หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ครูแมวคนงาม  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
มิถุนายน 2558 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
 
 
 

  บล็อกของ ครูแมวคนงาม ค้นพบ 5 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 ( SAR  
งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในการจำแนกก  
งานวิจัยชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย ผลของการใช้กิจก  
คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ของท่านพุทธทาส  
ธรรมนูญชีวิต  
รายการโปรด
7 สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด
รายงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่บ้านบางวัง
รายงานการปฏิบัติงาน

  
 
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 ( SAR    [ 2011-01-12 10:56:42 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : ทั่วไป

 1.  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ    นางสาวภัชรินทร์         นามสกุล   เลิศบุรุษ

ตำแหน่ง   ครู  คศ. 1    อายุ  33    ปี            ปฏิบัติราชการเป็นเวลา  10   ปี

ปฏิบัติงานหลัก งานสอน  ฝ่าย/  กลุ่ม  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนบ้านบางฉาง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     

วุฒิการศึกษา     r      เทียบเท่า/อนุปริญญาตรี .................................    วิชาเอก .....................................

                   þ     ปริญญาตรี                วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิชาโท ........-...........................

                       r      ปริญญาโท               สาขา .................................   วิชาเอก ....................................

                       r      ปริญญาเอก              สาขา .....................................................................................

 

2.  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

        2.1 ด้านการสอน  ในปีการศึกษา 2551

                ภาคเรียนที่   1 / 2551

                ปฏิบัติการสอน จำนวน 4   รายวิชา    จำนวน 3   ห้อง   จำนวน   22   ชั่วโมง   ดังนี้

ตาราง 1  แสดงจำนวนรายวิชา    ห้องเรียน นักเรียน คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน

ที่

รายวิชา

ห้อง

จำนวน นร.

จำนวนคาบ/ชม

1

วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1 - 3

79

9

2

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1 – 3

79

3

3

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

23

5

4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

23

1

5

กิจกรรมเสริมบทเรียน

2

46

4

 

              ภาคเรียนที่   2 /2551

                ฏิบัติการสอน จำนวน 4   รายวิชา    จำนวน 3   ห้อง   จำนวน   21  ชั่วโมง   ดังนี้

ตาราง 2  แสดงจำนวนรายวิชา  ห้องเรียน นักเรียน คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน

ที่

รายวิชา

ห้อง

จำนวน นร.

จำนวนคาบ

1

วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1 - 3

87

9

2

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1 – 3

87

6

3

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

29

5

4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

29

1

 

 

 

 

 

                2.2 หน้าที่พิเศษอื่นๆ   ได้แก่

1)             ครูประจำชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   มีจำนวนนักเรียน 29  คน

2)             ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่ม ดอกบัว 1

3)             หน้าที่ภายในหมวดวิชา/สาขาวิชา คือ เลขานุการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4)             หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่   งานธุรการโรงเรียน   งานโครงการวันสำคัญ     งานโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  งานวิชาการ  งานอนามัยโรงเรียน งานโครงการอาหารกลางวัน  งานครูประจำชั้น  และงานครูเวรประจำวัน

 

3. การพัฒนาด้วยตนเอง     

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ดังนี้

1)  กิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง ในด้าน

r   การจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด   ได้แก่

- รายวิชา  วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

- รายวิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

r   เทคนิค/วิธีการสอน ได้แก่ การสอนแบบทดลอง  สอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  และการสอน                              แบบสาธิต

r   การผลิตและการใช้สื่อได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง สื่อ                                            ประเภทแบบฝึกหัด ใบงาน/กิจกรรม   แบบทดสอบเสริมประสบการณ์  และใช้อุปกรณ์ใน                                  การทดลองวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงที่มีการทดลอง

r   โครงงาน การสำรวจเมฆ   การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์  การสำรวจป่าชายเลน  สำรวจ                                  ชายทะเลหาดหินงาม   โครงงานเรื่องโรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่  โครงงานการสลัก                                      ลายกระจก  การทำเทียนเจล  

r   การทำแฟ้มสะสมงาน ของ       r  ครู                              r  นักเรียน

r  วิจัยในชั้นเรียน  ได้แก่

          1.  เรื่อง ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์  โดยการใช้สไลด์สำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

