หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  บุญรอด บุญรอด แสงสว่าง (คน กศน.) 
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ บุญรอด ค้นพบ 7 รายการ
การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสน  
บทคัดย่อการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของห้องสม  
บทคัดย่อรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยช  
บทคัดย่อการศึกษาการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ด้วย  
การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  
บทคัดย่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
บทคัดย่อรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยช    [ 2011-06-07 12:39:05 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

เรื่อง          รายงานผลการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง  เรื่อง เรียนรู้ระบบร่างกายของเรา  
                หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1  ระดับประถมศึกษา
ผู้รายงาน    นางชุลีพร เพ็ญจันทร์
หน่วยงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปีที่รายงาน  ปี พ.ศ.2552


บทคัดย่อ

       รายงานผลการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง เรียนรู้ระบบร่างกายของเรา หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1  ระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน  และ 3) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1  ระดับประถมศึกษา  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 31  คน  โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบวัดความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นของผู้เรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel  และ SPSS for Windows  โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC  Index  of  Items  Object  and  Congruence) หาประสิทธิภาพแบบ  E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วิเคราะห์ด้วย  t-test  เปรียบเทียบผลการเรียนและการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) ในการวัดความคิดเห็น
  ผลการศึกษา สรุปได้ว่า
      1. ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง เรียนรู้ระบบร่างกายของเรา  หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1   ระดับประถมศึกษา   มีประสิทธิภาพ  82.94/82.41  ตามเกณฑ์ E1/E2 
      2. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3. ความเหมาะสมของชุดการเรียนด้วยตนเอง  เรื่อง เรียนรู้ระบบร่างกายของเรา  หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1  ระดับประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
      4. ด้านเนื้อหาชุดการเรียนด้วยตนเอง  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ขณะที่ตามความคิดเห็นของผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
      5. ด้านการประเมินผล และด้านสื่อชุดการเรียน   ทั้งตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียน  พบว่า ชุดการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

   แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20