หน้าหลัก
ค้นหา:    

นโยบายการศึกษา

รมว.ศธ.ประชุมหารือนโยบายด้านการศึกษา

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกระืทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและผลการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ


รมว.ศธ.เปิดเผยถึงการประชุมดังกล่าวว่า ได้รับฟังความคิดเห็นและการรายผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กรหลัก ซึ่งตนให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นมาก เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งค้นหาเรื่องสำคัญๆ ทางยุทธศาสตร์ที่ต้องกำหนดร่วมกันเพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายต่อไป ซึ่งจากการรับฟังในช่วงเช้าพบว่า ศธ.ได้นำนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษามาจำแนกและพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนงานได้เป็นอย่างดีและมีความชัดเจนในหลายเรื่อง แต่การดำเนินงานเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องมีการประสานเชื่อมโยงการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่ ศธ.ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานกับผู้บริหารองค์กรหลักได้พร้อมกันดังเช่นกระทรวงอื่น จึงเป็นหน้าที่ของ รมว.ศธ.ที่จะมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 5 องค์กรหลัก เพื่อผลักดันนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกันด้วย

รมว.ศธ.ได้ยกตัวอย่างประเด็นการศึกษาสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น

การปฏิรูปการเรียนรู้ การเรียนการสอน ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งในปัจจุบันมีวิชาการและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเรียนการสอนในยุคอินเทอร์เน็ต ซึ่งเด็กมีช่องทางที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและกว้างขวางมากขึ้น เช่น การทำการบ้าน ควรจะต้องส่งเสริมให้เด็กค้นหาจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเน้นให้เด็กคิดเป็น อธิบายได้ ตอบคำถามได้ ตั้งคำถามเป็น สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นหากับเรื่องอื่นๆ ได้ มากกว่าที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาความหมายของคำ ฯลฯ นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลในการจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตนั้น สิ่งสำคัญคือ "เนื้อหาสาระ" ที่บรรจุลงในแท็บเล็ตจะต้องมีมาตรฐานและมีคุณภาพที่จะเชื่อถือได้ว่าการเรียนด้วยแท็บเล็ตและเนื้อหาที่บรรจุในแท็บเล็ต จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาครู จะต้องพัฒนาให้ครูสามารถสอนในหลักสูตรเดิมและมีการฝึกอบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอนในรูปแบบใหม่ได้ เช่น การเรียนการสอนในยุคอินเทอร์เน็ต การสอนภาษา ฯลฯ ส่วนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนด้านบุคลากรก็ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการพิจารณาวิทยฐานะของครูที่จะต้องส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้มากขึ้น

การทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเชิงคุณภาพ จะต้องอ้างอิงกับการจัดอันดับขององค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของ ศธ. เองให้มีมาตรฐานและสามารถใช้งานได้มากขึ้น เพราะช่วงระยะเวลาก่อน 10 ปีที่ผ่านมานี้ ศธ.ไม่มีการทดสอบนักเรียนโดยระบบกลาง แต่เรียนโดยใช้เกรด ทำให้ไม่รู้ผลสัมฤทธิ์ของเด็ก เมื่อนำเด็กไทยไปเทียบกับเด็กประเทศอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์จึงตกลงไปเรื่อยๆ แต่ในระยะหลัง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีระบบการทดสอบ O-Net และ A-Net โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) ดังนั้นต้องนำมาหารือเรื่องมาตรฐานและความเชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูหรือผู้เกี่ยวข้องออกข้อสอบได้ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร มิใช่ออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตร ทำให้ผลคะแนนที่ออกมาสูงและต่ำแบบผิดปกติ ซึ่งวัดผลได้ยาก ส่วนการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) นั้น สร้างขึ้นโดยยังไม่มีการเชื่อมโยงกับจุดอื่นๆ มากนัก จึงต้องช่วยกันพิจารณาว่าจะสร้างความเชื่อมโยงเหล่านี้อย่างไรเพื่อทำให้การศึกษาดีขึ้น

ทั้งนี้ จะดำเนินการเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยจะเน้นและเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ การเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการจัดทำระบบทดสอบให้มีความชัดเจนและได้มาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังหลักสูตร รวมทั้งการประเมินผลแต่ละระดับก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรูปหลักสูตร ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา

หลังจากการประชุมในครั้งนี้ รมว.ศธ.และผู้บริหารองค์กรหลักจะได้นำข้อมูลไปสังเคราะห์ เพื่อนำสิ่งที่เป็นจุดเน้นในการขับเคลื่อนมากำหนดเป็นนโยบายการศึกษา ซึ่งจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบภายในสัปดาห์หน้า

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/7/2556


Powered By Netthailand.com 2010