หน้าหลัก
ค้นหา:    

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย

ศึกษาธิการ- ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และเห็นชอบหลักเกณฑ์สอบผู้บริหาร กศน. พร้อมทั้งให้ชะลอการสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ส่วนการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งโครงสร้าง เน้นโปร่งใสและเป็นธรรม

การสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1) เห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เท่าที่มีอัตรารองรับในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น จนกว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ โดยให้มีการเปิดสอบทุกสาขาวิชา ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

- ให้ส่วนราชการกำกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
 
- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เว้นแต่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ที่มีตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ประจำปี พ.ศ.2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ใหม่ แล้ว

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว6 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

2) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และปฏิทินสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555

- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบได้ตามความเหมาะสม

- ให้ส่วนราชการดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการสอบ รวมทั้งกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิ ของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่ง ขัน และต้องจัดทำสถิติผู้สมัครประกาศไว้ในที่เปิดเผย

- ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

- กำหนดให้มีการสอบ 2 วัน วันแรกสอบภาค ก. วันที่สอง สอบภาค ข. คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็นดังนี้ - ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (200 คะแนน) - ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาเอก) (200 คะแนน) ซึ่งทั้งสองภาค จะเป็นการสอบข้อเขียน เพื่อสอดรับกับนโยบาย ก.ค.ศ. ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ

- ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี จนครบอายุการขึ้นบัญชี

- กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 ตามร่างปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้ - ประกาศรับสมัคร 1-7 มิถุนายน - รับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิถุนายน - สอบแข่งขัน 23-24 มิถุนายน (23 มิ.ย. สอบภาค ก / 24 มิ.ย. สอบภาค ข) - ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

--------------------------------------------------------------------------------

เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

- การสรรหา กำหนดให้มาจาก 2 กลุ่ม คือกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ กรณีมีคุณสมบัติทั้ง 2 กลุ่ม ให้สมัครเพียงกลุ่มเดียว

- ให้ประกาศจำนวนตำแหน่งปัจจุบันและจำนวนตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณ อายุราชการใน 2 ปีงบประมาณ โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งสำหรับ 2 กลุ่ม ให้มีสัดส่วนเท่ากัน 50:50 หากไม่สามารถระบุจำนวนตำแหน่งว่างเท่ากันได้ ให้กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างกลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป 1 ตำแหน่ง

- หลักสูตรการประเมิน กำหนดให้มีการประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยทั้ง 2 กลุ่ม ยกเว้นกลุ่มประสบการณ์ นอกจากการสอบข้อเขียนแล้วให้ประเมินประวัติและผลงานด้วย

- การดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลการสอบ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบ

- เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- การขึ้นบัญชีและอายุการขึ้นบัญชี - การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างและจำนวนตำแหน่งที่คาด ว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการใน 2 ปีงบประมาณ ตามประกาศรับสมัคร แยกเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป และบัญชีกลุ่มประสบการณ์ - อายุการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหา มีอายุการขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี หากมีการรับสมัครครั้งใหม่และประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งใหม่เมื่อ ใด ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในทุกบัญชี

- การบรรจุและแต่งตั้ง ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาตามลำดับที่ขึ้นบัญชีจากผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยเริ่มบรรจุจากผู้ผ่านการสรรหาในบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วจึงบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มทั่วไป ในสัดส่วน 1:1 กรณีกลุ่มใดมีจำนวนผู้ขึ้นบัญชีไม่พอกับจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่ง ตั้งหรือบัญชีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมดบัญชีก่อน ให้ใช้บัญชีกลุ่มที่เหลือกในการบรรจุและแต่งตั้งได้

--------------------------------------------------------------------------------

การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สพฐ.แจ้งว่ามีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ว่าง 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ว่าง 126 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ว่าง 1 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ว่าง 3 ตำแหน่ง จึงขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังกล่าว

ซึ่ง ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติให้ สพฐ.ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว เนื่องจากการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังมีการฟ้องคดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครอง พิษณุโลก จึงเห็นควรให้ชะลอการสรรหาไปก่อนและให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษารักษาราชการแทนไปก่อน

สำหรับกรณีการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เห็นควรให้ สพฐ.กำหนดองค์ประกอบในการย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นตำแหน่งโครง สร้าง ที่โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะได้รับการ พิจารณา ต่อ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณา หากผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดเป็น ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงสร้างแล้ว ให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้น และให้ สพฐ.ขออนุมัติ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งครูในสถานศึกษาที่มีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์

--------------------------------------------------------------------------------

เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวมทั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกให้สอดคล้องกับการสรรหาในตำแหน่งอื่นๆ กล่าวคือ กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการสอบ อีกทั้งยังเป็นการลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบ แข่งขัน เป็นการสร้าง "กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด"

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 105/2555


Powered By Netthailand.com 2010