          2. เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน – เขียน โดยใช้แบบฝึกอ่าน เขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

          3.เรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

          4. เรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

          5. เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

r  การทำแฟ้มพัฒนางาน  ชิ้นงานเด่นที่อยู่ในแฟ้มพัฒนางาน  ได้แก่

1. ชื่อชิ้นงาน/เรื่อง  กิจกรรม SCIENCE SHOW  เป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน ในการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของ SCIENCE SHOW  ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับชั้นประถมศึกษา  เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2551 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                                2. ชื่อชิ้นงาน/เรื่อง   รางวัลครูดีเด่น ลำดับที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1- 2  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ประจำปี 2551

2)   การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง   มีดังนี้

                      r ร่วม/จัดอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้

1.              โครงการประกวดสื่อ เยาวชนนักคิด สื่อดีที่เขตสี่ ปีงบประมาณ 2550  วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ้างถึง  หนังสือ          สพท.นศ.4  ศธ 0472/3044  ลงวันที่ 10 ก.ค. 2550

2.              อบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย อำเภอสิชล ประจำปี 2550   วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2550 ณ โรงพยาบาลสิชล  อ้างถึง หนังสือที่  นศ 0027.304/ว1116 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2550

3.              อบรมสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2550

r ร่วม/จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูแกนนำกับครูเครือข่ายในเรื่องดังนี้

1.              ประชุมคณะกรรมการประกวดสื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ตามคำสั่ง สพท.นศ.4 ที่ 15/2550 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดสื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สื่อดีที่เขตสี่ ปีงบประมาณ 2550 

2.              ค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2550

    r ร่วม/จัดเวที เสวนาทางวิชาการ ดังนี้

1.              อบรมเชิงปฏิบัติการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวรการคิด  25 – 26 มกราคม 2550 ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบางฉาง

                  r ร่วมจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน  ในคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          

         และกลุ่มสาระอื่นๆ ที่สอน

   r ร่วม/จัดสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในการประชุมหลักสูตรครูมืออาชีพ 2551 ผลการพัฒนา

        ผู้เรียนสู่ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์พาสนุก   ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2551

        ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

  r นิเทศ เยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคณะครูและผู้บริหาร ในสถานศึกษา

  r ทัศนศึกษา ดูงาน

1.              กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หมู่บ้านคีรีวงศ์  ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2550

 

r วิจัยในชั้นเรียน

1.                     ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์  โดยการใช้สไลด์สำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2.                     ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน – เขียน โดยใช้แบบฝึกอ่าน เขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3.                     ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4.                     ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5.                     ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

r เผยแพร่ผลงาน

1.              เผยแพร่แก่เพื่อนครูในโรงเรียน โดยผ่านโครงการวิจัยชั้นเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นงานวิจัยชั้นเรียนที่มีคุณภาพระดับดี

2.              เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  ระบบสารสนเทศออนไลน์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สสวท.

3.              เผยแพร่ผลงานการฝึกสอนกิจกรรม SCIENCE SHOW ที่ได้รับ รางวัลในการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับชั้นประถมศึกษา โดยสาธิตหน้าแถว ในวันที่18  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและเพื่อนครูเป็นอย่างดี

r อื่น ๆ ได้แก่

                        1. รางวัลครูดีเด่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  ผ่านการประเมิน ระดับดีเยี่ยม 

                           ประจำปี 2549  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

                                2. รางวัลครูดีเด่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  1- 2 ประจำปี 2551 โดย  

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     

 

4. ความต้องการ  สภาพปัญหา   เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

                4.1   ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร / พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กล่าวไว้ในมาตรา 6  ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ  มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.             เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

2.             มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า

3.             มีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงาน ได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4.             มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต

5.             รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

6.             มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

7.             เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8.             มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

9.             รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไว้ดังนี้

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่รู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และ ดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการ และความสำคัญของการถ่ายทอดพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ประเทศ และโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่าอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการ และธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และมีคุณธรรม

