หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ศรายุทธ ปั้นคุ้ม ยินดีต้อนรับ 
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ ศรายุทธ ปั้นคุ้ม ค้นพบ 3 รายการ
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  
รายงานการปฏิบัติงาน  
แนะนำตนเอง  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
รายงานการปฏิบัติงาน    [ 2010-12-27 14:49:13 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : ทั่วไป

  

 

รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันติวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2553/1

..............................................................................................................................................

 

1.       ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล  นายศรายุทธ   ปั้นคุ้ม     อายุ    31   ปี  อายุราชการ    6   ปี

คุณวุฒิสูงสุด    ปริญญาตรี   วิชาเอก  ดนตรีศึกษา ( ดนตรีสากล )    จากสถาบันราชภัฎเพชรบรูณ์

ตำแหน่ง  ครู คศ. 1   วิทยฐานะ   -     ตำแหน่งเลขที่   3076

สถานศึกษา   โรงเรียนสันติวิทยา      อำเภอ / เขต    กรงปินัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

กรม/ส่วนราชการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนในอันดับ  คศ. 1  ขั้นเงินเดือน   12,880  บาท

2.       การปฏิบัติงานในรอบปี

สายงานการสอน

1.       การปฏิบัติการสอน

สอนช่วงชั้นที่  1 - 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชา ดนตรี นาฎศิลป์

       2.   จำนวนชั่วโมงที่สอน

                จำนวน   12  ชั่วโมง/สัปดาห์

                       3.    ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น

                                ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 / 2

                       4.     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

                                กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

5.       หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

5.1    เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน

5.2    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

5.3    เจ้าหน้าตรวจรับพัสดุพัสดุ 

5.4    เจ้าหน้าที่จัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา

5.5    กรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

5.6    หัวหน้างานสารสนเทศ

 

 

 

 

            3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้าพเจ้า นายศรายุทธ    ปั้นคุ้ม   ตำแหน่ง ครู  คศ. 1  โรงเรียนสันติวิทยา

ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยได้นำความรู้ความสามารถ และความชำนาญที่มีมาประยุกต์ในการพัฒนาการจัดการศึกษา จนปรากฏผลงานตามลักษณะและคุณภาพของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ตลอดจนเกิดผลกับผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและการจัดการศึกษา    ดังนี้

1.การจัดการเรียนรู้

1.1 การพัฒนาหลักสูตร

 -   ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา  ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และวิเคราะห์หลักสูตร

                   -  ศึกษาสาระการเรียนรู้ เพื่อ

                                1. จัดประสบการณ์สำคัญเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดเพื่อศึกษาสาระรายปี

                                2. ศึกษาโครงสร้างของกิจกรรมหลัก

                                                    3. จัดทำสาระการเรียนรู้เป็นรายปี

                1.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้   โดยปฏิบัติดังนี้

                                     1. ศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตร และสาระการเรียนรู้รายปี

                                          2. กำหนดจุดประสงค์

                                          3. กำหนดสาระสำคัญ

                                          4. กิจกรรมการเรียนรู้

                                          5. การวัดผลประเมินผล    และทำแผนการเรียนรู้เสนอฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร

เพื่อนำไปจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน

                1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

             การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการ

การเรียนรู้

1.4 การพัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมการการสอน

             วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ รายสัปดาห์ และผลิตสื่อ จัดหา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่

กำหนด มีการประเมินผลการใช้สื่อ แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

            ประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับกิจกรรม

ประจำวันอย่างเป็นระบบ  เลือกใช้เครื่องมือ จดบันทึกเป็นหลักฐานและนำผลการประเมินปรับปรุงการจัด

กิจกรรม  เพื่อให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีการประเมินผลสอดคล้องกับสภาพจริง โดยการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 

 

1.6 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

                               มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน  นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติและสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน

1.7 บริหารการจัดการชั้นเรียน

    ดำเนินการจัดการชั้นเรียน ดังนี้

                                       1.  จัดทำเอกสารชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน

                                  2.  จัดบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียนและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

3. จัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียนให้เด็กเกิดการเรียนรู้  และมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอจัดเป็น

ระบบ  เรียบร้อย  สะอาด ปลอดภัย มีป้ายนิเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

4. มีสื่ออุปกรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

 2. การพัฒนาการทางวิชาการ  

                                  2.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

                                  เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.2    การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้และศึกษาประเภทของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชน

