หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  ครูวิทย์  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
ตุลาคม 2558 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  บล็อกของ ครูวิทย์ ค้นพบ 1 รายการ
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
รายการโปรด
วิชาคอมพิวเตอร์

  
 
 
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์    [ 2010-04-07 16:52:33 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม :

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง

                             หน่วยของสิ่งมีชีวิตชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ผู้ศึกษา               นางสุธิดา   นันทวัฒนานุกูล     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

                             โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์   อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

                             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

ปีที่พิมพ์             2552

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

      1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

      2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยวิธีการดังนี้ 

                      2.1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 

                      2.2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 75   

 

                      กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551  จำนวน 40  คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่

                      1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  6  ชุด

                      2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ             

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที t (t – test Dependent Samples)  ผลการศึกษาพบว่า

                             1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  81.25/83.58 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว

                             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วย

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

   แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

 

 

   โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20