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิว และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล๊กซี่ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีอวกาศ ที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้   โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน     ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมหลากหลาย   ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว    ตั้งคำถาม  หรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษา  ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย    จากแหล่งเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นสากลและท้องถิ่น  คิดและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตอบคำถาม หรือแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่องค์ความรู้  แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์   แล้วสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้หรือองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์     คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น  แนะนำ  ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

เพื่อให้การศึกษาวิทยาศาสตร์บรรลุผลตามที่มุ่งหวัง  จึงได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 )  ไว้ดังนี้

          ผู้เรียนที่เรียนจบช่วงชั้นที่ 2 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

2.  เข้าใจสมบัติของวัสดุ  สถานะของสาร  การแยกสาร  การทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง

3. เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ  หลักการเบื้องต้นของแรงลอยตัว  สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง  เสียง  และวงจรไฟฟ้า

4. เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ  ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

5.ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ

6. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

7.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้

8.  ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   แสดงความชื่นชม  ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น

9. แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย  แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้   การดูแลรักษาทรัพยากร      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

10. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์    แสดงความคิดเห็นของตนเอง    และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                4.2 สภาพทั่วไป/สภาพปัญหาของผู้เรียน

                ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ผู้เรียนส่วนมากขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ สื่อการเรียน เนื่องจากครอบครัวยากจน และขาดพื้นฐานในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครุผู้สอนได้พยายามแนะนำไปแล้ว นอกจากนี้พบว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ค่อนข้างดี หากมีเวลาในการเรียนรู้ฝึกฝน

                นอกจากนี้การส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรมีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น เกมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการ่วมกิจกรรม

                4.3  เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน  

ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้การศึกษาวิทยาศาสตร์บรรลุผลตามที่มุ่งหวัง  จึงได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไว้ดังนี้

          1. เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

2.  เข้าใจสมบัติของวัสดุ  สถานะของสาร  การทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง

3. เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ  หลักการเบื้องต้นของแรงลอยตัว  สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง 

4. เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ  ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

5.ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ

6. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

7.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้

8.  ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   แสดงความชื่นชม  ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น

9. แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย  แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้   การดูแลรักษาทรัพยากร      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

10. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์    แสดงความคิดเห็นของตนเอง    และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 

 

 

5.  ผลการปฏิบัติงาน

5.1        ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

5.1.1 ภาคเรียนที่ 1/ 2550

         การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 หมวด 4                          ( ครูประเมินตนเอง)

ตาราง 3  แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542

รายการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ

(ระหว่าง เดือน พ.ค. – ต.ค.50)

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย

ที่สุด

 1.  รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ü

 

 

 

 

 2.  จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยตนเอง

ü

 

 

 

 

 3.  จัดทำ/หา สื่อประกอบการสอน

 

ü

 

 

 

 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ

      เต็มศักยภาพ

ü

 

 

 

 

 5. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกัน

      ของผู้เรียน

 

ü

 

 

 

 6.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา

 

ü

 

 

 

 7.  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์

 

ü

 

 

 

 8.  ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม

ü

 

 

 

 

 9.  กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้าง

      องค์ความรู้ด้วยตนเอง

ü

 

 

 

 

 10.  จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ

         ความต้องการของผู้เรียน

ü

 

 

 

 

 11.   สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน

ü

 

 

 

 

 12.   ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

 

ü

 

 

 

 13.   สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง

 

ü

 

 

 

 14.   ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย

 

ü

 

 

 

 15.   ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

 

ü

 

 

 

รวม

7

8

 

 

 

 

                สรุป  จากการประเมินตนเอง  พบว่า ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ ความต้องการของผู้เรียน และ สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน เป็นการปฏิบัติที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด และการปฏิบัติอยู่ในระดับมากได้แก่  การจัดทำ/หา สื่อประกอบการสอน การจัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกันของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา   การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล  สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง การใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย  และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินการสอนของครู  (นักเรียนเป็นผู้ประเมิน)

กิจกรรม

ระดับการปฏิบัติ/ร้อยละ

ดี

พอใช้

น้อย

1.               ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม)

2.               การจัดสภาพห้องเรียน……………………………………………                                                                            

3.               เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย………………………….