และหน่วยงานต่าง ๆ  จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และได้ร่วมกันวางแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในชุมชน  และประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3    การพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา

การพัฒนาวิชาการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน    ปฏิบัติดังนี้

-          จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร

-          ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล

-          วิเคราะห์กิจกรรมและเทคนิคการสอน

-          จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-          ศึกษาแห่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

2.4    การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

       เข้าอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและได้ศึกษาหาความรู้กับ

ครูแกนนำ ครูดีเด่นตามสาระต่าง ๆ ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานและนำไปใช้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผู้เขียน ได้เผยแพร่ทางวิชาการ  และนำผลงานด้านการเรียนการสอนจัดนิทรรศการตามโอกาสอันสมควร

                         3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา

 3.1  ผู้เรียน

-          ด้านร่างกาย

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย ส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสะอาด  แข็งแรง  มีภาวะโภชนาการที่ดี  มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทำให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             -   ด้านอารมณ์จิตใจ

                       ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและระบบกลุ่มได้อย่างมีความสุข ชื่นชมผลงานของตนเอง 

และผู้อื่น  กล้าแสดงออก มีจิตใจร่าเริง  อารมณ์ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-          ด้านสังคม

                       ผู้เรียนรักธรรมชาติ  รักสิ่งแวดล้อม  ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 

-          ด้านสติปัญญา

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะกับวัยสามารถคิดมีจินตนาการมีความคิด

สร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์

3.2  ครู

 ได้รับความไว้วางใจ  ความเชื่อถือ ความศรัทธา  เป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน   ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนครูให้เป็นที่ปรึกษาและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้รับผิดชอบในฝ่ายงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

 3.3 ผู้ปกครอง

 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่โรงเรียน ขอความร่วมมือ

ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.4     ชุมชน

 ชุมชนยอมรับการจัดการบริหารของสถานศึกษาที่ให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในพัฒนาการ

ศึกษาและชุมชนปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรู้ทันเหตุการณ์ในการพัฒนาการศึกษา

 

 

3.5    สถานศึกษา

สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การบริหาร

จัดการของสถานศึกษาดำเนินงานได้ตามที่วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ

และรัฐบาล

4.   ความยากลำบากในการปฏิบัติงานในพื้นที่

4.1    ด้านภาษา

-          นักเรียนใช้ภาษามลายู  เป็นหลัก การใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีความยากลำบาก

ในการสื่อภาษาที่จะให้นักเรียนเข้าใจ  และยากลำบากแก่การที่จะให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

4.2    ด้านวัฒนธรรม

-          ถึงแม้นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม   แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคน

แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ครูต้องศึกษาสภาพท้องถิ่นให้เข้าใจวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน แล้วนำประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้ให้มีประโยชน์มากที่สุด

4.3    ด้านความแตกต่างในสังคมพหุ

-          ชุมชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนมี

ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก บางครั้งนักเรียนต้องช่วยเหลือผู้ปกครองหารายได้ เพื่อเลี้ยงครอบครัว นักเรียนบางคนต้องพาน้องมาเลี้ยงในห้องเรียนเนื่องจากผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ครูจึงต้องรับรู้และเข้าใจสภาพของนักเรียน

4.4    ด้านการเดินทาง

-          เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในท้องที่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางไปมาไม่สะดวก อยู่ห่างจาก

บ้านของข้าพเจ้าประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางที่ต้องผ่านค่อนข้างเปลี่ยวและอันตรายเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบ่อยครั้ง และการเดินทางของข้าพเจ้าจะมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลเส้นทางตลอดระยะทาง รวมถึงมีรถเจ้าหน้าที่นำหน้าขบวนรถของข้าพเจ้า และรถเจ้าหน้าที่ปิดท้ายขบวน เพื่อดูแลความปลอดภัยของตัวข้าพเจ้าและเพื่อนครูที่ร่วมเดินทางด้วยกัน

4.5    ด้านเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-          ถึงแม้สถานการณ์ความไม่สงบทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ข้าพเจ้าก็

มีความตั้งใจที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าก็พยายามปฏิบัติงานสม่ำเสมอมาโดยตลอด

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง

 


                                                                                                                      ( นายศรายุทธ    ปั้นคุ้ม )

                                                                                                               ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสันติวิทยา

                                                                                                           แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20