หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  บุญรอด บุญรอด แสงสว่าง (คน กศน.) 
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ บุญรอด ค้นพบ 7 รายการ
การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสน  
บทคัดย่อการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของห้องสม  
บทคัดย่อรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยช  
บทคัดย่อการศึกษาการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ด้วย  
การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  
บทคัดย่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
บทคัดย่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา    [ 2011-02-23 11:24:43 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
                            การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ศึกษา               นางขวัญใจ  ไลนอก

หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ปีที่ศึกษา             พ.ศ.2553

 

บทคัดย่อ

 

                การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ซึ่งครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ที่จะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนและความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5  ขั้นตอน คือ  การศึกษาระบบ (Systems Investigation)  การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design) การใช้ระบบ (Systems Implementation) การบำรุงรักษาและการทบทวนระบบ (Systems Maintenance and Review) โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมคแท็กการ์ท (Kammis and McTaggart) โดยดำเนินการเป็น  2 วงรอบ แต่ละวงรอบ  ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูล 5 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษา จำนวน 1 คน   ผู้ร่วมศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2  คน   และหัวหน้าวิชาการ จำนวน 1 คน   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  9 คน ประกอบด้วย ครูที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นิเทศ จำนวน 2 คน  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน 6 คน   และหัวหน้ากลุ่มนิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 1 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้   ได้แก่   แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบบันทึกการประชุม และแบบบันทึกประจำวัน  การจัดกระทำและตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์

                ผลการศึกษา   การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วม    การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการนิเทศ กำกับติดตาม   ทำให้ได้วิธีการปฏิบัติการนิเทศแต่ละในตอนอย่างเป็นระบบ  ครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  ครูมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ  แต่ครูผู้นิเทศยังขาดทักษะในการตรวจแผนการสอน การสังเกตการสอน และการให้คำปรึกษา  จึงทำให้มีการพัฒนาในวงรอบที่ 2  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ กำกับ ติดตาม  ครูผู้นิเทศจะดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามครูผู้สอนทุกสัปดาห์  เน้นนิเทศติดตาม 3 กิจกรรม  คือ การตรวจแผนการสอน การสังเกตการสอน และการให้คำปรึกษา    ผลการพัฒนา  พบว่า  กลุ่มผู้ร่วมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามากขึ้น  ครูมีความรู้สึกที่ดีต่อกันทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   ส่งแผนการสอนตามกำหนด มีขวัญกำลังใจดีขึ้น

                โดยสรุป การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของบุคลากรในองค์กรในทางที่ดีขึ้น  ดังนั้น จึงควรแนะนำ ส่งเสริม ให้นำเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ กำกับติดตาม  มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นต่อไป  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20