ü

ü

ü

 

 

4.               นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน………………………….

5.               กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน……..……….…

6.               กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ………………………………..

7.               ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา……………….………………….

8.               ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม……………………

9.               ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์………..

10.         ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจากครู………………………

11.         ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน………………….

12.         ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี( เช่นการทำงานกลุ่ม,โครงงาน,จับคู่ฯลฯ)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

13.         ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ

14.         ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม……

15.         ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย

16.         ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน………….

ü

ü

ü

ü

 

 

 

ü

 

17.         นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า…………………………

18.         นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน……………………….

19.         ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม…………………………………………..

 

ü

ü

ü

 

20.         ครูตั้งใจสอน ให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม………………

21.         นักเรียนชอบเรียนวิชานี้………………………………………………

22.         นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้………………………………………….

23.         นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้……………….

24.         ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้………………

25.         นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข…………………………………………

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

                จากตาราง พบว่า  รายการที่ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และ นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า อยู่ในระดับพอใช้  ส่วนรายการอื่นๆ อยู่ในระดับดี

 

5.1.2 ภาคเรียนที่ 2 /2550

          การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 หมวด 4                            ( ครูประเมินตนเอง)

ตาราง 5  แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542

รายการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ

(ระหว่าง เดือน พ.ย.50 – มี.ค.51 )

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย

ที่สุด

 1. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ü

 

 

 

 

 2. จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยตนเอง

ü

 

 

 

 

 3. จัดทำ/หา สื่อประกอบการสอน

 

ü

 

 

 

 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ

     เต็มศักยภาพ

ü

 

 

 

 

 5. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกัน

     ของผู้เรียน

 

ü

 

 

 

 6.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา

 

ü

 

 

 

 7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์

 

ü

 

 

 

 8. ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม

ü

 

 

 

 

 9. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้าง

     องค์ความรู้ด้วยตนเอง

ü

 

 

 

 

 10. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ

        ความต้องการของผู้เรียน

ü

 

 

 

 

11.  สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน

ü

 

 

 

 

12. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

 

ü

 

 

 

 13. สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง

 

ü

 

 

 

14. ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย

 

ü

 

 

 

15.  ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

 

ü

 

 

 

เฉลี่ย…………

7

8

 

 

 

 

 

                สรุป  จากการประเมินตนเอง  พบว่า ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ ความต้องการของผู้เรียน และ สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน เป็นการปฏิบัติที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด และการปฏิบัติอยู่ในระดับมากได้แก่  การจัดทำ/หา สื่อประกอบการสอน การจัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกันของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา   การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์   ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล  สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง การใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย  และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินการสอนของครู  (นักเรียนเป็นผู้ประเมิน)

 

รายการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ/ร้อยละ

ดี

พอใช้

น้อย

 1. ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม)

 2. การจัดสภาพห้องเรียน………………………………………………..

 3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย………………………….

ü

ü

ü

 

 

 4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน………………………….

 5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน……..……….…

 6. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ………………………………..

 7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา……………….………………….

 8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม……………………

 9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์………..

 10. ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจากครู………………………

 11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน………………….

 12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี( เช่นการทำงานกลุ่ม,โครงงาน,จับคู่ฯลฯ)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ

 14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม……

 15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ

 16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน………….

ü

ü

ü

ü

 

 

 

ü

 

 17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า…………………………

 18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน……………………….

 19. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม…………………………………………..

 

ü

ü

ü

 

 20. ครูตั้งใจสอน ให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม………………

 21. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้………………………………………………

 22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้………………………………………….

 23. นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้……………….

