สัตว์พวกปลา

ค.      สัตว์เลื้อยคลาน

ง.       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

จงเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

จงอธิบายรายละเอียดของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆ ตามที่กำหนด

กลุ่มสัตว์

ลักษณะสำคัญ

การเคลื่อนที่

การหายใจ

สัตว์พวกปลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์เลื้อยคลาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์ปีก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

จงเขียนชื่อสัตว์ที่นักเรียนสำรวจ / รู้จัก / สืบคนมาลงในตาราง

กลุ่มสัตว์

ชื่อสัตว์ / ตัวอย่างสัตว์

สัตว์พวกปลา

 

 

 

 

 

สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

 

 

 

 

 

สัตว์เลื้อยคลาน

 

 

 

 

 

สัตว์ปีก

 

 

 

 

 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

จงวาดภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนชื่นชอบและตอบคำถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.            ชื่อสัตว์.............................................

2.            ประเภท ......................................................

3.            ลักษณะสำคัญ .............................................................................................................

..........................................................................................................................................

4.            นักเรียนชอบเพราะ ......................................................................................................

..........................................................................................................................................

แบบฝึกทักษะการจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

จงเขียนรายละเอียดของสัตว์ต่อไปนี้


 

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

 

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

 

 

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

 

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

 

 

...........................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

 

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

 

 ..........................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................

............................................................

....................................................................................................................................................................................

...........................

  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20