 24. ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้………………

 25. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข…………………………………………

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

                จากตาราง พบว่า  รายการที่ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และ นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า อยู่ในระดับพอใช้  ส่วนรายการอื่นๆ อยู่ในระดับดี

 

 

5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา  2550

ตาราง 7  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550  (ภาคเรียนที่ 1-2)

ที่

รายวิชา

จำนวนนักเรียน

ระดับคะแนน(คน)

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

1

ภาษาไทย

87

31

13

17

15

6

4

1

0

0

2

คณิตศาสตร์

87

19

10

7

13

19

10

9

0

0

3

วิทยาศาสตร์

87

7

15

27

15

11

10

2

0

0

4

สังคมศึกษาฯ

87

16

20

15

11

11

11

3

0

0

5

การงานฯ

87

24

16

14

17

11

3

2

0

0

6

สุขศึกษา

87

38

24

15

7

2

1

0

0

0

7

ศิลปะ

87

17

16

25

14

13

2

0

0

0

8

ภาษาต่างประเทศ

87

20

15

16

10

12

11

3

0

0

รวม

172

129

136

102

85

52

20

0

0

         

5.3  ผลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ 

                           การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปรากฏผลดังนี้

1)             งานหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

    1. ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

    2. ดำเนินงานธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน

                            สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ

                                        r  ดีมาก              þ  ดี                     r  พอใช้              r  ควรพัฒนาขึ้นอีก

  2)   งานปกครอง

    1. ดูแลนักเรียนในปกครองเป็นอย่างดี

    2. คอยช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อน

    3.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นปัจจุบัน

                            สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ

                                        r  ดีมาก              þ ดี                      r  พอใช้              r  ควรพัฒนาขึ้นอีก

  3)   งานบริการ

    1. บริการด้านวิชาการแก่เพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน

    2. เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่เพื่อนครูและบุคคลที่สนใจ

                            สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ

                                        r  ดีมาก              þ ดี                      r  พอใช้              r  ควรพัฒนาขึ้นอีก

  4)   งานธุรการ

    1. ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานเพื่อนครู

    2. จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

                            สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ

                                        r  ดีมาก              þ  ดี                     r  พอใช้              r  ควรพัฒนาขึ้นอีก

                           5)  งานกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ - เนตรนารี )

                            สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ

                                        r  ดีมาก              þ   ดี                    r  พอใช้              r  ควรพัฒนาขึ้นอีก

       

6.  คุณลักษณะผู้เรียน ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  ปรากฏผลดังนี้

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

1.1       ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

1.1.1

ผู้เรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา

86

1.1.2

ผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา  โดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติ   และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

87

1.1.3

ผู้เรียนที่สนใจกิจกรรมการการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย

75

1.1.4

ผู้เรียนที่แต่งกายเรียบร้อยในสถานการณ์ต่างๆ

78

1.1.5

ผู้เรียนที่ที่เดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ

87

1.1.6

ผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร

87

 

เฉลี่ย = (รวมจำนวนคนทุกรายการ  หาร  จำนวนรายการ)

83.33

คิดเป็นร้อยละ   95.79

1.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

1.2.1

ผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอกการบ้าน

78

1.2.2

ผู้เรียนที่มีทรัพย์สินไม่สูญหาย

87

1.2.3

ผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง(ไม่โกหก)

86

 

เฉลี่ย

83.70

คิดเป็นร้อยละ   91.21

1.3       ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

1.3.1

ผู้เรียนที่รัก เคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครองและแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม

80

1.3.2

ผู้เรียนที่ระลึกพระคุณของครูอาจารย์และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม

87

1.3.3

ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม

72

 

เฉลี่ย

79.7

คิดเป็นร้อยละ   91.61

 

1.4        ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

1.4.1

ผู้เรียนที่รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น

81

1.4.2

ผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่น

87

1.4.3

ผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อผู้อื่น

87

 

เฉลี่ย

85

คิดเป็นร้อยละ   97.70

 

1.5       ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

1.5.1

ผู้เรียนที่ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด

72

1.5.2

ผู้เรียนที่ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

77

1.5.3

ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด (เช่น กิจกรรมรีไซเคิล เป็นต้น)

81

1.5.4

ผู้เรียนที่ใช้น้ำ ไฟ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

87

 

เฉลี่ย

79.25

คิดเป็นร้อยละ   91.09

 

1.6       ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

1.6.1

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม

87

1.6.2

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

72

1.6.3

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น

87

 

เฉลี่ย

82

คิดเป็นร้อยละ   94.25

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

2.1  ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

2.1.1

ผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า

84

2.1.2

ผู้เรียนที่ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

73

2.1.3

ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดี และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เองอย่างถูกต้อง

80

 

เฉลี่ย

79

คิดเป็นร้อยละ   90.80

 

2.2       ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

2.2.1

ผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข

87

2.2.2

ผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข

80

2.2.3

ผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย  การทดสอบเกี่ยวกับการมองเห็น  การได้ยิน และมีรายงานผลการตรวจร่างกาย

87

2.2.4

ผู้เรียนที่มีสมรรถภาพ/มีร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถทางกายของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

86

 

เฉลี่ย

85

คิดเป็นร้อยละ   97.70

 

2.3       ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด  และสิ่งมอมเมา  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

2.3.1

ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

87

2.3.2

ผู้เรียนที่มีทักษะการปฏิเสธ และชักชวนไม่ให้เพื่อนเสพยาเสพติด

80

2.3.3

ผู้เรียนที่ไม่เสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา

79

2.3.4

ผู้เรียนที่รู้จักประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์

81

2.3.5

ผู้เรียนที่มีสำนึกแห่งความปลอดภัย และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  การระมัดระวังตนในการใช้ชีวิตประจำวัน  การรู้จักรักนวลสงวนตัวและการป้องกันทรัพย์สิน ของตนเองและส่วนรวม

87

2.3.6

ผู้เรียนที่หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอบายมุข และการพนัน

84

 

เฉลี่ย

83

คิดเป็นร้อยละ   95.40

 

 

 

 

 

2.4       ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

2.4.1

ผู้เรียนที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

81

2.4.2

ผู้เรียนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่น

86

 

เฉลี่ย

83..5

คิดเป็นร้อยละ   95.98

 

2.5       ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน   ครู  และผู้อื่น

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

2.5.1

ผู้เรียนที่น่าตาร่าเริง แจ่มใส

86

2.5.2

ผู้เรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนตามวัย

87

2.5.3

ผู้เรียนที่ยิ้มแย้ม  พูดคุย  ทักทายเพื่อ  ครู และผู้อื่น

87

2.5.4

ผู้เรียนที่เข้ากับเพื่อนได้ดี  และเป็นที่รักของเพื่อนๆ

87

 

เฉลี่ย

86.75

คิดเป็นร้อยละ   99.71

 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.1  ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

3.1.1

ผู้เรียนที่มีความรัก และสนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ

74

3.1.2

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเป็นประจำอย่างน้อย  1  อย่าง

79

3.1.3

ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ และการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ

83

3.1.4

ผู้เรียนที่สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ งานศิลป์ได้

77

 

เฉลี่ย

78.25

คิดเป็นร้อยละ   89.94

 

3.2  ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี / นาฏศิลป์  โดยไม่ขัดหลักศาสนา

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

3.2.1

ผู้เรียนที่สนใจกิจกรรมด้านดนตรี/นาฎศิลป์ หรือการร้องเพลง

83

3.2.2

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีเป็นประจำอย่างน้อย  1 อย่าง

86

3.2.3

ผู้เรียนที่มีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ หรือการร้องเพลง

78

3.2.4

ผู้เรียนที่สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ งานด้านดนตรี/นาฎศิลป์ได้

87

 

เฉลี่ย

83.5

คิดเป็นร้อยละ   95.98

 

 

3.3  ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

3.3.1

ผู้เรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น

87

3.3.2

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการเป็นประจำอย่างน้อย  1  ประเภท

83

3.3.3

ผู้เรียนที่มีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ

81

3.3.4

ผู้เรียนที่รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา

79

 

เฉลี่ย

84

คิดเป็นร้อยละ   96.55

3.4       ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย      

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

3.4.1

ผู้เรียนที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย

87

3.4.2

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเป็นประจำอย่างน้อย  1 ประเภท

87

3.4.3

ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย

87

3.4.4

ผู้เรียนที่สามารถนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้

87

 

เฉลี่ย

87

คิดเป็นร้อยละ   100

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์

                       คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

4.1  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์   สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการคิดแบบองค์รวม  

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

4.1.1

ผู้เรียนที่สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง

87

4.1.2

ผู้เรียนที่สามารถจัดลำดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

87

4.1.3

ผู้เรียนที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง

87

4.1.4

ผู้เรียนที่สามารถจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ถูกต้อง เช่น การพูดหน้าชั้นตามกำหนด เป็นต้น

78

4.1.5

ผู้เรียนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น เช่น การตรวจคำบรรยายภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ เป็นต้น

72

4.1.6

ผู้เรียนที่สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนำมาวางแผนงานโครงการได้  เช่น การเขียนโครงการ หรือรายงาน เป็นต้น

86

4.1.7

ผู้เรียนที่สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่ได้ เช่น การเขียนเรียงความ เขียนเรื่องสั้นได้ เป็นต้น

86

 

เฉลี่ย

83.28

คิดเป็นร้อยละ   95.72

4.2  ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

4.2.1

ผู้เรียนที่สามารถวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

86

4.2.2

ผู้เรียนที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล

86

4.2.3

ผู้เรียนที่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม

86

 

เฉลี่ย

86

คิดเป็นร้อยละ   998.86

 

4.3  ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

4.3.1

ผู้เรียนที่สามารถรวบรวมความรู้ ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์

82

4.3.2

ผู้เรียนที่สามารถคิดนอกกรอบได้

85

4.3.3

ผู้เรียนที่มีผลงานเขียน/งานศิลปะ/งานสร้างสรรค์

80

4.3.4

ผู้เรียนที่สามารถพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่

83

4.3.5

ผู้เรียนที่สามารถคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล

82

 

เฉลี่ย

82.4

คิดเป็นร้อยละ   94.71

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  เกณฑ์การพิจารณา

 

รายการ

 

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

เทอม 1

เทอม 2

5.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.7

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

5.8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับ 3-4 

 

 

 

เฉลี่ย

 

 

คิดเป็นร้อยละ   61.78 และ 63.93

 

 

 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 6.1  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

6.1.1

ผู้เรียนที่อ่านหนังสือนอกหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ  1 เล่ม

77

6.1.2

ผู้เรียนที่อ่านวารสารและหนังสือพิมพ์เป็นประจำ

87

6.1.3

ผู้เรียนที่สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกข้อมูล ความรู้ที่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ

87

6.1.4

ผู้เรียนที่สามารถตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้

87

6.1.5

ผู้เรียนที่แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน

78

 

เฉลี่ย

83.2

คิดเป็นร้อยละ   95.63

 

6.2  ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

6.2.1

ผู้เรียนที่สามารถสังเคราะห์/วิเคราะห์และสรุปความรู้/ประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผล

79

6.2.2

ผู้เรียนที่มีความสามารถในการจดบันทึกความรู้ และประสบการณ์ได้อย่างเป็นระบบ

78

6.2.3

ผู้เรียนที่รู้จักตนเองและสามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเองได้

73

6.2.4

ผู้เรียนที่มีวิธีการพัฒนาตนอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรม

78

6.2.5

ผู้เรียนที่สามารถใช้ผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และสามารถบอกผลงานการพัฒนาตนเองได้

68

 

เฉลี่ย

75.2

คิดเป็นร้อยละ   86.44

 

6.3  ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด  ใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

6.3.1

ผู้เรียนที่รู้จักค้นคว้าหาหนังสือในห้องสมุดและใช้ห้องสมุดไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ

3  ครั้ง

79

6.3.2

ผู้เรียนที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

87

6.3.3

ผู้เรียนที่สามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต หรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้

73

 

เฉลี่ย

79.7

คิดเป็นร้อยละ   91.61

 

 

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

7.1  ผู้เรียนสามารถวางแผน  ทำงานตามลำดับขั้นตอน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ

ลักษณะที่ตรวจสอบ/ประเมิน

จำนวน/คน

7.1.1

ผู้เรียนที่มีการทำงานครบตามลำดับขั้นตอนการปรับปรุงงาน และผลงานบรรลุเป้าหมาย